PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA.pdf
 1. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
 2. POSTUPAK IMENOVANJA
 3. DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
 4. PRAVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
 5. POTPIS I PEČAT
 6. NATPISNA PLOČA
 7. ISKAZNICA
 8. POPISI STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA
 9. ZAVRŠNE ODREDBE
 10. DOKUMENTI POTREBNI ZA IMENOVANJE SUDSKIM VJEŠTAKOM
 11. DOKUMENTI POTREBNI ZA PONOVNO IMENOVANJE SUDSKIM VJEŠTAKOM
 12. PROGRAM PROVJERE ZNANJA IZ POZNAVANJA USTROJSTVA SUDBENE VLASTI, DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNOG NAZIVLJA


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

677

Na temelju članka 126. stavak 6. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK
O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 38/14, 123/15, 29/16 - Ispravak i 61/19)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka te visina nagrade i naknade troškova za rad stalnih sudskih vještaka.

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Članak 2.

Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru,
2. da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,
3. da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci, i to:
– najmanje 8 godina – ako je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
– najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij
– najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija
4. da je uspješno završila provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja
5. da je uspješno završila stručnu obuku
6. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,
7. da ima valjano odobrenje za samostalno obavljanje djelatnosti (licencu) ili položen stručni odnosno specijalistički ispit za obavljanje djelatnosti ako je to sukladno posebnim propisima uvjet za obavljanje tih djelatnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovoga članka, liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita.
Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu.


Članak 3.
(Brisan.)


Članak 4.

Pravne osobe ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova sudskog vještačenja:

– ako su u svojoj djelatnosti registrirane i za obavljanje vještačenja za određeno područje
– ako su njihovi zaposlenici imenovani stalnim sudskim vještacima za područje za koje se traži odobrenje
– ako imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja.

Na način propisan stavkom 1. ovog članka utvrđuje se ispunjava li zavod, ustanova ili državno tijelo uvjete za obavljanje poslova sudskog vještačenja.

Pravne osobe, zavodi, ustanove i državna tijela dužni su obavijestiti predsjednika odgovarajućeg županijskog ili trgovačkog suda o prestanku radnog odnosa sa svojim zaposlenikom koji je imenovan stalnim sudskim vještakom.


POSTUPAK IMENOVANJA


Članak 5.

Postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema prebivalištu podnositelja zahtjeva odnosno sjedištu pravne osobe.

Državljani država članica Europske unije i državljani država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjevom za imenovanje obraćaju se Županijskom sudu u Zagrebu ili Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Fizička osoba zahtjevu prilaže životopis, uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak te dokaze o ispunjavanju uvjeta za imenovanje iz članka 2. stavka 1. točki 1., 3. i 7. ovog Pravilnika. Za ispunjavanje uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika osoba koja je u radnom odnosu prilaže dokaz o radnom odnosu, a osoba koja nije u radnom odnosu prilaže dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Zahtjev za odobrenje obavljanja poslova sudskog vještačenja za pravne osobe, zavode i državna tijela podnosi zakonski zastupnik odnosno čelnik tijela.

Predsjednik suda procijenit će kada se za sudskog vještaka može imenovati osoba iz članka 2. stavka 1. točke 3. podstavka 3. ovog Pravilnika.

Ako predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdi da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. odnosno 4. ovoga Pravilnika ili da je zahtjev nepotpun odbit će ga odnosno odbaciti rješenjem.
Protiv rješenja iz stavka 6. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.


Članak 5.a

Ako kandidat za stalnog sudskog vještaka ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda prije donošenja odluke o imenovanju za stalnog sudskog vještaka uputit će kandidata na provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja.

Provjeru iz stavka 1. ovoga članka provode povjerenstva za provjeru znanja pri županijskim sudovima, koja imaju predsjednika i dva člana, a koje iz reda sudaca tog suda imenuje predsjednik suda na vrijeme od dvije godine i koji imaju pravo na nagradu za svoj rad.

Program provjere znanja, visinu troškova provjere znanja i visinu nagrade za rad povjerenstava odlukom propisuje ministar pravosuđa.

Kandidat za stalnog sudskog vještaka koji ima završen studij prava nije dužan pristupiti provjeri znanja iz stavka 1. ovoga članka.


Članak 6.

Kandidata za stalnog sudskog vještaka koji položi provjeru iz članka 5.a ovoga Pravilnika predsjednik odgovarajućeg suda uputit će na stručnu obuku u strukovnu udrugu stalnih sudskih vještaka.

Stručna obuka obavljat će se prema programu što ga za svaku djelatnost odnosno struku utvrđuje odgovarajuća strukovna udruga, a odobrava Ministarstvo pravosuđa.

