48uep6bbphidvals|1023
48uep6bbphidcol4|ID
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. ožujka 1999.

Broj: 081-99-577/1
Zagreb, 18. ožujka 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U Stečajnom zakonu ("Narodne novine", br. 44/96.) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Protiv rješenja žalba je dopuštena, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno".

Članak 2.

Iza članka 21. dodaje se članak 21a. koji glasi:

"Stručni ispit

Članak 21a.

(1) Na listu stečajnih upravitelja može biti stavljena samo osoba koja ima visoku stručnu spremu (VII/1 stupanj) i koja je položila stručni ispit za stečajnoga upravitelja.

(2) Program stručnoga ispita iz stavka 1. ovoga članka te način njegova polaganja utvrđuje pravilnikom ministar pravosuđa."

Članak 3.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Stečajno će vijeće razriješiti stečajnoga upravitelja istekom dvije godine od dana održavanja izvještajnog ročišta, odnosno od prestanka poslovanja dužnika ako je odlučeno da dužnik privremeno nastavlja poslovanje, ako nije unovčio imovinu koja ulazi u stečajnu masu tako da se može pristupiti završnoj diobi, osim ako do neunovčenja nije došlo iz posebno opravdanih razloga. Ako se imovina dužnika koja ulazi u stečajnu masu sastoji većim dijelom od pokretnina koje se lako mogu unovčiti, taj rok iznosi godinu dana."

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

"(2) Stečajno vijeće može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stečajnoga suca, odbora vjerovnika ili vjerovnika, razriješiti stečajnoga upravitelja i prije isteka rokova iz stavka 1. ovoga članka ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili iz drugih važnih razloga.

(3) Prije donošenja odluke stečajno će vijeće omogućiti stečajnome upravitelju da se očituje, osim ako važni razlozi ne zahtijevaju da se drukčije postupi."

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 29. stavku 3. na kraju teksta iza riječi: "vijeće." dodaju se rečenice druga i treća koje glase:

"Nagradu i naknadu troškova stečajno vijeće može unaprijed odrediti u postotku od ukupno unovčene stečajne mase. Ako se naknadno, s obzirom na daljnji tijek stečajnoga postupka, pokaže da je iznos nagrade ili naknade troškova koji je unaprijed određen u postotku od ukupno unovčene stečajne mase nerazmjerno previsok ili prenizak, stečajno vijeće može, na prijedlog stečajnoga suca, stečajnoga upravitelja ili odbora vjerovnika primjereno smanjiti ili povećati unaprijed određeni postotak."

Članak 5.

Članak 35. mijenja se i glasi:

"(1) Stečajno vijeće može člana odbora vjerovnika razriješiti po službenoj dužnosti ili na zahtjev vjerovnika. član odbora vjerovnika razriješit će se i kada to sam zatraži. Prije donošenja odluke potrebno je saslušati člana odbora vjerovnika.

(2) Stečajno će vijeće imenovati novoga člana odbora vjerovnika ako bi zbog razrješenja broj članova odbora vjerovnika bio manji od tri člana. Vjerovnici mogu na prvom sljedećem ročištu vjerovnika isključiti člana kojeg je imenovalo stečajno vijeće i izabrati drugoga člana odbora vjerovnika."

Članak 6.

U članku 39. iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9. i 10. koji glase:

"(8) Uz prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka dužnik će priložiti:

1. potvrdu pravne osobe koja za njega obavlja poslove platnoga prometa o stanju sredstava na računu i o nenamirenim tražbinama koje se trebaju namiriti s računa,

2. javno ovjerovljeni prokazni popis imovine u skladu s odredbama Ovršnoga zakona.

(9) Nadležno državno pravobraniteljstvo dužno je, u ime pravnih osoba-vjerovnika koje zastupa po zakonu, podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnoga postupka. Državna tijela i tijela jedinica lokalne uprave i samouprave te druge pravne osobe koje zastupa državno pravobraniteljstvo po zakonu dužni su po službenoj dužnosti obavijestiti nadležno državno pravobraniteljstvo o ispunjenju uvjeta za pokretanje stečajnoga postupka.

(10) Fondovi koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te jedinice lokalne samouprave koji su vjerovnici dužni su podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnoga postupka.

Članak 7.

U članku 41. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"(5) Kad stečajni postupak radi namirenja dospjelih tražbina iz radnoga odnosa pokreću dužnikovi zaposlenici, odnosno sindikat, oni kao predlagatelji nisu dužni predujmiti iznos za pokriće troškova prethodnoga postupka."

Članak 8.

U članku 42. stavku 3. riječ: "će" zamjenjuje se riječju: "može".

Članak 9.

