Stručni radovi
Naslov:Prijava tražbina u stečajnom postupkuOstali radovi:
Autor:mr. sc. Jelena Čuveljak
Funkcija:Sudac Trgovačkog suda u Sisku
Zemlja: 

abortion pill kit

abortion pill kit website abortion pill usa legal

abortion pill cost Philippines

abortion pill cost philippines aaronnush.com where can i get the abortion pill philippines

abortion pill online

abortion pill online pizza-and-go.es
ZAKLJUČNE NAPOMENE
Stečajni postupak ima za posljedicu obvezu prijavljivanja tražbina vj

naltrexone

naltrexonealcoholismmedication.com vivitrol injection side effects erovnika, jer oni mogu svoja potraživanja namiriti samo u okviru stečajnog postupka. Kako je drugom Novelom Stečajnog zakona uveden kratak prekluzivan rok za prijavu potraživanja, postoji osnovana bojazan da dio vjerovnika neće u tom roku izvršiti svoje prijave te da će stoga ostati bez mogućnosti namirenja svojih tražbina. Predmetna odredba je uvedena zbog potreba povećanja procesne discipline stranaka, jer prije nije bilo vremenskog ograničenja za podnošenje prijave, pa su one stizale u tijeku cijelog stečajnog postupka, i dovodile do znatnog odugovlačenja postupka. Neovisno o tome da li je tražbina stečajnog vjerovnika novčana, nenovčana, uvjetna, bezuvjetna, dospjela, nedospjela, da li je tražbina u stranoj valuti ili u kuni, ta tražbina se mora izraziti u novčanom ekvivalentu i to u kunama na dan otvaranja stečajnog postupka. Prijava tražbine mora sadržavati sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, te je potrebno navesti pravnu osnovu na kojoj se temelji potraživanje i iznos tražbine u kunama i broj žiro-računa ili drugoga računa vjerovnika a prilažu joj isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se tražbina dokazuje. Na mogućnost namirenja stečajnih vjerovnika nije od utjecaja ni činjenica što su već prije pokretanja stečajnog postupka pokrenuli parnični postupak protiv svog dužnika. Naime, taj parnični postupak se otvaranjem stečajnog postupka ex lege prekida i tužitelj/vjerovnik je obvezan prijaviti svoju tražbinu u stečajni postupka iako o toj tražbini teče parnica. Ako on ne prijavi tražbinu u zakonom predviđenim rokovima, gubi pravo na namirenje svoje tražbine. Ako je stečajni vjerovnik već pokrenuo ovršni postupak, onda je on također obvezan prijaviti svoje potraživanje u stečajni postupak, jer se ovršni postupcitakođer prekidaju otvaranjem stečaja, a kako se više ne može ovrha provesti onda će se ovršni postupak obustaviti nakon što se ispune uvjeti za nastavak postupka. No, ako je ovršni postupak pokrenuo izlučni ili razlučni vjerovnik onda se isti ovršni postupak nastavlja po pravilima ovršnog postupka. Izlučni i razlučni vjerovnici mogu pokrenuti postupak ovrhe i osiguranja po općim pravilima ovršnog postupka protiv stečajnog dužnika i nakon otvaranja stečajnog postupka i neovisno o tom postupku.
fiogf49gjkf05
Naslov:Četvrta novela Stečajnog zakona od 7.srpnja 2006. - opći pregledOstali radovi:
Autor:dr. sc. Mihajlo Dika
Funkcija:Redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zemlja: 

lexapro side effects acid reflux

lexapro side effects anxiety

where can i buy naltrexone online

buy naltrexone canada
Stečajni zakon je od svoga donošenja 1996. mijenjan i dopunjavan četiri puta - 1999., 2000., 2003. te 2006. Svim se tim novelama u različitom, opsegu i s različitim uspjehom, htjelo uklanjenjem odnosno modificiranjem nekih postojećih ili unošenjem novih rješenja u zakonsku regulativu prevladati određene akutne probleme u praksi, ali i funkcionalizacijom, ubrzanjem i pojeftinjenjem stečajne procedure općenito unaprijediti sustav ostvarivanja stečajnopravne zaštite...
Naslov:Pobijanje dužnikovih pravnih radnjiOstali radovi:
- Izlučni i razlučni vjerovnici
Autor:dipl. iur. Vesna Buljan
Funkcija:sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Zemlja: 

the abortion pill Philippines

the abortion pill philippines algera-corridor.nl how much is an abortion pill philippines
Posljednjim izmjena i dopuna Stečajnog zakona iz 2003 godine, do sada s najopsežnijim promjenama koje se tiču nadležnosti stečajnog suda i pravnog položaja stečajnog upravitelja ,kao promjenama vezanim za ubrzavanje stečajnog postupka, promijenjen je i način dokazivanja subjektivnih pretpostavki za pobijanje dužnikovih pravnih radnji u povodu stečaja. O značenju takvih promjena, bilo je govora u tekstovima pravne književnosti, pa bi bilo posve neumjesno te tekstove i ovdje prepričavati. U ovom tekstu će se obraditi osnovna pitanja koja se u praksi pojavljuju, iako je riječ o starim temama, obzirom da institut pobijanja pravnih radnji u stečaju postoji od prvog dana primjene Stečajnog zakona, a i ranije ,po pravilima Zakona o prisilnoj nagodbi stečaju i likvidaciji...
Naslov:Izlučni i razlučni vjerovniciOstali radovi:
- Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Autor:dipl. iur. Vesna Buljan
Funkcija:Sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Zemlja: 