Stručna obuka ne može trajati dulje od jedne godine.

Strukovne udruge dužne su imenovati mentore za stručnu obuku. Za mentora se može imenovati stalni sudski vještak koji ima najmanje pet godina iskustva u obavljanju poslova sudskog vještačenja. Popis mentora dostavlja se županijskim i trgovačkim sudovima.

Specijalist sudske medicine s valjanim odobrenjem za rad (licencom) te zaposlenici koji obavljaju poslove vještačenja u zavodima, ustanovama i državnim tijelima nisu dužni obaviti stručnu obuku za područja vještačenja za koja je tim zavodima, ustanovama i državnim tijelima dano odobrenje za obavljanje poslova vještačenja.


Članak 7.

Sposobnost kandidata upućenog na stručnu obuku za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđuje se na temelju izvješća o provedenoj stručnoj obuci kod stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke pod čijim je nadzorom kandidat dužan obaviti najmanje pet vještačenja i u njima izraditi nalaz i mišljenje.

Nakon obavljene stručne obuke odgovarajuća strukovna udruga dužna je na temelju izvješća stalnog sudskog vještaka kod kojeg je kandidat bio na stručnoj obuci (mentora) u roku od mjesec dana izraditi mišljenje u pisanom obliku o uspješnosti obavljene obuke i osposobljenosti kandidata za obavljanje poslova sudskog vještačenja i dostaviti ga predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

U mišljenju o obavljenoj stručnoj obuci mora se navesti naziv suda i poslovni broj svakog predmeta u kojima je kandidat sudjelovao u izradi mišljenja i nalaza, kao i ime i prezime stalnog sudskog vještaka kod kojeg je kandidat obavljao stručnu obuku.

Članak 8.

Strukovne udruge dužne su županijske i trgovačke sudove izvijestiti o programima stručne obuke i godišnjem rasporedu održavanja stručne obuke.

Nadzor nad provođenjem stručne obuke stalnih sudskih vještaka u odgovarajućoj strukovnoj udruzi obavljaju Ministarstvo pravosuđa i nadležni županijski odnosno trgovački sud.


Članak 9.

Stalni sudski vještak odnosno pravna osoba moraju biti osigurani tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova sudskog vještačenja. Dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti (polica osiguranja) za obavljanje poslova sudskog vještačenja dostavlja se predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda prije imenovanja odnosno davanja odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja te svake sljedeće godine tijekom razdoblja imenovanja odnosno odobrenja najkasnije osam dana prije isteka važeće police osiguranja.

Najniža svota osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještačenja za fizičke osobe iznosi 200.000,00 kuna, a za pravne osobe 500.000,00 kuna.

Državljanin države članice Europske unije ili države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru može se osigurati od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka i u svojoj matičnoj državi.


Članak 10.

Nakon završene stručne obuke i prikupljenih dokaza o ispunjavanju uvjeta za imenovanje stalnim sudskim vještakom odnosno o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova sudskog vještačenja, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda odlučit će o zahtjevu.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

Stalni sudski vještak imenuje se na vrijeme od četiri godine. Pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja daje se na vrijeme od četiri godine.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.


Članak 11.

Imenovani stalni sudski vještak daje prisegu pred predsjednikom suda koji ga je imenovao za vještaka.
Sadržaj prisege glasi:

»Prisežem svojom čašću da ću povjerena mi vještačenja obavljati savjesno i prema svom najboljem znanju, a svoje nalaze i mišljenja iznijeti točno, potpuno i objektivno, sukladno pravilima struke.«

Stalni sudski vještak potpisat će prisegu.


Članak 11.a

Ako imenovani stalni sudski vještak promijeni prebivalište odnosno ako pravna osoba kojoj je dano odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja promijeni sjedište, obratit će se predsjedniku suda koji ga je imenovao odnosno koji joj je dao odobrenje radi razrješenja odnosno oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova vještačenja i brisanja s njegovog popisa.

Predsjednik suda nadležnog prema novom prebivalištu odnosno sjedištu imenovat će stalnog sudskog vještaka odnosno odobriti obavljanje poslova vještačenja pravnoj osobi na njihov zahtjev za svoje područje i provesti upis stalnog sudskog vještaka odnosno pravne osobe na odgovarajući popis.

U postupku iz stavka 2. ovog članka stalni sudski vještak nije dužan polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.


Članak 12.

Nakon proteka vremena na koje je imenovan stalni sudski vještak može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine, a pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu može se ponovno odobriti obavljanje poslova sudskog vještačenja.

