48uep6bbphidvals|1017
48uep6bbphidcol4|ID
48uep6bbph|2030E0C0CMS_dokumenti|Text0

HRVATSKI SABOR

1963

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/37
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 12. srpnja 2006.


Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA

Članak 1.

U Stečajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 44/96., 29/99., 129/00. i 123/03.) u članku 2. stavku 2. riječi: »preustroj dužnika« zamjenjuju se riječima: »stečajni plan«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje ako ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke koja za njega obavlja poslove platnog prometa u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za naplatu, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Okolnost da je dužnik u tom razdoblju imao sredstava na drugim svojim računima kojima su se mogle namiriti sve te tražbine ne znači da je on sposoban za plaćanje.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:
»U stečajnom postupku na odgovarajući se način primjenjuju pravila parničnog postupka u postupku pred trgovačkim sudovima.«

Članak 4.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Sudska pismena (odluke, pozivi, obavijesti i sl.) koja treba javno objaviti objavljuju se u »Narodnim novinama«, na oglasnoj ploči suda te ako to dopuštaju uvjeti u sudu i u elektroničkom obliku, u cijelosti ili u izvatku. U objavljenom pismenu treba točno navesti tvrtku odnosno naziv dužnika, a osobito njegovu adresu i predmet poslovanja. Smatrat će se da je priopćenje obavljeno protekom osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. riječ: »naredbe« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Zaključkom se izdaje nalog službenoj osobi ili tijelu stečajnog postupka za obavljanje pojedinih radnji te odlučuje o uprav­ljanju postupkom i o drugim pitanjima kada je to izrijekom predviđeno ovim Zakonom.«

Članak 6.

Naslov iznad članka 11. mijenja se i glasi: »Pravni lijekovi«.
Članak 11. mijenja se i glasi:
»(1) Protiv rješenja žalba je dopuštena, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(2) Rok za žalbu je osam dana, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(3) Ako se prema ovom Zakonu dostava obavlja stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda, rok za žalbu počinje teći istekom trećega dana od dana stavljanja rješenja na oglasnu ploču suda, osim ako dostava nije izvršena i javnim priopćenjem.
(4) Ako se prema ovom Zakonu rješenje mora dostaviti određenim osobama, rok za podnošenje žalbe teče od dana dostave rješenja, osim ako dostava nije izvršena i javnim priopćenjem.
(5) Žalba protiv rješenja ne zadržava ovrhu rješenja, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(6) Ako je protiv rješenja dopuštena posebna žalba, sud će umnožiti dio spisa na koji se žalba odnosi i prijepis toga dijela spisa sa žalbom dostaviti drugostupanjskom sudu. Dok drugostupanjski sud ne donese odluku, u prvostupanjskom će se postupku poduzimati one radnje koje je moguće poduzimati prije pravomoćnosti pobijanoga rješenja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
(7) Drugostupanjski sud odlučuje o žalbi u vijeću sastavljenom od triju sudaca. Vijeće drugostupanjskog suda dužno je o žalbi odlučiti hitno, a najkasnije u roku od 60 dana od primitka žalbe.
(8) Prvostupanjski sud je dužan žalbu podobnu za odlučivanje dostaviti drugostupanjskom sudu u roku od 8 dana od njezinog primitka.
(9) Protiv zaključka nije dopuštena žalba.
(10) U stečajnom postupku ne može se podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka, a revizija se može izjaviti samo ako odluka drugostupanjskog suda ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguravanje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana, u skladu s pravilima parničnog postupka.«

Članak 7.

Članak 12. briše se.

Članak 8.

Članak 13. briše se.

Članak 9.

Članak 20. mijenja se i glasi:
»(1) Za stečajnog upravitelja može se imenovati fizička osoba koja ima visoku stručnu spremu, položen stručni ispit za stečajnog upravitelja te se nalazi na listi stečajnih upravitelja.
(2) Prigodom imenovanja stečajnog upravitelja posebno će se voditi računa o tome da upravitelj raspolaže potrebnom stručnošću i poslovnim iskustvom potrebnim za vođenje odnosnog stečajnog postupka.
(3) Za stečajnog upravitelja ne može biti imenovana osoba koja bi morala biti izuzeta kao sudac u stečajnom postupku, a osobito osoba koja je bila zaposlena kod dužnika ili je bila članom nekog njegovog tijela, zatim bliski srodnik stečajnoga suca, osoba odgovornih za obveze u stečaju, članova uprave i drugih tijela dužnika, vjerovnika te osoba koje su u odnosu suparništva s dužnikom.
(4) Za stečajnog upravitelja ne može biti imenovana osoba koja po zakonu ne bi mogla biti imenovana za člana uprave dužnika, nadzornog odbora ili sličnog tijela, osoba pravomoćno osuđena za počinjena kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja te za druga kaznena djela koja ju čine nedostojnom za obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja.
(5) Za stečajnog upravitelja može biti imenovan i odvjetnik pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 10.

Članak 21. mijenja se i glasi:
»(1) Listu stečajnih upravitelja utvrđuje ministar nadležan za poslove pravosuđa i objavljuje se u »Narodnim novinama«. Utvrđena lista može se dopunjavati.
(2) Na listu iz stavka 1. ovoga članka ima pravo biti upisana osoba koja ima visoku stručnu spremu te položen stručni ispit za stečajnog upravitelja, osim ako postoje okolnosti iz stavka 4. članka 20. ovoga Zakona.
(3) Osoba koja se nalazi na listi stečajnih upravitelja može se brisati s liste odlukom ministra nadležnog za poslove pravosuđa po službenoj dužnosti zbog razloga koji su zapreka za obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja iz članka 20. stavka 1. i stavka 4. ovoga Zakona ili na osobni zahtjev osobe koja se nalazi na listi.
(4) Rješenja iz stavka 2. i 3. ovoga članka su upravni akti.
(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa će posebnim podzakonskim aktom propisati postupak uvrštavanja i brisanja sa liste stečajnih upravitelja.«

Članak 11.

Članak 21.a mijenja se i glasi:
»(1) Program stručnog ispita za stečajne upravitelje te uvjeti i način za polaganje stručnog ispita utvrđuju se pravilnikom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.
(2) Vlada Republike Hrvatske posebnim aktom utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima.«

Članak 12.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Na prvom ili kojem kasnijem ročištu nakon imenovanja stečajnog upravitelja skupština vjerovnika može umjesto stečajnog upravitelja kojeg je imenovao stečajni sudac izabrati drugog stečajnog upravitelja. Druga osoba smatrat će se izabranom za stečajnog upravitelja ako je za njezin izbor, osim većine iz članka 38.c ovoga Zakona, glasovala i većina vjerovnika koji su glasovali. Novoimenovani stečajni upravitelj ne mora biti na listi stečajnih upravitelja. Novoimenovanom stečajnom upravitelju isprava o imenovanju predat će se nakon što da izjavu da će savjesno obavljati svoju dužnost.«
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Stečajni sudac može uskratiti potvrdu novoimenovanoga stečajnog upravitelja samo ako on nema visoku stručnu spremu, odnosno položen stručni ispit za stečajnog upravitelja te ako ne ispunjava uvjete iz članka 20. stavka 3. i 4. ovoga Zakona.«
U stavku 7. iza riječi: »će« dodaje se riječ: »zaključkom«.