Članak 43. mijenja se i glasi:

"(1) Osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora dužnika, kao i zaposlenici dužnika, i u slučaju ako im je prestala dužnost, odnosno zaposlenje dužni su nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka stečajnim tijelima, na njihov zahtjev, bez odgode, pružiti sve potrebne podatke i obavijesti.

(2) Stečajni sudac može zaključkom narediti stečajnom dužniku, odnosno osobama iz stavka 1. ovoga članka da u određenom roku predaju sudu pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika.

(3) Stečajni sudac može, ako ocijeni da je to, potrebno, rješenjem narediti osobama koje vode poslove dužnika iz stavka 1. ovoga članka davanje prokazne izjave ili prokaznoga popisa imovine u skladu s odredbama Ovršnoga zakona.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka odgovaraju vjerovnicima osobno za naknadu štete koju su im prouzročili uskratom davanja ili davanjem netočnih ili nepotpunih podataka, obavijesti, izvješća, izjava ili popisa prema odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Osobe iz stavka 1. ovoga članka odgovaraju kazneno za davanje netočnih ili nepotpunih podataka, obavijesti, izvješća, izjava ili popisa prema odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka kao za davanje lažnoga iskaza u sudskom postupku.

(6) Pravo na naknadu štete iz stavka 4. ovoga članka zastarijeva u roku od pet godina od dana zaključenja stečajnoga postupka.

(7) Na slučajeve iz stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 106., 107. i 109. ovoga Zakona".

Članak 10.

U članku 44. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

"(6) Stečajno vijeće može, na prijedlog vjerovnika ili po službenoj dužnosti, odrediti privremene mjere i protiv dužnika pojedinca i protiv osoba koje odgovaraju za obveze dužnika.

(7) Na privremene mjere iz stavka 6. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju pravila o postupku osiguranja prema Ovršnome zakonu."

Članak 11.

U članku 45. stavku 1. riječi: "upravljanje i" brišu se.

Članak 12.

U članku 53. stavak 5. mijenja se i glasi:

"(5) Protiv rješenja o otvaranju stečajnoga postupka žalbu može podnijeti osoba koja je bila zastupnik po zakonu dužnika pravne osobe do dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnoga postupka i dužnik pojedinac, a protiv rješenja stečajnoga vijeća kojim se odbija prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka žalbu može podnijeti predlagatelj."

Članak 13.

U članku 56. stavku 1. iza riječi: "Ročište vjerovnika" stavlja se zarez i dodaju riječi: "koje prema ovome Zakonu ne određuje i ne saziva stečajno vijeće,".

Članak 14.

U članku 58. stavku 1. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "odnosno predsjednik stečajnoga vijeća kada se ročište održava pred vijećem".

Članak 15.

U članku 59. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"(3) Smatrat će se da vjerovnik ima pravo glasa iako je njegova tražbina osporena, ako postojanje svoje tražbine dokazuje ovršnom ispravom ili ako je njegova tražbina osigurana založnim pravom upisanim u zemljišnoj ili kojoj drugoj javnoj knjizi."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 16.

Članak 62. briše se.

Članak 17.

U članku 63. stavku 1. na kraju teksta iza riječi: "neće provesti" briše se točka i dodaju se riječi: "i na odgovarajući će se način primijeniti odredbe članka 196. do 202. ovoga Zakona."

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"(6) Trgovački će sud o tome da su ispunjeni uvjeti iz stavka 4. i 5. ovoga članka obavijestiti nadležno državno pravobraniteljstvo, koje će poduzeti odgovorajuće mjere radi ostvarenja tražbina osoba koje zastupa po zakonu."

Članak 18.

Članak 66. briše se.

Članak 19.

U članku 71. točki 2. na kraju teksta iza zareza dodaju se riječi: "osim tražbina za koje je zakonom određeno da će se namiriti kao troškovi stečajnoga postupka ili kao ostale obveze stečajne mase,".

Članak 20.

U članku 87. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

"5. tražbine zaposlenika stečajnoga dužnika."

Članak 21.

U članku 97. iza riječi: "ovrhom ili" dodaju se riječi: "prisilnim sudskim".

Članak 22.

U članku 120. stavku 7. riječi: "iz stavka 5. ovoga članka" brišu se.

Članak 23.

U članku 150. stavku 1. iza riječi: "pojedinac i" dodaje se riječ: "prijašnji".

Članak 24.

U članku 177. stavku 1. riječi: "ne ospori" zamjenjuju se riječju: "prizna", a iza riječi: "upravitelj," dodaju se riječi: "a ne ospori ju".

U stavku 2. riječ: "ovršni" zamjenjuje se riječju: "stečajni".

Članak 25.

