Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza STIL d.o.o. ČEPIN - Miramarska 24, ZagrebStečajni upraviteljDomagoj Poljak - Miramarska 24/6, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu08.11.2021.Datum dražbe12.11.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost190.000,00 HRK (26.171,52 EUR)
(nekretnina )
  
Napomena8.11.2021. rok za predaju ponuda, 12.11.2021. godine u 15,00 h, Miramarska 24/6, Zagreb – OTVARANJE PONUDA
Oglas:

Detalji ponude:

Naziv

Poziv za prikupljanje pismenih ponuda

Status

Aktualni oglasi

Sud

Trgovački sud u Osijeku

Broj postupka

St-423/2021

Stečajni dužnik

Stečajna masa iza STIL d.o.o. ČEPIN u stečaju, Miramarska 24, Zagreb, OIB: 19303246023

Stečajni upravitelj

Domagoj Poljak, Miramarska 24/6, Zagreb

Kategorija imovine

Nekretnina

Vrsta imovine

Nekretnina

Rok za ponudu

8.11.2021.

Datum otvaranja ponuda

12.11.2021. u 15,00 h

Vrijednost

190.000,00 kn – utvrđena
142.500,00 kn – prodajna

 

 

Jamčevina

10 % utvrđene vrijednosti = 19.000,00 kn

Rok

Mora biti vidljiva do 8. studenog 2021.

Napomena

12. studenog 2021. godine u 15,00 h – OTVARANJE PONUDA na adresi stečajnog upravitelja Miramarska 24/6

 
 
OGLAS
 
Stečajni upravitelj u postupku posl.br. St-350/2020 nad dužnikom Stečajna masa iza STIL d.o.o. ČEPIN u stečaju, Miramarska 24, Zagreb, OIB: 19303246023, temeljem Odluke Skupštine vjerovnika od dana 22. rujna 2021. oglašava
 

 
DRUGU PRODAJU NEKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 
Predmet prodaje:
 
Prodaje se nekretnina u vlasništvu dužnika:
 
ZK tijelo I – 3. suvlasnički dio: 1/3, zk.č.br. 279, u naravi ZEMJIŠTE I DVORIŠTE PRENJSKA ULICA, površine 338 m2;
 
ZK tijelo III – 1. vlasnički dio: 1/1. u naravi Poslovna zgrada u Prenjskoj ulici br. 14 koja je sagrađena na kčbr. 279,
 
sve upisano u zk.ul.br. 3566, k.o. Čepin, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Osijeku, zk odjel Osijek
 
ukupne procijenjene/tržišne vrijednosti 190.000,00 kn.

Uvjeti prodaje:
 
I. Nekretnina se prodaje (ZK tijelo I i ZK tijelo III) prikupljanjem pisanih ponuda koje se dostavljaju poštom preporučeno s povratnicom, u zapečaćenoj kuverti, na adresu stečajnog upravitelja: Domagoj Poljak, Miramarska 24/6, Zagreb, s naznakom “PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA STEČAJNE MASE IZA STIL d.o.o. ČEPIN U STEČAJU – NE OTVARATI”, najkasnije do 8. studenog 2021. (dan predaje na poštu ili osobna predaja ili slanje e-maila).
 
II. Pošiljka u kojoj se šalje ponuda treba biti upućena preporučeno s povratnicom te kuverta odgovarajuće zalijepljena i zapečaćena (najkasniji dan predaje na poštu 8. studenog 2021.) ili dostavljena osobno na adresu stečajnog upravitelja najkasnije na dan 8. studenog 2021. ili na e-mail zaključno s 8. studenim 2021., a ponuda treba sadržavati:
 
1. podatke o ponuditelju: ime i prezime/naziv ponuditelja, prebivalište/sjedište i adresu ponuditelja, OIB, te podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja)
 
2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, koja ne smije biti manja od početne cijene
 
3. potpis ponuditelja
 
4. dokaz o uplati jamčevine
 
Datum predaje preporučene pošiljke smatra se danom primitka i predaje ponude.
 
III. Nekretnina se prodaje po cijeni u iznosu od 142.500,00 kn.
 
Porezi nisu uračunati u cijenu, kupac plaća poreze i sve troškove prijenosa nekretnine na svoje ime na sljedeći način:
 
- kupac fizička osoba obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina
 
- kupac pravna osoba koja nije u sustavu PDV-a obveznik je plaćanja poreza na promet nekretnina
 
- u slučaju da je kupac pravna osoba u sustavu PDV-a primjenjuje se optiranje: prijenos porezne obveze PDV-a na kupca ili oporezivanje porezom na promet nekretnina
           
U slučaju nekog drugog poreznog tretmana kupca i prodavatelja i poreznog tretmana nekretnine, odnosno oporezivosti nekretnine, kupac plaća sve poreze i sve troškove prijenosa i prodaje nekretnine (npr. PDV itd).
 