Članak 13.

U članku 24. stavak 5. briše se.

Članak 14.

U članku 25. stavku 1. iza točke 11. dodaju se točke 12. i 13. koje glase:
»12. nakon zaključenja stečajnog postupka zastupati stečajnu masu u skladu s ovim Zakonom,
13. obavljati i druge poslove u skladu s ovim Zakonom.«

Članak 15.

U članku 26. stavku 2. zadnja rečenica briše se.

Članak 16.

U članku 27. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »dvije godine« zamjenjuju se riječima: »godine i pol dana«, a riječi: »osim ako do neunovčavanja nije došlo iz posebno opravdanih razloga« zamjenjuju se riječima: »osim ako unovčenje nije bilo moguće radi vođenja upravnog ili sudskog postupka koji je prethodno pitanje za završetak stečajnog postupka.«.
U stavku 2. iza riječi: »vjerovnika ili« dodaje se riječ: »skupštine«, a na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Osobito ako je imenovan u više od tri stečaja čija je vrijednost stečajne mase procijenjena na više od dva milijuna kuna i ti stečajni dužnici nastavljaju poslovanje.«
Stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Protiv rješenja o razrješenju stečajnog upravitelja pravo na žalbu imaju samo stečajni vjerovnici.«
U stavku 5. u drugoj rečenici riječ: »Protiv« zamjenjuje se riječima: »U tom slučaju protiv«.
U stavku 6. iza riječi: »primio« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osobito ako odbije izvršiti nalog stečajnog suca u svezi s predajom dužnosti; odbije ili nepotrebno odgađa predaju dužnikove dokumentacije ili ako ne postupi po nalogu suca za dostavu izvješća o određenim pitanjima«.
Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. i glasi:
»(8) Zajedno s rješenjem o razrješenju stečajnog upravitelja stečajni će sudac donijeti rješenje o imenovanju novoga stečajnog upravitelja. Na prvom narednom ili kojem kasnijem ročištu skupština vjerovnika može izabrati neku drugu osobu za stečajnog upravitelja, pri čemu će se odgovarajuće primijeniti odredbe članka 23. ovoga Zakona.«

Članak 17.

U članku 28. stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Stečajni upravitelj dužan je nakon stupanja na dužnost osigurati se kod osiguravajućeg društva od odgovornosti u smislu odredaba ovoga članka, nakon što visinu osigurnine odredi zaključ­kom stečajni sudac uzimajući u obzir predvidivu veličinu stečajne mase te složenost postupka. Troškovi osiguranja su troškovi stečajnog postupka.«

Članak 18.

U članku 29. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»(2) Nagradu stečajnom upravitelju rješenjem određuje stečajni sudac prema posebnom propisu kojim Vlada Republike Hrvatske utvrđuje kriterije i način obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima.
(3) Obračun stvarnih troškova rješenjem odobrava stečajni sudac na temelju pisanog, obrazloženog i dokumentiranog izvješća stečajnog upravitelja.«
U stavku 4. i 5. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. i 3.«.
Stavak 6. briše se.
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 19.

U članku 32. stavku 2. treća rečenica briše se.
Stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:
»(3) Za članove odbora mogu biti imenovani i razlučni vjerovnici te osobe koje nisu vjerovnici ako bi svojim stručnim znanjem mogle pridonijeti radu odbora.
(4) Broj članova odbora vjerovnika mora biti neparan, ali u pravilu ne više od sedam.«

Članak 20.

Iza članka 32. dodaje se članak 32.a i naslov iznad njega koji glase:

»Osnivanje odbora vjerovnika na skupštini vjerovnika

Članak 32.a

(1) O osnivanju odbora vjerovnika odlučuju vjerovnici na prvoj skupštini vjerovnika, sukladno odredbi članka 32. stavka 2. do 6. ovoga Zakona. Ako je stečajni sudac već osnovao odbor vjerovnika, vjerovnici odlučuju treba li taj odbor zadržati.
(2) Skupština vjerovnika može iz odbora vjerovnika isključiti sve ili pojedine članove koje je imenovao stečajni sudac i izabrati druge ili dodatne članove odbora vjerovnika.«

Članak 21.

U članku 37. stavku 1. iza riječi: »sjednicama« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »ako je nazočna većina ukupnog broja njegovih članova.«
Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:
»(7) Stečajni sudac može ukinuti odluku odbora vjerovnika odgovarajućom primjenom odredbe iz članka 38.f ovoga Zakona.«

Članak 22.

Članak 38. mijenja se i glasi:
»(1) Članovi odbora vjerovnika imaju pravo na nagradu za rad u odboru vjerovnika. Nagrada se određuje do visine prosječne dnev­ne plaće u Republici Hrvatskoj po danu koji provedu u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka stečajni sudac može odrediti nagradu članu odbora vjerovnika koji nije vjerovnik (članak 32. stavak 3.) uzimajući u obzir opseg i složenost poslova koji su mu povjereni.
(3) Članovi odbora vjerovnika imaju pravo na naknadu troškova uz odgovarajuću primjenu odredbe ovoga Zakona o naknadi troškova stečajnom upravitelju.
(4) O nagradama i troškovima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka odlučuje stečajni sudac posebnim rješenjem, na prijedlog odbora vjerovnika.
(5) Rješenje iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se osobno stečajnom upravitelju i svim članovima odbora vjerovnika koji imaju pravo na žalbu protiv tog rješenja.«

Članak 23.

Naslov iznad članka 38.c mijenja se i glasi: »Vođenje skupštine vjerovnika i odlučivanje«.

Članak 24.

Članak 38.d mijenja se i glasi:
»(1) Pravo glasa na skupštini vjerovnika imaju stečajni vjerov­nici čije su tražbine utvrđene.
(2) Smatrat će se da vjerovnik ima pravo glasa, iako je njegova tražbina osporena, ako postojanje svoje tražbine dokazuje ovršnom ispravom, osim ako se javnom ili javno ovjerovljenom ispravom ne dokaže prestanak postojanja tražbine.
(3) Smatrat će se da razlučni vjerovnik ima pravo glasa glede dijela svoje tražbine osigurane razlučnim pravom koju je prijavio u stečajnom postupku (članak 173. stavak 6.), iako je ta njegova tražbina osporena, ako je osigurana razlučnim pravom upisanim u zemljišnoj ili kojoj drugoj javnoj knjizi, osim ako dužnik javnom ili javno ovjerovljenom ispravom ne dokaže prestanak postojanja tražbine.
(4) Vjerovnicima osporenih tražbina, i ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2. i 3., priznat će se pravo glasa ako se na skupštini vjerovnika stečajni upravitelj i nazočni vjerovnici s pravom glasa tako sporazumiju. Ako se sporazum ne može postići, o tome odlučuje stečajni sudac na skupštini rješenjem protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.
(5) Vjerovnici nižih isplatnih redova nemaju pravo glasa, osim ako su njihove tražbine utvrđene (članak 176. stavak 7. u svezi sa člankom 72.).
(6) Stečajni sudac može prigodom glasovanja na sljedećim skupštinama vjerovnika na prijedlog stečajnog upravitelja ili kojega od nazočnih vjerovnika s pravom glasa, izmijeniti svoju odluku o pravu glasa vjerovnika osporenih tražbina.
(7) Odredba stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje i na vjerovnike čije su tražbine vezane za odgodni uvjet.«

Članak 25.