Zahtjev za ponovno imenovanje odnosno odobrenje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koje je imenovan odnosno na koje je dano odobrenje.

Uz zahtjev za ponovno imenovanje odnosno odobrenje prilaže se uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, potvrda o zaposlenju ili o zdravstvenoj sposobnosti i popis predmeta u kojima je obavljeno vještačenje.

Prije ponovnog imenovanja odnosno odobrenja predsjednik nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda utvrdit će ispunjenost svih uvjeta iz članaka 2. i 4. ovoga Pravilnika.

Predsjednik suda donijet će rješenje o ponovnom imenovanju odnosno odobrenju.

Protiv rješenja iz stavka 5. ovog članka dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

U postupku ponovnog imenovanja stalni sudski vještak nije dužan polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.


Članak 12.a

Ako se za stalnog sudskog vještaka imenuje osoba koja je već bila imenovana za stalnog sudskog vještaka, a nije podnijela zahtjev za ponovno imenovanje u roku iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika, u postupku imenovanja nije dužna polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.


Članak 12.b

Imenovani stalni sudski vještak odnosno pravna osoba, zavod, ustanova ili državno tijelo kojem je odobreno obavljanje poslova vještačenja mogu podnijeti zahtjev za proširenje područja vještačenja na srodnu djelatnost koja je obuhvaćena već stečenom stručnom odnosno školskom spremom i iskustvom odgovarajućima za obavljanje djelatnosti za koju se traži proširenje.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavlja se dokaz o stečenoj stručnoj odnosno školskoj spremi i odgovarajućem radnom iskustvu.

Prije donošenja odluke o proširenju područja vještačenja predsjednik nadležnog suda zatražit će mišljenje odgovarajuće strukovne udruge stalnih sudskih vještaka o ispunjenosti uvjeta za proširenje područja vještačenja.

Proširenje područja vještačenja ima učinak do isteka vremena na koje je stalni sudski vještak imenovan odnosno vremena na koje je pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu dano odobrenje za obavljanje poslova vještačenja.

U postupku proširenja područja vještačenja stalni sudski vještak nije dužan polagati provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.

Članak 13.

Imenovanog stalnog sudskog vještaka razriješit će predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda:

– ako to sam zatraži,
– ako promijeni prebivalište,
– ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali postojati uvjeti na temelju kojih je imenovan,
– ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela proglašen nesposobnim za obavljanje djelatnosti iz područja za koje je imenovan,
– ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,
– ako mu je izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu,
– ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove vještačenja,
– ako nakon isteka roka iz članka 20. stavka 2. ovog Pravilnika ne dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka,
– ako povrijedi odredbe članka 17. ovog Pravilnika,
– ako obavlja poslove stalnog sudskog vještaka nakon izvršnosti rješenja iz članka 20. i 21. ovog Pravilnika.

Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanih u stavku 1. podstavcima 7., 8., 9. i 10. ovoga članka može podnijeti novi zahtjev za imenovanje nakon proteka četiri godine od dana izvršnosti rješenja o razrješenju.

Stalni sudski vještak koji je razriješen iz razloga propisanog u stavku 1. podstavcima 1. i 8. ovog članka prilikom podnošenja novog zahtjeva za imenovanje u istom području vještačenja nije dužan položiti provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja i obaviti stručnu obuku.

Odredbe stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovog članka smisleno se primjenjuju na oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja pravnim osobama, zavodima, ustanovama ili državnim tijelima.

Protiv rješenja o razrješenju odnosno oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Predsjednik suda proslijedit će izvršno rješenje iz stavka 5. ovog članka svim sucima suda u kojem je predsjednik, predsjednicima svih sudova te Ministarstvu pravosuđa.

Nakon primitka izvršnih rješenja o razrješenju stalnih sudskih vještaka odnosno rješenja o oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova sudskog vještačenja nadležni sud navedene stalne sudske vještake odnosno pravne osobe, zavode, ustanove ili državna tijela briše s odgovarajućih popisa.


Članak 14.

U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih vještaka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

DUŽNOSTI STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Članak 15.

Stalni sudski vještak dužan se pridržavati rokova određenih odlukom kojom mu je vještačenje povjereno.

Ako vještak iz objektivnih razloga ne može dovršiti vještačenje u zadanom roku, dužan je najkasnije u roku od 8 dana prije isteka navedenog roka sudu podnijeti izvješće o razlozima zbog kojih nije u mogućnosti dovršiti vještačenje, kratki prikaz rezultata do tada obavljenih radnji te navesti rok do kojeg će obaviti vještačenje.

Članak 16.

