Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom BroduBroj postupka
Stečajni dužnikKaptol Cargo d.o.o. - Bradovec 7, ZagrebStečajni upraviteljBranko Smrtić - A. Mihanovića 116, Virje, Miholjanec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu23.07.2019.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost689.051,19 HRK (94.913,25 EUR)
(Osobni automobil, rezervni dijelovi za motocikle, oprema za motocikle, osnovna sredstva stečajnog dužnika, Sitni inventar stečajnog dužnika, roba na skladištu stečajnog dužnika)
  
NapomenaBranko Smrtić, mob. 098 1376671
Oglas:

Temeljem odluke stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom KAPTOL CARGO d.o.o. ,Zagreb, Bradovec 7, OIB 01325881804, koji se vodi na Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu pod poslovnim brojem : 7/St-811/2018-16, stečajni upravitelj objavljuje drugu javnu prodaju pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem
 
                                            P I S A N I H   P O N U D A
 
                                                                   
I Predmet prodaje čine :
 
1.      Sitni inventar prema inventurnoj listi na dan 14.03.2019.godine koja se nalazi u privitku oglasa u iznosu od 65.865,16 kuna uvećan za pripadajući iznos PDV-a.
2.      Osnovna sredstva prema inventurnoj listi na dan 14.03.2019.godine koja se nalazi u privitku oglasa u iznosu od 141.110,57 kuna uvećano za pripadajući iznos PDV-a.
3.      Roba na zalihi prema inventurnoj listi na dan 14.03.2019.godine  koja se nalazi u privitku oglasa u iznosu od 482.075,46 kuna uvećano za pripadajući iznos PDV-a.
4.      Osobni automobil Daihatsu Copen 1,3 metalik sivi, god.proizvodnje 2008., neregistriran sa prijeđenih 30 km  prema popisnoj listi robe koja se nalazi u privitku oglasa po početnoj cijeni od 76.400,17 kuna na koju se dodaju pripadajući porezi i trošarine do registracije.
                                                            
II Predmeti prodaje iz točke I prodaju se kao cjelina prema navedenim točkama od 1. do 4. a sukladno inventurnim listama koje se nalaze u privitku oglasa.
                                                              
III Predmeti prodaje iz točke I  prodaju se prikupljanjem pismenih ponuda u roku od 14 dana od dana objave na web stranici sudačka mreža.hr.
                                                                  
IV Predmeti prodaje iz točke I  prodaju se na način „viđeno-kupljeno“ i ne prihvaćaju se naknadni prigovori glede tehničkih ili kakvih drugih nedostataka istih.
                                                                
V Kupac koji namjerava sudjelovati na javnoj dražbi dužan je prije početka javne dražbe dostaviti dokaz o uplati jamčevine od 10 % od početne cijene grupe predmeta ili osobnog automobila  koje namjerava licitirati o čemu treba obavijestiti stečajnog upravitelja na mail : branko.smrtic@gmail.com.                                            
                                                               VI
Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je u roku od 15 dana položiti kupovninu u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine koja će se upotrijebiti za namirenje troškova slijedeće javne dražbe.
                                                              VII
Jamčevina se uplačuje na žiro račun stečajnog dužnika IBAN : HR3923600001102795772, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. sa pozivom na broj : 7/St-811/2018-16.
                                                             IV
Predmeti prodaje iz točke I se nalaze na adresi stečajnog dužnika Zagreb, Bradovec 7 gdje se mogu i pogledati uz prethodnu najavu na mobitel 098 236 259.
                                                              V
Predmeti prodaje iz točke I nisu zaterećeni razlučnim pravima.
                                                             VII
Pisane ponude u zatvorenim kovertama, sa dokazima o uplati jamčevine i naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA PREDMETE u stečaju 7/St-811/2018-16.“, šalju se na adresu stečajnog upravitelja : Branko Smrtić, Miholjanec, Antuna Mihanovića 116, 48326 Virje do zaključno sa datumom isteka 14.-tog dana od dana objave oglasa.
                                                                 VIII
Otvaranje ponuda biti će četvrti dan nakon isteka oglasa u knjigovodstvenom uredu KONTO u Virju, na adresi Gajeva 3, 48326 Virje sa početkom u 10,00 sati.
                                                                   IX
Sva porezna davanja kod kupoprodaje padaju na teret kupca.
                                                                   

Datoteka
Kaptol Cargo automobil Daihatsu Copen.pdf
Kaptol Cargo inventura osnovnih sredstava.xlsx
Kaptol Cargo inventura sitni inventar.xlsx
Kaptol Cargo popis robe na zalihi.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
126.10.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
205.10.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
316.09.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
430.08.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
512.08.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
609.07.2019Kaptol Cargo d.o.o., ZagrebBranko SmrtićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status