Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorTREMAK d.o.o. - Industrijska ulica 46, PribislavecBankruptcy trusteeNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline15.07.2022.Auction date21.07.2022.
New date for bidsNew auction date
Value846.970,16 HRK (116.665,77 EUR)
(Oprema ( uredska oprema, šivaće mašine , skener, alati i ost.), zalihe ( materijal TREX, tekstil, materijal za izradu električnih cigareta ), gotovi proizvodi i roba ( TREX, električne cigarete, tekstil ))
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom TREMAK d.o.o. u stečaju, Industrijska ulica 46, Pribislavec, OIB: 57786498387, stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  10. svibnja 2022.
 
OBJAVLJUJE 1. PRODAJU POKRETNINA  PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 

I.
Predmet prodaje su sljedeće pokretnine:
 
1. DUGOTRAJNA IMOVINA - OPREMA
Uredska oprema, printer, skener, šivaće mašine, alati, namještaj, po početnoj cijeni u iznosu od  76.852,63 kn
2. ZALIHE:
Materijal:
Zalihe materijala TREX ( u Turčišću i Palinovcu ), po početnoj cijeni  u iznosu 163.138,42 kn
Zalihe materijala Femel ( tekstilna roba ), po početnoj cijeni  u iznosu od 31.829,13 kn
Zalihe materijala Crovape ( za električne cigarete ), po početnoj cijeni  u iznosu od  347.534,61 kn
Gotovi proizvodi:
Gotovi proizvodi skladište TREX, po početnoj cijeni  u iznosu od  92.701,33 kn
Gotovi proizvodi Crovape, po početnoj cijeni  u iznosu od  45.890,83 kn
Roba:
Skladište TREX, po početnoj cijeni   u iznosu od  55.954,67 kn
Tekstilna roba ( Femel ), po početnoj cijeni   u iznosu od  33.068,54kn

II.
Uvjeti prodaje
1. Dugotrajna imovina – oprema, prodaje se u kompletu, po utvrđenoj početnoj cijeni u iznosu od  76.852,63 kn i ispod te cijene se na 1. prodaji ne može prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
2. Zalihe materijala, robe i gotovih proizvoda prodaju se po utvrđenim početnim cijenama pojedine vrste zaliha i ispod te cijene se na prvoj prodaji ne mogu prodati. Početne cijene ne sadrže PDV.
3. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve  pravne i fizičke osobe  pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 15. srpnja 2022., na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR2523860021119042066  otvoren kod Podravske banke d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene pokretnina koje žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-511/2021,“, te uz upis svojeg OIB-a ili poreznog identifikacijskog broja  u pozivu na broj odobrenja. Nalog za plaćanje jamčevine mora biti izvršen najkasnije s datumom 15. srpnja 2022.   U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica TREMAK d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku TREMAK d.o.o. u stečaju (  POKRETNINE )  – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 15. srpanj 2022. godine, a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.
4. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB ili porezni identifikacijski broj, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku pokretnina    za koje se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika.
Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine. 
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i čija ponuda ispunjava sve uvjete iz ovog Oglasa.
Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 
6. Sve troškove vezane uz prodaju pokretnina   te sve poreze, pristojbe i druga davanja u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljene pokretnine   preuzeti najkasnije u roku od 10 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljene pokretnine   kupcu će se izdati račun.
7. Javno otvaranje ponuda održat će se  21. srpnja  2022.  godine u 10,30 sati, na adresi stečajne upraviteljice: Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
8. Prodaja pokretnina   objavit će se na web stranici  Sudačka mreža web-stečaj i u Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju  stečajnom postupku, koji objavljuje Financijska agencija.
9. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom pokretnina ,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
108.02.2024TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
205.01.2024TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
328.11.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
406.10.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
529.06.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
628.04.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
728.02.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
824.02.2023TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
924.10.2022TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
1024.10.2022TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
1121.07.2022TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka Golubićdetails 
 # 11 (50/11)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status