IV. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nekretnine, odnosno iznos od 19.000,00 kn na žiro račun Stečajne mase iza STIL d.o.o. ČEPIN u stečaju, Miramarska 24, Zagreb, OIB: 19303246023, IBAN: HR3223900011101292966, otvoren kod HPB d.d., opis plaćanja: jamčevina u predmetu St-423/2021, model: HR00, Poziv na broj: OIB-a ponuditelja.
 
Jamčevina mora biti vidljiva na računu stečajnog dužnika najkasnije 8. studenog 2021.
 
Dokaz o uplati jamčevine potrebno je dostaviti uz ponudu.
 
V. Ponude koje nisu predane u roku, za koje se utvrdi da nije uplaćena jamčevina ili ne udovoljavaju ostalim uvjetima iz ovog oglasa, neće se razmatrati.
 
VI. Najpovoljnija valjana ponuda smatrat će se prihvaćenom nakon što stečajni upravitelj, odmah prilikom otvaranja ponuda izjavom, ili pisanim putem u roku od 3 dana, prihvati ponudu ponuditelja i dostavi mu nacrt ugovora te će se nekretnina prodati ako je pristigla barem jedna valjana ponuda.
 
Rok za sklapanje ugovora o kupoprodaji: najkasnije u roku 8 dana od dana prihvata ponude od strane stečajnog upravitelja.
 
Rokza plaćanje kupoprodajne cijene: najkasnije 15 dana nakon sklapanja ugovora (jamčevina se uračunava u cijenu) na žiro račun Stečajne mase iza STIL d.o.o. ČEPIN u stečaju, Miramarska 24, Zagreb, OIB: 19303246023, IBAN: HR3223900011101292966, otvoren kod HPB d.d., opis plaćanja: ostatak kupoprodajne cijene u predmetu St-423/2021, model: HR00, Poziv na broj: OIB-a ponuditelja.
 
Rok se smatra bitnim sastojkom ugovora.
 
Tabularna izjava izdat će se u roku od 3 dana od primitka cjelokupne kupoprodajne cijene.
 
Ako ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovoru o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana nakon prihvata ponude i/ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
Ako je valjanu ponudu dostavio samo jedan ponuditelj i potom odustao od ponude, nema pravo na povrat jamčevine.
 
U slučaju odustanka, ako je ponudu dostavilo više ponuditelja, prihvatit će se sljedeća najpovoljnija ponuda na način da će sljedećem najpovoljnijem ponuditelju stečajni upravitelj dostaviti prihvat ponude zajedno s ugovorom.
 
Najpovoljnijom pisanom ponudom smatra se ona ponuda u kojoj je ponuđena najviša kupoprodajna cijena, a koja nikako ne smije biti manja početne cijene od 142.500,00 kn.
 
VII. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalim ponuditeljima bit će vraćena u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem.
 
VIII.    Ponude se otvaraju 12. studenog 2021. u 15:00 sati u uredu stečajnog upravitelja Domagoja Poljaka, Miramarska 24/6, Zagreb, uz prisustvo dva punoljetna nepristrana svjedoka.
 
Svi ponuditelji i/ili opunomoćenici ponuditelja imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda.
 
Prilikom otvaranja ponuda zapisnikom će se utvrditi pristigle ponude koje su valjane te utvrditi koja je najpovoljnija valjana ponuda, a najpovoljnijem ponuditelju i/ili opunomoćeniku najpovoljnijeg ponuditelja, stečajni upravitelj može izjaviti, odmah na zapisnik, ili u roku od 3 dana pisanim putem, prihvat valjane ponude te je ponuditelj dužan u roku od 8 dana od prihvata ponude pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji.
 
Otvaranju ponuda i potpisivanju zapisnika prisustvovat će dvoje nepristranih svjedoka koji nisu ni na koji način uključeni u predmetni stečajni postupak ili nadmetanje za kupnju predmetnih nekretnina.
 
Ako prispiju dvije ili više valjanih ponuda, između tih ponuditelja koji su dostavili ponude održat će se usmeno nadmetanje po načelu « tko da više », u uredu stečajnog upravitelja uz sastavljanje zapisnika o usmenom nadmetanju i prisustvo dvojice svjedoka. Usmeno nadmetanje će se održati odmah nakon otvaranja ponuda.
 
IX. U roku 3 dana od uplate cjelokupne kupoprodajne cijene, stečajni upravitelj izdat će račun za kupljenu nekretninu.
 
X. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno" te naknadni prigovori i reklamacije neće se uvažiti.
 
XI. Razgledavanje nekretnina moguće je uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem putem mobitela 0989520575 ili na e-mail stecajni@odpoljak.hr

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
108.12.2021Stečajna masa iza STIL d.o.o. ČEPIN , ZagrebDomagoj PoljakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
220.10.2021Stečajna masa iza STIL d.o.o. ČEPIN , ZagrebDomagoj PoljakPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status