U članku 38.e stavku 1. točki 3. iza riječi: »načinu« dodaju se riječi: »i uvjetima«.
Točka 4. mijenja se i glasi:
»4. naložiti stečajnom upravitelju izradu stečajnog plana,«.
U točki 5. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez.
Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:
»6. odlučiti o drugim pitanjima od važnosti za provedbu i okončanje stečajnog postupka u skladu s ovim Zakonom.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»(3) Vjerovnici svoje odluke mogu izmijeniti na kasnijim ročištima skupštine vjerovnika.«

Članak 26.

U članku 38.f stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ako je koja od odluka skupštine vjerovnika u suprotnosti sa zajedničkim interesom stečajnih vjerovnika, stečajni će sudac na zahtjev kojega od razlučnih vjerovnika, stečajnoga vjerovnika koji nije nižega isplatnog reda ili stečajnog upravitelja ili iznimno po službenoj dužnosti, tu odluku ukinuti.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka stečajni sudac će odlučiti odmah na toj skupštini, ali u složenijim slučajevima može odgoditi donošenje odluke za 8 dana od dana održanja skupštine vjerovnika.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 27.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Stečajni postupak se pokreće prijedlogom vjerovnika ili dužnika, ako zakonom nije drugačije određeno.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
»(3) Razlučni vjerovnici mogu predlagati otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom samo ako učine vjerojatnim da se njihova tražbina neće moći potpuno namiriti iz predmeta na koji se odnosi njihovo razlučno pravo.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.
U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., u prvoj rečenici brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »4.«. U drugoj rečenici iza riječi: »Stečajni sudac će« dodaju se riječi: »ako je to moguće (članak 7. stavak 5.)«.
Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.
U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., brojka: »6.« zamjenjuje se brojkom: »7.«.
Dosadašnji stavci 8., 9., 10. i 11. brišu se.

Članak 28.

U članku 39.a stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Vjerovnik koji predlaže pokretanje stečajnoga postupka dužan je pri podnošenju prijedloga uz sudsku pristojbu na prijedlog za pokretanje stečajnoga postupka uplatiti i dodatnu pristojbu u iznosu od 10.000,00 kuna radi osnivanja Fonda za pokriće troškova stečajnog postupka koji se ne mogu namiriti iz imovine dužnika (članak 63. stavak 4.), odnosno za predujmljivanje sredstava za vođenje stečajnog postupka dok se u tom postupku ne prikupe za to potrebna sredstva. Na pozivanje i naplatu ovih pristojbi na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96., 137/02., 26/03. – pročišćeni tekst).«

Članak 29.

Članak 41. mijenja se i glasi:
»(1) Stečajni vjerovnik, kao predlagatelj, dužan je uplatiti predujam za pokriće troškova prethodnog postupka u iznosu koji zaključkom odredi stečajni sudac.
(2) Ako vjerovnik ne uplati predujam u roku od 15 dana, stečajni sudac rješenjem će odbaciti prijedlog.
(3) Ako stečajni postupak bude otvoren, predujmljeni iznos ulazi u troškove stečajnoga postupka.
(4) Stečajni sudac može rješenjem osloboditi uplate predujma stečajnog dužnika koji je predložio otvaranje stečajnog postupka, ako on dokaže dostavljanjem javnobilježnički ovjerovljenoga prokaznog popisa imovine da ima dovoljno imovine za pokriće troškova prethodnog postupka.
(5) Kad stečajni postupak radi namirenja dospjelih tražbina pokreću radnici i prijašnji radnici dužnika, oni nisu dužni predujmiti iznos potreban za pokriće troškova prethodnoga postupka. U tom će se slučaju sredstva za pokriće troškova prethodnoga postupka predujmiti iz Fonda iz članka 39.a stavka 1. ovoga Zakona.«

Članak 30.

U članku 42. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Prethodni postupak može trajati najduže tri mjeseca od donošenja rješenja o pokretanju prethodnog postupka, osim ako posebne okolnosti ne zahtijevaju dulji rok.«

Članak 31.

U članku 50. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Treća osoba može na ročištu iz članka 49. ovoga Zakona dati izjavu o pristupanju dugu stečajnoga dužnika. Uz izjavu je treća osoba dužna predočiti stečajnom sucu po javnom bilježniku ovjerov­ljenu ispravu o sadržaju i načinu podmirenja dužnikovih obveza prema odredbi stavka 3. ovoga članka. Stečajni sudac će ocijeniti danu izjavu i, po potrebi, provjeriti je i zatražiti odgovarajuće jamstvo. Radi toga može i odgoditi ročište.«

Članak 32.

U članku 53. stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi: »U tom će slučaju stečajni sudac na odgovarajući način primijeniti odredbe članka 50. ovoga Zakona, osim odredbe o odgodi ročišta.«
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. i glasi:
»(3) Ako je riječ o slučaju u kojem se neće ispitivati gospodarsko-financijsko stanje dužnika (članak 51.), tada se ročište radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnoga postupka (članak 49.) može spojiti s ročištem radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka (članak 53.).«
Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 33.

U članku 54. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Razlučni i izlučni vjerovnici pozvat će se da u roku iz stavka 3. ovoga članka obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. stavka 5. i 6. ovoga Zakona.«
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Rješenjem o otvaranju stečajnoga postupka pozvat će se dužnikovi dužnici da svoje obveze bez odgode ispunjavaju stečajnom upravitelju za stečajnoga dužnika.«

Članak 34.

U članku 63. stavku 1. iza druge rečenice dodaje se rečenica i glasi: »Postupak se neće zaključiti, ako se u roku koji rješenjem odredi stečajni sudac predujmi dostatan iznos novca za pokriće troškova kako prethodnog, tako i otvorenog stečajnog postupka.«
U stavku 4. u prvoj rečenici riječi: »na teret državnog proračuna« zamjenjuju se riječima: »na teret Fonda za pokriće troškova stečajnih postupaka«. Druga rečenica briše se.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Stečajni upravitelj može i nakon zaključenja stečajnog postupka u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase unovčiti imovinu dužnika i prikupljenim sredstvima podmiriti nastale troškove stečajnoga postupka, a eventualni ostatak uplatiti u Fond iz članka 39.a ovoga Zakona. O obavljenim radnjama stečajni upravitelj podnosi izvješća stečajnom sucu.«
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. i glasi:
»(6) Stečajni upravitelj je ovlašten, kad je to potrebno radi poduzimanja radnji iz stavka 5. ovoga Zakona, na temelju zaključka stečajnog suca otvoriti kod banke odgovarajući račun.«
U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Ako se stečajni postupak nastavlja zbog naknadno pronađene imovine koja ulazi u stečajnu masu, stečajni sudac će zakazati istodobno i izvještajno ročište.«
Stavak 7. briše se.

Članak 35.