U članku 193. stavku 1. točki 3. na kraju teksta briše se točka i dodaju riječi: "i o nenaplaćenim tražbinama.".

Članak 26.

U članku 199. stavku 1., 2. i 3. riječi: "naknadnu diobu" u određenom padežu zamjenjuju se riječima: "nastavak postupka radi naknadne diobe" u odgovarajućem padežu.

U stavku 2. iza riječi: "postupak" dodaje se riječ: "bio".

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"(4) Imovina iz stavka 1. ovoga članka jest stečajna masa i glede nje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o stečajnom dužniku i njegovim tijelima. U ime i za račun te mase mogu se voditi sporovi radi prikupljanja imovine koja u nju ulazi, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. Nakon provedbe naknadne diobe stečajno će vijeće donijeti rješenje o zaključenju stečajnoga postupka (članak 196. stavak 1., 2., 3. i 5.)."

Članak 27.

U članku 203. stavku 1. rečenici prvoj i drugoj i u članku 207. stavku 1. iza riječi: "obustaviti" dodaju se riječi: "i zaključiti".

Članak 28.

U članku 240. stavku 1. iza riječi: "onih koji su glasovali" dodaje se riječ: "glasovala".

Članak 29.

U članku 300. stavku 1. brojka: "1.000.000,00" zamjenjuje se brojkom: "2.000.000,00".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Stečajno vijeće može odlučiti da se stečaj provede po pravilima stečaja male vrijednosti i kada se imovina dužnika sastoji većim dijelom od pokretnina koje se mogu lako unovčiti, bez obzira na to što imovina stečajnoga dužnika prelazi 2.000.000,00 kuna."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 30.

U članku 341. iza riječi: "likvidaciji" stavlja se točka, a zarez i riječi: "osim Glave VI. - stečaj i likvidacija banaka toga Zakona" brišu se.

Članak 31.

Pravilnik iz članka 21a. stavka 2. Stečajnoga zakona ministar pravosuđa će donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Odredba članka 21a. stavka 1. Stečajnoga zakona počet će se primjenjivati nakon godinu dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 32.

Stečajni postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Stečajnoga zakona ("Narodne novine", br. 44/96.).

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 423-05/95-01/01

Zagreb, 12. ožujka 1999.

ZASTUPNIČKI DOM

HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks,dipl. iur., v. r.

Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 10.07.2024.
 • Datum dražbe: 15.07.2024.
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Sitni inventar Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: POUNJE d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 12.07.2024.
 • Datum dražbe: 15.07.2024.
 • Vrijednost: 3.478,00 EUR (25.249,58 HRK)
  (vozilo oznake N1, marke PEUGEOT BOXER 2,0 HDI, godina proizvodnje 2009., broj šasije VF3YAAMFA11643572, reg. oznake ZG3475HF početna vrijednost iznosi 1.848,35 € )
 • Stečajni dužnik: POT-AKZ d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 19.06.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Strojevi )
 • Stečajni dužnik: ULJANIK STROJOGRADNJA DIESEL d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Rijeci
više >>
 • Rok za ponudu: 25.06.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 4.434,69 EUR (32.194,96 HRK)
  (oranica i vinograd površine 1176 m2)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza MATRIN d.o.o.
 • Sud:
više >>
 • Rok za ponudu: 29.06.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 201.039,11 EUR (1.459.503,73 HRK)
  (TROSOBNI STAN br. 15 na III katu u Splitu)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza ADRIACHEM d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom Brodu
više >>
 • Rok za ponudu: 24.06.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 2.500,00 EUR (18.149,50 HRK)
  (NEKRETNINA – ŠUMA MURAVEC KOD k.o. Novi Marof)
 • Stečajni dužnik: DRVO VALPOVEC d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 12.07.2024.
 • Datum dražbe: 19.07.2024.
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Pokretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: Stečajna masa iza COLORATUS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.06.2024.
 • Datum dražbe: 01.07.2024.
 • Vrijednost: 112.897,05 EUR (819.610,00 HRK)
  (1. Uređaji i oprema 2. Trgovačka roba 3. Informatička oprema )
 • Stečajni dužnik: STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
više >>
 • Rok za ponudu: 23.06.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 1.108,80 EUR (8.049,67 HRK)
  (Osobni automobil )
 • Stečajni dužnik: KEGO j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Pazinu
više >>
 • Rok za ponudu: 28.06.2024.
 • Datum dražbe: 01.07.2024.
 • Vrijednost: 10.368,00 EUR (75.269,61 HRK)
  (Poljoprivredni priključci skupno ( može i pojedinačno) Pokretnine se prodaju po početnoj cijeni od 10.368,00 EUR)
 • Stečajni dužnik: POVRĆE GRGA j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>