nifedipine onguent

acheter nifedipine

sertraline purchase

buy sertraline beaconraffletickets.com buy sertraline
Izlučni vjerovnici su osobe koje na temelju kojega svoga stvarnog ili obveznog prava mogu tražiti da se neki predmet (stvar ili pravo)  izdvoji iz stečajne mase..
Naslov:Završno ročište u stečajnom postupkuOstali radovi:
Autor:doc.dr.sc. Jasnica Garašić
Funkcija:
Zemlja: 

symbicort generico

symbicort inhaler steroid open symbicort inhaler cost

buy low dose naltrexone

buy naltrexone online redirect buy naltrexone online canada

cheap abortion clinics in dc

cheap abortion clinics in dc lasertech.com
Naslov:Tiijela stečajnog postupkaOstali radovi:
Autor:dipl. iur. Ljiljana Hrastinski Jurčec
Funkcija:sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Zemlja: 

buy amoxicillin online

amoxicillin prescription no insurance
TIJELA STEČAJNOG POSTUPKA
sudsko tijelo - stečajni sudac;
izvansudska tijela - stečajni upravitelj, skupština vjerovnika, odbor vjerovnika...
Naslov:Dioba stečajne mase i prenošenje neunovčene stečajne mase na vjerovnikeOstali radovi:
- Imovina stečajnog dužnika , unovčenje i djelomična dioba
Autor:dipl. iur.oec Mario Vukelić
Funkcija:sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Zemlja: 

naltrexone where to buy

naltrexone buy online open buy naltrexone online canada

augmentin

augmentin
SADRŽAJ
I. DIOBA STEČAJNE MASE
1. UVOD
2. NAMIRENJE STEČAJNIH VJEROVNIKA
3. DIOBNI POPIS
3.1.sastavljanje i izlaganje diobnog popisa
3.2. djelomične diobe
3.3. odluka o neobavljanju dioba...
Naslov:Imovina stečajnog dužnika , unovčenje i djelomična diobaOstali radovi:
- Dioba stečajne mase i prenošenje neunovčene stečajne mase na vjerovnike
Autor:dipl. iur.oec Mario Vukelić
Funkcija:sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Zemlja: 

amoxil without insurance

buy amoxicillin from canada
Stečajna masa je cjelokupna imovina stečajnog dužnika u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, te imovina koju stečajni dužnik stekne tijekom stečajnog postupka. Pojam imovine treba tumačiti u najširem smislu riječi...
Naslov:Stečajni postupak u praksiOstali radovi:
Autor:dipl. iur. Mladen Šimundić
Funkcija:sudac Trgovačkog suda u Zagrebu
Zemlja: 

buy naltrexone canada

buy naltrexone online cheap blog.icuracao.net naltrexone buy uk

naltrexone where to buy

buy low dose naltrexone canada blog.globaltelelinks.com buy generic naltrexone online

nitrostat

nitrostat loekkenglas.dk
Stečajni postupci postali su svakodnevica u našem gospodarstvu. Broj i težina tih predmeta predmet su učestalih natpisa u medijima, često sa alarmantnim komentarima. Paradoksalno, stvarni problem nije u prevelikom broju stečajnih postupaka. Naprotiv, ono što stvarno nanosi štetu gospodarstvu jest činjenica da se na tržištu i dalje nalaze oni nad kojima bi odavno trebalo otvoriti stečajni postupak...
Naslov:Stečajni vjerovnici i vjerovnici stečajne maseOstali radovi:
Autor:dipl. iur. Nevenka Marković
Funkcija:predsjednica Trgovačkog Suda u Zagrebu
Zemlja: 

sinemet

sinemet click
Izlučni vjerovnik - osoba koja ima pravo ( čl. 79. ) tražiti izlučenje predmeta.
Razlučni vjerovnik - osoba koja ima pravo ( čl. 81. ) odvojenog namirenja.
Vjerovnik stečajne - osoba čija se tražbina mase ( čl. 85. ) smatra troškovima...
Stečajni vjerovnik - osoba koja ima tražbinu ( čl. 70. ) u vrijeme otvaranja stečajnog postupka.
Naslov:Prijelazne i završne odredbe sz - čl 111 (nn 82-06)Ostali radovi:
Autor:dipl. iur. Nevenka Siladi Rstić
Funkcija:sudac Trgovačkog suda u Zagrebu
Zemlja: 