U članku 64. stavku 3. točki 3. iza riječi: »tvrtku« dodaju se riječi: »matični broj subjekta (MBS),«.
U točki 6. iza zareza na kraju dodaju se riječi: »odnosno obavijeste o svojim pravima, te adresu na koju će dostavljati prijave,«.
Točka 8. mijenja se i glasi:
»8. poziv dužnikovim dužnicima da svoje obveze bez odgode ispunjavaju stečajnom upravitelju za stečajnoga dužnika,«.

Članak 36.

U članku 65. stavku 2. u drugoj rečenici brojka: »53.« zamjenjuje se brojkom: »63.«.

Članak 37.

Naslov iznad članka 68. mijenja se i glasi: »Imovina koja ne ulazi u stečajnu masu dužnika pojedinca«.

Članak 38.

Članak 71. mijenja se i glasi:
»(1) U tražbine prvog višeg isplatnog reda ulaze tražbine radnika i prijašnjih radnika stečajnog dužnika nastale do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
(2) U tražbine drugog višeg isplatnog reda ulaze sve ostale tražbine prema dužniku, osim onih koje su razvrstane u niže isplatne redove.«

Članak 39.

U članku 72. stavak 2. briše se.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 40.

U članku 74. riječi: »u stečajnom postupku« zamjenjuju se riječima: »koji nastupa nakon otvaranja stečajnog postupka«.

Članak 41.

U članku 77. iza riječi: »ističu se u« dodaje se riječ: »novčanoj«.

Članak 42.

Članak 81.a mijenja se i glasi:
»Vjerovnik čija prava proizlaze iz sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine prijenosom vlasništva stvari ili prijenosom prava ima u stečajnom postupku pravni položaj razlučnog vjerovnika.«

Članak 43.

Članci 81.b i 81.c brišu se.

Članak 44.

U članku 85. stavak 2. briše se.
Stavak 3., koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:
»(2) Obveze stečajne mase iz stavka 1. ovoga članka stečajni upravitelj namirit će redom kojim one dospijevaju.«

Članak 45.

Naslov iznad članka 86.a i članak 86.a brišu se.

Članak 46.

Članak 95. mijenja se i glasi:
»(1) Parnice o imovini koja ulazi u stečajnu masu, uključujući i arbitražne postupke, koji su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka bili u tijeku, stečajni upravitelj preuzet će u ime i za račun stečajnog dužnika. Parnice glede onih tražbina koje se prijavljuju u stečajni postupak, ne mogu se nastaviti prije nego što su ispitane na ispit­nom ročištu.
(2) Parnice koje su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka bile u tijeku protiv stečajnog dužnika preuzet će u njegovo ime stečajni upravitelj ako se tiču:
1. izlučenja nekog predmeta iz stečajne mase,
2. odvojenog namirenja,
3. obveza stečajne mase.
(3) Protivna stranka, koja je uspjela u parnici iz stavka 1. i 2. ovoga članka, troškove parničnog postupka nastale do prekida postupka, kao i troškove nastale nakon prekida postupka ako stečajni upravitelj odmah nakon nastavljanja prekinute parnice prizna tužbeni zahtjev ili se odrekne tužbenog zahtjeva, može ostvarivati samo kao stečajni vjerovnik. U protivnom troškovi parnice nastali nakon prekida namirit će se kao dugovi stečajne mase.«

Članak 47.

U članku 97. riječ: »trideset« zamjenjuje se riječju: »šezdeset«, a iza riječi: »prestaje« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »odnosno postupak u tijeku se obustavlja.«.

Članak 48.

U članku 98. stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Nakon otvaranja stečajnog postupka dopustit će se i provesti upis u javne knjige, ako su uvjeti za upis ostvareni prije nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka.«

Članak 49.

U članku 99. stavku 2. točki 2. između riječi: »vrijeme« i riječi: »prvoga« dodaje se riječ: »nakon«.
Točka 4. briše se.

Članak 50.

U članku 100. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na slučajeve stjecanja prema načelu povjerenja u javne knjige.«

Članak 51.

U članku 107. stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »Vijeće suda prvoga stupnja« zamjenjuju se riječima: »Stečajni sudac«.

Članak 52.

U članku 109. stavku 1. u drugoj rečenici riječi: »svojstvo prav­ne osobe« zamjenjuju se riječima: »navedeno svojstvo«.

Članak 53.

U članku 110. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ako stečajni upravitelj odbije ispunjenje, druga strana svoju tražbinu zbog neispunjenja može ostvarivati samo kao stečajni vjerovnik. Ako druga strana pozove stečajnoga upravitelja da se izjasni o svom pravu na izbor, on je dužan odmah, a najkasnije nakon izvještajnog ročišta preporučenom pošiljkom obavijestiti drugu stranu o tome namjerava li zatražiti ispunjenje ugovora. Iznimno, ako bi za drugu stranu do izvještajnog ročišta nastupila znatna šteta, na koju je ona upozorila stečajnoga upravitelja, stečajni upravitelj je dužan u roku od osam dana preporučenom pošiljkom obavijestiti o tome namjerava li zatražiti ispunjenje ugovora. Ako propusti tako postupiti, stečajni upravitelj neće moći tražiti ispunjenje.«

Članak 54.

Članak 115. mijenja se i glasi:
»(1) Najam i zakup nekretnina ili prostorija ne prestaju otvaranjem stečajnog postupka. To vrijedi i za najamne i zakupne odnose koje je dužnik sklopio kao najmodavac ili zakupodavac, a tiču se predmeta koji su radi osiguranja preneseni na treću osobu koja je financirala njihovu nabavu ili proizvodnju.
(2) Prava koja se odnose na vrijeme prije otvaranja stečajnog postupka, kao i štetu nastalu prijevremenim otkazom ugovora, druga strana može ostvarivati samo kao stečajni vjerovnik.«

Članak 55.

U članku 116. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »u koju je dužnik ušao« zamjenjuju se riječima: »koji je dužnik ugovorio«.

Članak 56.

U članku 117. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. i glasi:
»(4) Stečajni upravitelj može u ime stečajnog dužnika kao najmodavca ili zakupodavca otkazati najamni ili zakupni odnos u zakonskom otkaznom roku neovisno o ugovorenom otkaznom roku.«

Članak 57.

U cijelom tekstu odredbe članka 120. riječ: »zaposlenik« mijenja se riječju: »radnik« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 58.

Članak 127. mijenja se i glasi:
»(1) Pravne radnje poduzete prije otvaranja stečajnoga postup­ka kojima se remeti ujednačeno namirenje stečajnih vjerovnika (oštećenje vjerovnika), odnosno kojima se pojedini stečajni vjerov­nici stavljaju u povoljniji položaj (pogodovanje vjerovnika), stečajni upravitelj u ime stečajnoga dužnika i stečajni vjerovnici mogu pobijati u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(2) S pravnom radnjom izjednačeno je i propuštanje zbog kojeg je stečajni dužnik izgubio kakvo pravo ili kojim su protiv njega imovinskopravni zahtjevi bili zasnovani, održani ili osigurani.«

Članak 59.

U članku 137. stavku 2. druga rečenica briše se.

Članak 60.

U članku 138. stavku 2. riječi: »čim budu« zamjenjuju se riječima: »onda kada su bile«.

Članak 61.

