O trgovačkom sudovanju( Autor teksta: Mario Vukelić, dipl. iur. oec., Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH ) 


Trgovačko sudovanje


Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obnašaju sudovi. Sudbena vlast je samostalna i neovisna. Sudovi sude na temelju Ustava i zakona i na osnovi međunarodnih ugovora koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske.

Zabranjen je svaki oblik utjecaja na donošenje sudske odluke, a posebno: svaka uporaba javnih ovlasti, sredstava javnog priopćavanja i uopće javnih istupanja radi utjecanja na tijek i ishod sudskih postupaka. Odluku suda smije mijenjati i ukidati samo sud u čiju nadležnost spada predmet u postupku propisanim zakonom.

Sudske odluke u pravilu se donose u obliku presude ili rješenja. Poslovi se sucima i vijećima raspodjeljuju prema rasporedu unaprijed utvrđenom za svaku godinu.

Kao posebna vrsta sudova, u Hrvatskoj je ustanovljeno 13 trgovačkih sudova, kao prvostupanjskih sudova te Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud za područje cijele Republike Hrvatske.

Sjedište i mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 3/94, 104/97 i 50/01).

Na prvostupanjskim trgovačkim sudovima radi ukupno 131 sudac i 37 sudskih savjetnika, a na VTSRH rade 24 suca i 11 sudskih savjetnika. Nadležnost trgovačkih i Visokog trgovačkog suda RH u parničnim postupcima određena je Zakonom o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01 i 117/03) i drugim zakonima.

Uopćeno govoreći, trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima, sporovima u povodu osnivanja, rada , prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima ( čl. 34.b Zakona o parničnom postupku)

Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, postupke u gospodarskih prijestupa, vode sudske registre, provode izvanparnične i ovršne postupke te obavljaju druge poslove određene zakonom ( čl. 20. Zakona o sudovima, Narodne novine br.150/05 )


Nadležnost i odlučivanje Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu.

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: tri suca VTSRH ili dva suca VTSRH i sudac porotnik.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500.000,00 kuna.


Mario Vukelić, dipl. iur. oec.
sudac Visokog trgovačkog suda RH


Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 26.06.2018.
 • Vrijednost: 807.238,47 HRK (111.192,94 EUR)
  (Prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika STARA HIŽA d.d. u stečaju ,upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu , zemljišnoknjižni odjel Karlovac uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to : nekretnina upisana u zk.ul.668 k.o. Lišnica ,kč.br.181/2 –kuća br.7 i dvorište u Dragi u površini od 752 čhv. )
 • Stečajni dužnik: STARA HIŽA D.O.O.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 04.07.2018.
 • Vrijednost: 1.779.852,00 HRK (245.165,43 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika k.č.br.8143/1 u naravi 7 zgrada i dvor ul.M.Kišpatića 2. površine 9811 m2 i k.č.br.8143/2 u naravi kuća broj 18 i dvor ul.M.Kišpatića površine 1127 m2 )
 • Stečajni dužnik: OSJEČKA TVORNICA KOŽA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 08.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 49.000,00 HRK (6.749,50 EUR)
  (POKRETNINE (RAČUNALA, UREDSKI NAMJEŠTAJ))
 • Stečajni dužnik: MALA ZEMLJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 11.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 10.979,90 HRK (1.512,42 EUR)
  (Pokretnine: Inventarska oprema i uređaji Repromaterijal, zalihe, potrošni materjal i sitni inventar - tekstil, koža, gotovi proizvodi od tekstila i kože – cipele, dijelovi razni )
 • Stečajni dužnik: Mr.Joseph d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.06.2018.
 • Vrijednost: 300.000,00 HRK (41.323,45 EUR)
  (Imanje s objektima za pružanje ugostiteljske djelatnosti Ukupna površina 35.489 m². )
 • Stečajni dužnik: TRIPUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 12.06.2018.
 • Datum dražbe: 14.06.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Pokretnine-uredski inventar i oprema Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CROMARK d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 15.06.2018.
 • Datum dražbe: 29.05.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika - GARAŽNA MJESTA Uz svaku kategoriju nekretnine navedena je i početna cijena.)
 • Stečajni dužnik: TRGOVAČKI CENTAR AGRAM d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 20.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 187.500,00 HRK (25.827,16 EUR)
  (Zemljište i zgrada )
 • Stečajni dužnik: ZLATNE GODINE Dom za starije i nemoćne osobe
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu:
 • Datum dražbe: 07.06.2018.
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tesktu oglasa)
 • Stečajni dužnik: CENTAR ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 06.06.2018.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 HRK (0,00 EUR)
  (Nekretnine i pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Elizabeta Oletić, vlasnica obrta „Peradarstvo Oletić“
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>