symbicort generico

symbicort inhaler dosage

abortion pill price Ph

abortion pill philippines

lexapro vs weed

lexapro and weed reddit

amoxicillin without insurance

amoxicillin prescription no insurance

abortion pill reversal

abortion pill side effects open
Stečajni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona dovršit će se po odredbama Stečajnog zakona koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja. Na postupke u tijeku, ako nisu započete radnje na koje se odnose, primijenit će se slijedećih 28 odredbi ovog Zakona: - članci 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 34, 45, 62, 66, 69, 70, 71, 72 (osim stavka 7 do stavka 11), 73, 74, 89, 90, 96 i 97...
Naslov:Stečaj nad imovinom dužnika pojedincaOstali radovi:
Autor:dipl. iur. Viktorija Lovrić
Funkcija:sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
Zemlja: 

nifedipine onguent

nifedipine er

buy sertraline 100mg

buy sertraline 50mg falsificator.com buy sertraline canada

buy abortion pill

order abortion pill online usa

diltiazem

diltiazem website
ZAKLJUČAK
Stečaj nad imovinom dužnika pojedinca kako je uređen u Stečajnom zakonu vjerovatno je prvi korak ka otvaranju mogućnosti provođenja stečajnog postupka nad imovinom svih fizičkih osoba. U odnosu na stečaj nad pravnom osobom postupak ima određenih posebnosti na koje je ukazano u radu. Odredbe o stečaju nad imovinom fizičkih osoba pretrpjele su najmanje izmjene u nekoliko novela , kojih smo bili svjedoci. Zato su te odredbe po svom sadržaju ostale bliske uzoru - njemačkom insolvencijskom pravu. Utoliko će suci i stečajni upravitelji u tumačenju pojedinih pravila koristiti iskustva njemačkih sudaca . Najviše dvojbi u provođenju stečajeva nad imovinom dužnika pojedinca nisu izazvale odredbe Stečajnog zakona, nego odredbe Zakona o obrtu , koje uređuju ograničenu odgovornost obrtnika za obveze nastale iz poslovanja obrta. U izlaganju su dana viđenja tog problema kako ga uglavnom tumače trgovački sudovi . Treba se nadati da će zakonodavac imati sluha i urediti pitanje odgovornosti na način koji je općeprihvaćen u modernim zakonodavstvima po pravilu da svatko odgovara za svoje obveze. . Pojednostavljenju postupka svakako bi znatno pridonijelo utvrđivanje i propisivanje službenih formulara za pojedine sudske radnje kao i za podneske kojima sudionici komuniciraju sa stečajnim sudom, kakvi već postoje u uporednom zakonodavstvu . Na taj način osim instruktivne uloge formulari bi pridonijeli većoj učinkovitosti sudova u rješavanju više tisuća nagomilanih stečajnih predmeta.
 # 12 (50/12)
Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 01.07.2024
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 700,00 EUR (5.081,86 HRK)
  (MOTORNO VOZILO)
 • Stečajni dužnik: GOROŽUP - BIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024
 • Datum dražbe: 12.07.2024
 • Vrijednost: 29.524,50 EUR (214.341,97 HRK)
  (Poslovni prostor)
 • Stečajni dužnik: INDUSTROGRADNJA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024
 • Datum dražbe: 12.07.2024
 • Vrijednost: 3.322,22 EUR (24.118,65 HRK)
  (Projektna dokumentacija)
 • Stečajni dužnik: Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024
 • Datum dražbe: 11.07.2024
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Motorno vozilo - Audi )
 • Stečajni dužnik: KRAJK HAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 25.06.2024
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.311,78 HRK (456,18 EUR)
  (Nekretnina iz zk.ul. 2305 k.o. POBJENIK k.č. 97/40 Šikara Vučača 9.941 m2, Općinski sud u Čazmi )
 • Stečajni dužnik: Megalopter j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Strojevi i oprema– sukladno tablici iz oglasa Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: VJESNIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 19.07.2024
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (TERETNA VOZILA I RAZLIČITE POKRETNINE IZ NALAZA I MIŠLJENJA VJEŠTAKA Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: TIM POPOVAČA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.07.2024
 • Datum dražbe: 03.07.2024
 • Vrijednost: 2.351,50 EUR (17.071,42 HRK)
  (motorno vozilo: T3b – Četverocikl, T, marka LINHAI LH300 ATV, god. 2019., broj šasije: LL8RAP4W8K0C00550. )
 • Stečajni dužnik: IJELAK PROMET j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 02.07.2024
 • Datum dražbe: 05.07.2024
 • Vrijednost: 3.778,00 EUR (27.427,52 HRK)
  (FIAT, DOBLO 1.2 JTD, godina proizvodnje 2011 )
 • Stečajni dužnik: TOBOGAN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 03.07.2024
 • Datum dražbe: 04.07.2024
 • Vrijednost: 31.426,88 EUR (228.152,86 HRK)
  (POKRETNINE – strojevi za obradu drveta te ostala osnovna sredstva, zalihe drvnog materijala )
 • Stečajni dužnik: MASSIVE LAMELLAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>