U članku 141. stavku 2. iza riječi: »otvaranja stečajnog postup­ka« stavlja se točka, a riječi: »a najkasnije do zaključenja stečajnog postupka« brišu se.
U stavku 3. iza riječi: »poduzeta« stavlja se točka, a riječi: »te protiv dužnika ako on nije tužitelj« brišu se.
Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. i glase:
»(7) Pravomoćna presuda donesena u parnici za pobijanje prav­nih radnji djeluje prema stečajnom dužniku, odnosno stečajnoj masi te svim stečajnim vjerovnicima.
(8) Stečajni vjerovnik koji je uspješno pobio pravnu radnju kojom su oštećeni stečajni vjerovnici u slučaju kada je nedostatnost stečajne mase utvrđena već tijekom prethodnog postupka, uslijed čega je stečajni postupak otvoren i odmah zaključen (članak 63. stavak 1. rečenica 1.) ima iz onoga što se mora vratiti u stečajnu masu na temelju stavka 5. ovoga članka pravo prvenstvenog namirenja za troškove koji su bili potrebni za navedenu parnicu. Stečajni vjerovnik čiji je tužbeni zahtjev za pobijanjem prihvaćen, predložit će stečajnom sucu nastavak stečajnog postupka radi naknadne diobe (članak 199.).«
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.

Članak 62.

U članku 145. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:
»(3) Stečajni upravitelj može nakon pravomoćnosti rješenja o otvaranju stečajnoga postupka predložiti stečajnom sucu da naredi i trećim osobama, u čijem su posjedu predmeti stečajne mase, predaju tih stvari. Stečajni upravitelj dužan je uz prijedlog dostaviti ispravu o vlasništvu na stvari. O prijedlogu stečajnog upravitelja, a nakon što je saslušao osobe u čijem su posjedu predmeti stečajne mase, stečajni sudac odlučuje rješenjem.
(4) Ako se treća osoba u čijem je posjedu predmet stečajne mase protivi prijedlogu stečajnog upravitelja iz stavka 3. ovog članka, stečajni sudac odbit će taj prijedlog i uputiti stečajnog upravitelja u parnicu radi ostvarenja prava na predaju u posjed.
(5) Pravomoćno rješenje iz stavka 3. ovoga članka predstavlja ovršnu ispravu.«

Članak 63.

U članku 148. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Vjerovnici na ročištu mogu donijeti odluku kojom se određuje način pohrane ili ulaganja novca ili predmeta od vrijednosti, ili izmijeniti odluku odbora vjerovnika, odnosno stečajnog suca iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 64.

U članku 150. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Stečajni upravitelj dužan je sastaviti popis pojedinih pred­meta stečajne mase. Dužnik pojedinac i prijašnji zastupnici po zakonu dužnika pravne osobe dužni su u tome surađivati sa stečajnim upraviteljem. Stečajni upravitelj dužan je od navedenih osoba prikupiti potrebne obavijesti, izuzev ako bi uslijed toga došlo do štetnog odugovlačenja postupka.«

Članak 65.

U članku 155. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Dužniku pojedincu i vjerovnicima omogućit će se da se na izvještajnom ročištu izjasne o izvješću stečajnoga upravitelja.«

Članak 66.

U članku 155.a stavku 1. riječ: »Stečajni« zamjenjuje se riječima: »Ako u dosadašnjem tijeku postupka nisu donesene odluke iz stavka 2. ovoga članka stečajni«.
U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »su dužni« zamjenjuju se riječju: »mogu«.
U točki 6. iza riječi: » i o nenaplaćenim tražbinama« dodaju se riječi: »te o neunovčivim predmetima stečajne mase,«.
Stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Prije zakazivanja sjednice skupštine vjerovnika iz stavka 1. ovoga članka o izvješću stečajnoga upravitelja zatražit će se očitovanje odbora vjerovnika (ako je osnovan), te dužnika pojedinca.«
Stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 67.

U članku 155.b stavku 2. treća rečenica briše se.

Članak 68.

Naslov iznad članka 156. i članak 156. brišu se.

Članak 69.

U članku 158. stavku 1. i 2. ispred riječi: »vjerovnika« dodaje se riječ: »skupštine«.
U stavku 2. riječ: »dijelova« briše se.
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»(4) Stečajni upravitelj je dužan, uz odgovarajuću primjenu pravila ovršnoga postupka, Hrvatskoj gospodarskoj komori bez odgode dostaviti podatke o svim nekretninama koje se prodaju u stečajnom postupku, a o pokretninama ako je njihova procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna te će Hrvatska gospodarska komora u skladu s odredbama članka 146.a i 146.b Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 57/96., 29/99., 42/00., 173/03., 194/03., 151/04. i 88/05.) iste uvesti u očevidnik nekretnina i pokretnina uz naznaku da se prodaju u stečajnom postupku.«

Članak 70.

U članku 159. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: »Ako odbor vjerovnika nije osnovan, suglasnost daje skupština vjerovnika.«

Članak 71.

U Glavi IV. Odjeljak 2A. »PRODAJA IMOVINE DUŽNIKA KAO CJELINE« i u njemu članci 163.a do 163.l brišu se.

Članak 72.

Članak 164. mijenja se i glasi:
»(1) Ako razlučni vjerovnik nije pokrenuo postupak ovrhe na nekretnini radi prisilnoga namirenja svoje tražbine, nekretnine na kojima postoji razlučno pravo stečajni sudac prodaje, na prijedlog stečajnoga upravitelja, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretnini.
(2) Ako je razlučni vjerovnik pokrenuo postupak ovrhe na nekretnini radi prisilnoga namirenja svoje tražbine prije nego što je stečajni upravitelj predložio njezinu prodaju prema odredbi stavka 1. ovoga članka, nekretnina će se prodati u ovršnom postupku koji je pokrenuo razlučni vjerovnik.
(3) O prodaji iz stavka 1. ovoga članka odlučuje stečajni sudac rješenjem protiv kojeg pravo žalbe imaju stečajni upravitelj i razlučni vjerovnici. U rješenju o prodaji nekretnine stečajni sudac će odrediti da se nekretnina prodaje u stečajnom postupku. U zemljišnoj knjizi će se upisati zabilježba rješenja o prodaji nekretnine.
(4) Stečajni sudac će zaključkom o prodaji utvrditi vrijednost nekretnine, način prodaje i uvjete prodaje.
(5) Kad se imovina prodaje u stečajnom postupku, rok od objave zaključka na oglasnoj ploči do prodaje iznosi 15 dana, a pravila o obustavi postupka prodaje ne primjenjuju se.
(6) Ako se nekretnina nije mogla prodati na drugom ročištu za prodaju po utvrđenoj vrijednosti, na narednim ročištima može se prodati za nižu vrijednost koju zaključkom odredi stečajni sudac.
(7) Na prijedlog stečajnog upravitelja ovršni sud će rješenjem odgoditi ovršni postupak koji je pokrenuo razlučni vjerovnik radi prisilnoga namirenja svoje tražbine na nekretnini na kojoj postoji njegovo razlučno pravo,
1. ako izvještajno ročište još nije održano ili
2. ako je nekretnina nužno potrebna radi privremenog nastavka poslovanja prema članku 155.b stavku 1. ovoga Zakona ili
3. ako bi prodaja nekretnine ugrozila provedbu stečajnoga plana.
(8) Prijedlog stečajnog upravitelja iz stavka 7. ovoga članka ovršni sud će rješenjem odbiti, ako razlučni vjerovnik učini vjerojatnim da bi uslijed odgode za njega nastupila nenadoknadiva šteta.
(9) Protiv rješenja iz stavka 7. ovoga članka pravo na žalbu ima razlučni vjerovnik, a protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka pravo na žalbu imaju stečajni upravitelj i svaki stečajni vjerovnik.
(10) U slučaju određenja odgode ovršnog postupka razlučni vjerovnik ima pravo na kamate iz stečajne mase koje teku od izvještajnoga ročišta. Ako stečajni upravitelj koristi nekretninu za stečajnu masu te se uslijed toga smanji vrijednost nekretnine, razlučni vjerovnik ima pravo tražiti naknadu iz stečajne mase zbog smanjenja vrijednosti njegovog osiguranja.
(11) Ovršni sud će na prijedlog razlučnog vjerovnika nastaviti ovršni postupak kada prestanu postojati pretpostavke za odgodu iz stavka 7. ovoga članka. Prije donošenja odluke ovršni sud će saslušati stečajnog upravitelja. Ako razlučni vjerovnik ne stavi prijedlog za nastavak ovršnog postupka ni unutar tri mjeseca nakon pravomoćnosti odluke o obustavi ili zaključenju stečajnog postupka, ovršni sud će po službenoj dužnosti obustaviti ovršni postupak.
(12) Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na prodaju brodova, brodova u izgradnji i zrakoplova, te prava upisanih u javne knjige.«

Članak 73.

Naslov iznad članka 164.a mijenja se i glasi: »Obračun troškova i namirenje razlučnih vjerovnika«.
Članak 164.a mijenja se i glasi:
»(1) Nakon što unovči stvar ili pravo na kojemu postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi ovršni će sud, nakon što iz iznosa ostvarenog prodajom namiri troškove do tada provedenoga ovršnog postupka, preostali novac predati stečajnom sucu.
(2) Iz iznosa dobivenog od ovršnog suda stečajni sudac će:1. izdvojiti u stečajnu masu odgovarajući iznos prema pravilima iz članka 170. ovoga Zakona; 2. namiriti tražbine razlučnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupka i3. preostali iznos predati stečajnom upravitelju.
(3) Nakon što stečajni sudac u stečajnom postupku unovči stvar ili pravo na kojemu postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi, on će iz iznosa ostvarenog prodajom 1. namiriti troškove unovčenja obračunate prema pravilima iz članka 170. ovoga Zakona, 2. namiriti tražbine razlučnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupka i 3. preostali iznos predati stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika.«

Članak 74.

U članku 165. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Pokretnu stvar na kojoj postoji razlučno pravo, ako se ta stvar nalazi u njegovu posjedu, stečajni upravitelj unovčit će uz odgovarajuću primjenu pravila ovrhe ili slobodnom pogodbom.«

Članak 75.

Naslov iznad članka 173. mijenja se i glasi: »Prijavljivanje tražbina stečajnih vjerovnika i obavještavanje o izlučnim i razlučnim pravima«.
Članak 173. mijenja se i glasi:
»(1) Stečajni vjerovnici prijavu svojih tražbina podnose stečajnom upravitelju u dva primjerka. Prijavi se u prijepisu prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje. U prijavi se navodi: tvrtka i sjedište, odnosno ime i adresa vjerovnika, pravna osnova i iznos tražbine u kunama te broj računa vjerovnika.
(2) Stečajni upravitelj sastavit će popis svih tražbina radnika i prijašnjih radnika dužnika dospjelih do otvaranja stečajnog postup­ka koje je u obvezi iskazati u bruto i neto iznosu i predočiti na potpis prijavu njihovih tražbina u dva primjerka. Smatrat će se da je radnik svoju tražbinu prijavio u skladu s popisom koji je sastavio stečajni upravitelj, ako najkasnije 8 dana prije općeg ispitnog ročišta ne podnese svoju samostalnu prijavu. Odredbe članka 176. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način.
(3) Ako se prijavljuju tražbine o kojima se vodi parnica, u prijavi treba navesti sud pred kojim se vodi parnica s naznakom broja spisa.
(4) Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet na koji se njihovo izlučno pravo odnosi, odnosno u obavijesti označiti pravo iz članka 80. ovoga Zakona.
(5) Razlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom razlučnom pravu, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju i tražbinu kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predvidivo neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
(6) Razlučni vjerovnici koji nisu obavijestili stečajnoga upravitelja o razlučnom pravu na način iz prethodnog stavka ne gube pravo odvojenog namirenja iz predmeta razlučnog prava. Iznimno razlučni vjerovnici gube pravo na odvojeno namirenje i nemaju pravo tražiti naknadu štete ili bilo kakvu drugu naknadu od stečajnoga dužnika ili od vjerovnika, ako je predmet razlučnog prava mimo njih unovčen u stečajnom postupku, a razlučno pravo nije bilo upisano u javnoj knjizi ili za njega stečajni upravitelj nije znao niti morao znati.
(7) Tražbine vjerovnika nižih isplatnih redova prijavljuju se samo ako stečajni sudac posebno pozove i te vjerovnike da prijave svoje tražbine. U prijavi takvih tražbina treba naznačiti da se radi o tražbini nižega isplatnoga reda te označiti redno mjesto na koje vjerovnik ima pravo.«

Članak 76.

Naslov iznad članka 173.a i članak 173.a brišu se.

Članak 77.

Naslov iznad članka 174. mijenja se i glasi: »Tablice«.
U članku 174. stavku 2. riječi: »osnovu tražbine« zamjenjuju se riječima: »pravnu osnovu tražbine osigurane razlučnim pravom«.
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Stečajni upravitelj sastavit će posebnu tablicu izlučnih prava o kojima su ga obavijestili izlučni vjerovnici. U tablicu će unijeti ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv izlučnog vjerovnika, pravnu osnovu izlučnog prava i predmet izlučnog prava.
(4) Tablice iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka se nakon isteka roka za prijavljivanje, a najkasnije osam dana prije održavanja ispitnog ročišta, zajedno s prijavama kao i priloženim ispravama, izlažu u pisarnici stečajnoga suda na uvid sudionicima.«
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 78.

U članku 175. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Izlučna i razlučna prava nisu predmet ispitivanja.«

Članak 79.

U članku 178. stavak 1. mijenja se i glasi:
»(1) Ako je stečajni upravitelj osporio tražbinu, stečajni sudac će vjerovnika uputiti na parnicu protiv stečajnog dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Ako je koji od stečajnih vjerovnika osporio tražbinu koju je priznao stečajni upravitelj, stečajni sudac će stečajnog vjerovnika uputiti na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine. Osporavatelj u takvoj parnici nastupa u ime i za račun stečajnog dužnika.«
U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., riječi: »dospjele« i »(članak 433. do 437. Zakona o parničnom postupku)« brišu se.
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.
Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:
»(6) Ako osoba koja je upućena na parnicu ne pokrene parnicu u roku od 8 dana od primitka rješenja o upućivanju na parnicu, smatrat će se da je odustala od prava na vođenje parnice. Ako osporavatelj tražbine za koju postoji ovršna isprava ne pokrene parnicu u roku iz ovoga stavka, smatrat će se da je osporavanje otklonjeno. Žalba izjavljena protiv rješenja o upućivanju u parnicu bez utjecaja je na rok iz ovoga stavka.«
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.
U dosadašnjem stavku 7. i 8., koji postaju stavci 8. i 9., brojka: »6.« zamjenjuje se brojkom: »7.«.
U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 10., brojka: »5.« zamjenjuje se brojkom: »7.«.
Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 80.

Članak 179. mijenja se i glasi:
»Ako je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka već pokrenut parnični postupak o tražbini pred državnim ili arbitražnim sudom, postupak radi utvrđivanja tražbine nastavit će se preuzimanjem te parnice. Prijedlog za nastavak parnice može staviti vjerovnik čija je tražbina osporena, u roku od 8 dana od primitka rješenja o upućivanju u parnicu. Osporavatelj parnicu nastavlja u ime i za račun dužnika. Ako vjerovnik osporene tražbine koji je upućen na parnicu ne predloži nastavak parnice u tom roku, smatrat će se da je odustao od prava na vođenje parnice.«

Članak 81.

U članku 180. stavak 2. briše se.

Članak 82.

U članku 181. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Osoba koja uspije u parnici, odnosno stečajni vjerovnik tražbine glede koje je osporavanje otklonjeno, može tražiti od stečajnoga suca ispravak tablice iz članka 177. stavka 2. ovoga Zakona.«

Članak 83.

U članku 183. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Diobe obavlja stečajni upravitelj. Prije svake diobe on je dužan pribaviti suglasnost odbora vjerovnika, a ako odbor vjerovnika nije osnovan dužan je pribaviti suglasnost stečajnoga suca.«

Članak 84.

Članak 184. mijenja se i glasi:
»(1) Prije diobe stečajni upravitelj će sastaviti popis tražbina koje se uzimaju u obzir pri diobi. Tražbine radnika i prijašnjih radnika stečajnog dužnika nastale do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa uzimaju se u obzir u bruto iznosu.
(2) Taj se popis izlaže u pisarnici stečajnoga suda na uvid sudionicima. Stečajni upravitelj je dužan javno objaviti zbroj tražbina i raspoloživi iznos iz stečajne mase koji će se raspodijeliti vjerovnicima.«

Članak 85.

U članku 186. stavku 1. u prvoj rečenici riječi: »Vjerovnik koji ima pravo na odvojeno namirenje« zamjenjuju se riječima: »Razlučni vjerovnik kojem je dužnik i osobno odgovoran (članak 84.)«.

Članak 86.

U članku 190. stavku 2. u prvoj rečenici riječi: »Odluka suda kojom« zamjenjuju se riječima: »Rješenjem stečajnog suca kojim«.

Članak 87.

Članak 191. mijenja se i glasi:
»(1) Odbor vjerovnika određuje postotak namirenja tražbina djelomičnom diobom na prijedlog stečajnoga upravitelja, nakon što isteknu rokovi iz članka 185. i 186., nakon što se izmijeni diobni popis prema članku 189. ovoga Zakona te nakon pravomoćnosti rješenja kojim je određen ispravak diobnog popisa. Ako odbor vjerovnika nije osnovan, postotak određuje stečajni sudac.
(2) Stečajni upravitelj će postotak u kojem se tražbine namiruju priopćiti vjerovnicima koji se pri diobi uzimaju u obzir.«

Članak 88.

Članak 192. mijenja se i glasi:
»(1) Završnoj diobi pristupa se čim se okonča unovčenje stečajne mase.
(2) Završna dioba smije se poduzeti samo uz suglasnost stečajnoga suca.«

Članak 89.

Članak 193. mijenja se i glasi:
»(1) Prigodom davanja suglasnosti za završnu diobu stečajni sudac određuje završno ročište vjerovnika. Na tom ročištu se:
1. raspravlja o završnom računu stečajnoga upravitelja,
2. podnose prigovori na završni popis i
3. vjerovnici odlučuju o neunovčivim predmetima stečajne mase.
(2) Između objavljivanja poziva za ročište i njegova održavanja mora proći rok od najmanje trideset dana, a najviše šezdeset dana.
(3) Stečajni sudac rješenjem na završnom ročištu odlučuje o prigovorima vjerovnika iz stavka 1. točke 2. ovoga članka.
(4) Na odluku stečajnog suca o prigovorima vjerovnika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 190. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona.
(5) Završno ročište odredit će se najkasnije u roku od godinu i pol dana od održanog izvještajnog ročišta, osim ako to nije bilo moguće radi vođenja upravnog ili sudskog postupka, koji je prethodno pitanje za završetak stečajnog postupka.«

Članak 90.

Naslov iznad članka 193.a te članci 193.a i 193.b brišu se.

Članak 91.

U članku 194. riječ: »suda« zamjenjuje se riječju: »suca«.

Članak 92.

U članku 196. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se sudu ili kojem drugom tijelu koje vodi upisnik dužnika pravne osobe, odnosno dužnika pojedinca. Brisanjem iz upisnika stečajni dužnik kao pravna osoba prestaje postojati, stečajni dužnik kao trgovac pojedinac gubi svojstvo trgovca pojedinca, a stečajni dužnik obrtnik gubi svojstvo obrtnika.«
Stavak 4. briše se.

Članak 93.

U članku 199. stavku 3. riječ: »sud« zamjenjuje se riječima: »stečajni sudac«.
U stavku 4. u trećoj rečenici riječi: »(članak 196. stavak 1., 2., 3. i 5.)« brišu se.

Članak 94.

U članku 201. riječ: »sudu« zamjenjuje se riječju: »sucu«.

Članak 95.

U naslovu iznad članka 202. riječ: »iz« briše se.

Članak 96.

Naslov iznad članka 203. mijenja se i glasi: »Obustava zbog nedostatnosti mase za pokriće troškova stečajnoga postupka«.
Članak 203. mijenja se i glasi:
»(1) Ako se nakon otvaranja stečajnoga postupka pokaže da stečajna masa nije dostatna ni za pokriće troškova postupka, stečajni sudac će obustaviti i zaključiti postupak.
(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka stečajni sudac će pribaviti mišljenje vjerovnika stečajne mase, stečajnog upravitelja i skupštine vjerovnika.
(3) Postupak se neće obustaviti i zaključiti ako vjerovnici koji su se protivili obustavi postupka solidarno predujme dostatan iznos novca za pokriće troškova postupka, u roku koji im je za to stečajni sudac odredio rješenjem.
(4) Stečajni upravitelj može i nakon obustave i zaključenja stečajnog postupka u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase nastaviti s unovčenjem imovine dužnika i s ostvarenim sredstvima postupiti prema odredbi iz članka 63. stavka 5. ovoga Zakona.«

Članak 97.

Naslov iznad članka 204. mijenja se i glasi: »Obustava zbog nedostatnosti mase za ispunjenje ostalih obveza stečajne mase«.
U članku 204. stavku 1. u prvoj rečenici riječ: »sudu« zamjenjuje se riječju: »sucu«.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Stečajni upravitelj dužan je javno objaviti prijavu iz stavka 1. ovoga članka i pozvati stečajne vjerovnike i vjerovnike ostalih obveza stečajne mase na dostavljanje mišljenja o prijavi.«

Članak 98.

U članku 211. stavku 1. u trećoj rečenici riječi: »stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »stavka 2. ovoga Zakona«.

Članak 99.

U članku 246. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. ako su bitno povrijeđeni propisi o sadržaju stečajnog plana i postupanju prilikom njegove izrade i donošenja kao i o prihvatu od strane vjerovnika i o pristanku dužnika, osim ako se ti nedostaci mogu otkloniti, ili«.

Članak 100.

U članku 250. stavak 2. briše se.

Članak 101.

U članku 268. stavku 1. točki 1. ispred riječi: »vjerovnika« dodaje se riječ: »skupštine«.

Članak 102.

U članku 273. stavku 1. ispred riječi: »vjerovnika« dodaje se riječ: »skupštine«.

Članak 103.

U članku 279. stavku 1. u drugoj rečenici riječi: »stečajni upravitelj,« brišu se.

Članak 104.

U članku 302. stavak 5. mijenja se i glasi:
»(5) Kada je glavni stečajni postupak već otvoren u stranoj državi temeljem kriterija navedenog u rečenici 1. ili rečenici 3. stavka 1. članka 301. ovoga Zakona prilikom otvaranja domaćeg posebnog stečajnog postupka na temelju stavka 1. odnosno 2. ovoga članka, sud neće ispitivati postojanje stečajnoga razloga, ako je strana odluka o otvaranju glavnog stečajnog postupka priznata u tuzemstvu.«

Članak 105.

U članku 313. stavku 2. riječi: »u Republici Hrvatskoj« brišu se.

Članak 106.

U članku 326. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:
»1. domaćih vjerovnika tražbina s temelja poreza, prireza, doprinosa za obvezna osiguranja koja se po zakonu obvezatno izdvajaju iz prihoda, odnosno plaća te Fonda za razvoj i zapošljavanje za tražbine iz članka 3. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavaca (»Narodne novine«, br. 114/03.).«
U stavku 3. u prvoj rečenici riječi: »Iznimno, od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka« zamjenjuju s riječima: »Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka«.

Članak 107.

U članku 335. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: »Isto vrijedi za priznanje mjera osiguranja koje su donesene povodom prijedloga za otvaranje stečajnog odnosno sličnog postupka, kao i za druge odluke koje se donose radi provođenja i završetka tih priznatih stranih postupaka.«

Članak 108.

Iza članka 338. dodaje se naslov i članak 338.a koji glase:
»Primjena prava na stečaj osiguravajućih društava

Članak 338.a

Na stečajne postupke nad osiguravajućim društvima primjenjuju se odredbe ovog Zakona.«

Članak 109.

U odredbama Stečajnog zakona (»Narodne novine«, br. 44/96., 29/99., 129/00. i 123/03.) riječi: »stečajni sud«, »zaposlenik« i »Zakon o parničnom postupku« u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: »stečajni sudac«, »radnik« i »pravila parničnog postupka« u odgovarajućem rodu, broju i padežu.
U Zakonu iz stavka 1. ovoga članka riječi: »ovršnog zakona« zamjenjuju se riječima: »pravilima ovrhe« osim u članku 158. stavku 4. toga Zakona.

Članak 110.

Poseban podzakonski akt iz članka 10. stavka. 5. ovoga Zakona donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Program stručnog ispita za stečajne upravitelje donijet će ministar nadležan za poslove pravosuđa u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 111.

Stečajni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Stečajnog zakona koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja.
Na postupke u tijeku, ako nisu započete radnje na koje se odnose, primijenit će se sljedeće odredbe ovoga Zakona:
Članci 5., 6., 7., 8., 13., 14., 16., 18., 21., 22., 24., 25., 26., 30., 34., 45., 62., 66., 69., 70., 71., 72. (osim stavka 7. do stavka 11.), 73., 74., 89., 90., 96. i 97.

Članak 112.

Članak 339. mijenja se i glasi:
»Stečajni postupci nad bankama i štedionicama pokrenuti do dana stupanja na snagu Zakona o bankama (»Narodne novine«, broj 161/98.) dovršit će prema odredbama Glave VI. (Stečaj i likvidacija banaka) Zakona o prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji (»Narodne novine«, br. 54/94.).«

Članak 113.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Stečajnog zakona.

Članak 114.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 9. i 10. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan proteka roka od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Klasa: 423-05/06-01/01
Zagreb, 7. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

Pretraživanje prodaje

Najnovije ponude


 • Rok za ponudu: 01.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 700,00 EUR (5.081,86 HRK)
  (MOTORNO VOZILO)
 • Stečajni dužnik: GOROŽUP - BIN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 12.07.2024.
 • Vrijednost: 29.524,50 EUR (214.341,97 HRK)
  (Poslovni prostor)
 • Stečajni dužnik: INDUSTROGRADNJA d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 12.07.2024.
 • Vrijednost: 3.322,22 EUR (24.118,65 HRK)
  (Projektna dokumentacija)
 • Stečajni dužnik: Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe: 11.07.2024.
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Motorno vozilo - Audi )
 • Stečajni dužnik: KRAJK HAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 25.06.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 3.311,78 HRK (456,18 EUR)
  (Nekretnina iz zk.ul. 2305 k.o. POBJENIK k.č. 97/40 Šikara Vučača 9.941 m2, Općinski sud u Čazmi )
 • Stečajni dužnik: Megalopter j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 05.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (Strojevi i oprema– sukladno tablici iz oglasa Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: VJESNIK d.d.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 19.07.2024.
 • Datum dražbe:
 • Vrijednost: 0,00 EUR (0,00 HRK)
  (TERETNA VOZILA I RAZLIČITE POKRETNINE IZ NALAZA I MIŠLJENJA VJEŠTAKA Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
 • Stečajni dužnik: TIM POPOVAČA d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Zagrebu
više >>
 • Rok za ponudu: 01.07.2024.
 • Datum dražbe: 03.07.2024.
 • Vrijednost: 2.351,50 EUR (17.071,42 HRK)
  (motorno vozilo: T3b – Četverocikl, T, marka LINHAI LH300 ATV, god. 2019., broj šasije: LL8RAP4W8K0C00550. )
 • Stečajni dužnik: IJELAK PROMET j.d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Bjelovaru
više >>
 • Rok za ponudu: 02.07.2024.
 • Datum dražbe: 05.07.2024.
 • Vrijednost: 3.778,00 EUR (27.427,52 HRK)
  (FIAT, DOBLO 1.2 JTD, godina proizvodnje 2011 )
 • Stečajni dužnik: TOBOGAN d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Osijeku
više >>
 • Rok za ponudu: 03.07.2024.
 • Datum dražbe: 04.07.2024.
 • Vrijednost: 31.426,88 EUR (228.152,86 HRK)
  (POKRETNINE – strojevi za obradu drveta te ostala osnovna sredstva, zalihe drvnog materijala )
 • Stečajni dužnik: MASSIVE LAMELLAS d.o.o.
 • Sud: Trgovački sud u Varaždinu
više >>