U složenijim vještačenjima za koja je određen dulji rok za izradu nalaza i mišljenja vještak je dužan jednom mjesečno podnijeti sudu kratko izvješće o rezultatima do tada obavljenih radnji.

Članak 17.

Stalni sudski vještak dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je saznao u obavljanju poslova stalnog sudskog vještaka.

Članak 18.

Stalni sudski vještak dužan se stručno usavršavati i stjecati stručna znanja iz područja za koja je imenovan stalnim sudskim vještakom.

Članak 19.

Rad stalnih sudskih vještaka dužni su pratiti predsjednici županijskih odnosno trgovačkih sudova koji su ih imenovali te predsjednici sudova i državni odvjetnici i o svojim zapažanjima obavještavati predsjednike nadležnih županijskih odnosno trgovačkih sudova.

Primjedbe na ponašanje stalnog sudskog vještaka mogu podnijeti i stranke odnosno njihovi punomoćnici te strukovne udruge. Primjedbe se podnose predsjedniku suda koji je imenovao vještaka.


Članak 20.

Stalnom sudskom vještaku koji ne poštuje sud ili stranke, ne preuzima dodijeljene predmete, ne opravda zašto u roku nije dovršio povjereno mu vještačenje ili iz drugih ozbiljnih razloga može se privremeno uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka najmanje tri mjeseca, a najdulje godinu dana.

Stalnom sudskom vještaku koji ne dostavi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja privremeno će se uskratiti obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka u trajanju od tri mjeseca.

Rješenje o privremenoj uskrati obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka donosi predsjednik suda koji je imenovao stalnog sudskog vještaka.


Članak 21.

Stalni sudski vještak protiv kojeg se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, a koji čini zapreku za prijam u državnu službu, dužan je odmah po saznanju o tome obavijestiti predsjednika suda koji ga je imenovao te obustaviti rad na predmetima koji su mu dodijeljeni radi izrade nalaza i mišljenja.

Stalnom sudskom vještaku protiv kojeg se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela iz stavka 1. ovog članka izreći će se privremena zabrana obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka.

Rješenje o privremenoj zabrani obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka donosi predsjednik suda koji je imenovao stalnog sudskog vještaka.

Privremena zabrana traje do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka.


Članak 22.

Protiv rješenja iz članka 20. stavka 3. i članka 21. stavka 3. ovog Pravilnika dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Predsjednik suda proslijedit će izvršno rješenje o privremenoj uskrati i privremenoj zabrani obavljanja poslova vještačenja svim sucima suda u kojem je predsjednik, predsjednicima svih sudova te Ministarstvu pravosuđa.

Stalni sudski vještak kojemu se uskrati ili zabrani obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka dužan je po izvršnosti rješenja iz članka 20. stavka 3. i članka 21. stavka 3. ovog Pravilnika o uskrati ili zabrani obavijestiti sud u svakom postupku u kojemu mu je povjereno vještačenje, a u kojem još nije izradio nalaz i mišljenje.


Članak 23.

Stalni sudski vještak dužan je sudu koji ga je imenovao odmah prijaviti svaku promjenu svojih podataka.

Sud je promjene iz stavka 1. ovog članka dužan odmah unijeti u popis u koji je navedeni sudski vještak upisan.PRAVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

1. Pravo na nagradu

Članak 24.

Za obavljeno vještačenje stalni sudski vještak ima pravo na nagradu. Nagradu utvrđuje sud prema posebnom cjeniku naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Nagrada se određuje u bodovima, a vrijednost boda je 2,00 kune bruto bez PDV-a.

Nagrada za rad vještaka koja se isplaćuje iz sredstava suda ili državnog odvjetništva umanjuje se za 20% od utvrđene vrijednosti boda iz stavka 2. ovog članka.

Ako je nagrada obračunata u satima, vještak je uz račun dužan dostaviti i obrazloženje svake stavke.


Članak 25.

Nagrada za vještačenje povjereno pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu pripada toj pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu.

Članak 26.

Ako je vještačenje nužno obaviti pod otežanim uvjetima (noću od 22,00 do 06,00 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, na otvorenom prostoru i sl.) te u dane tjednog odmora, državnog blagdana ili neradnog dana, iznos nagrada iz cjenika nagrada stalnih sudskih vještaka uvećava se za 100%.

Članak 27.

Kada za pojedine vrste vještačenja koje obavljaju pravne osobe, zavodi, ustanove i državna tijela iz članka 4. ovog Pravilnika postoji poseban cjenik usluga, sud će nagradu za obavljeno vještačenje odrediti prema tom cjeniku.

2. Pravo na naknadu putnih troškova

Članak 28.

Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa.

Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta stalnog sudskog vještaka do mjesta gdje treba obaviti vještačenje kao i za povratak u mjesto njegovog prebivališta odnosno boravišta. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta stalnog sudskog vještaka.

Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov.

Ako se za obavljanje vještačenja ne može koristiti sredstvo javnog prometa, stalni sudski vještak ima pravo na korištenje osobnog automobila prema pravilima koja se primjenjuju na suce.

Ako je stalni sudski vještak koristio osobni automobil za potrebe vještačenja, dužan je priložiti izvješće o prijeđenom broju kilometara na najkraćoj dionici puta prema podacima Hrvatskog autokluba.


Članak 29.

Pravo na naknadu putnih troškova stalnom sudskom vještaku pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

Putni troškovi obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava (računa) kojima se dokazuju putni troškovi i drugi izdaci navedeni u putnom nalogu.


Članak 30.

Za vrijeme obavljanja poslova sudskog vještačenja izvan mjesta prebivališta preko 8 – 12 sati vještaku pripada pravo na naknadu u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno preko 12 – 24 sata cijela dnevnica u visini koja se priznaje sucu suda koji vodi postupak.

Izdaci za smještaj (noćenje) priznaju se stalnom sudskom vještaku u punom iznosu prema priloženom računu do visine koja se priznaje sucu suda koji vodi postupak.


POTPIS I PEČAT

Članak 31.

Stalni sudski vještak u obavljanju poslova sudskog vještačenja nalaz i mišljenje potpisuje vlastoručno te na njega stavlja svoj pečat odnosno nalaz i mišljenje potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Pečat stalnog sudskog vještaka je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm, a njegov tekst sadrži ime, prezime i adresu stalnog sudskog vještaka, naznaku »stalni sudski vještak« i naznaku jednog ili više područja vještačenja za koja je imenovan. Otisak pečata je plave boje.

Stalni sudski vještak kvalificirani elektronički potpis i pečat pribavlja o vlastitom trošku.

Stalni sudski vještak dužan je otisak svog pečata i vlastoručni potpis pohraniti u sudu koji je imenovao stalnog sudskog vještaka.

Pravne osobe, zavodi, ustanove ili druga državna tijela u obavljanju poslova sudskog vještačenja koriste svoj pečat odnosno elektronički pečat.


NATPISNA PLOČA

Članak 32.

Stalni sudski vještak može na zgradu u kojoj obavlja djelatnost o svom trošku postaviti natpisnu ploču koja sadrži ime i prezime stalnog sudskog vještaka te naznaku »stalni sudski vještak« i naznaku jednog ili više područja vještačenja za koja je imenovan.

ISKAZNICA

Članak 33.

Stalni sudski vještak ima službenu iskaznicu.

Službenu iskaznicu stalnom sudskom vještaku izdaje predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda koji ga je imenovao.

Nakon davanja prisege imenovani stalni sudski vještak predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda podnosi zahtjev za izdavanje službene iskaznice. Uz zahtjev se prilažu i dvije fotografije veličine 28x32 mm.

Službena iskaznica je pravokutnog oblika veličine 8,5 x 5,5 cm na kartonskoj podlozi ili pergamentu bijele boje.
Službena iskaznica izrađuje se tehnikom zaštitnog tiska Republike Hrvatske.

Obrazac službene iskaznice za stalne sudske vještake s odgovarajućim sadržajem otisnut je u prilogu ovog Pravilnika (obrazac broj 1).


Članak 34.

O izdanim službenim iskaznicama iz članka 33. ovog Pravilnika u nadležnom županijskom odnosno trgovačkom sudu vodi se evidencija.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži redni broj, ime i prezime stalnog sudskog vještaka kojem je izdana službena iskaznica, osobni identifikacijski broj (OIB), datum izdavanja, vrijeme trajanja ovlaštenja, datum i razlog privremenog oduzimanja i rubriku za napomene.


Članak 35.

Službena iskaznica oduzima se stalnom sudskom vještaku kada mu je izrečena privremena uskrata odnosno privremena zabrana obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka, a poništava se kada mu prestane pravo na obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka za koje mu je izdana.

Članak 36.

Ako stalni sudski vještak izgubi službenu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome odmah obavijestiti predsjednika nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda radi pokretanja postupka za brisanje nestale službene iskaznice iz evidencije i izdavanja nove.

Stalni sudski vještak koji je izgubio službenu iskaznicu ili je na drugi način ostao bez nje dužan je istu oglasiti nevažećom u »Narodnim novinama« i podnijeti zahtjev za izdavanje nove iskaznice.

Nova službena iskaznica pod drugim rednim brojem izdat će se stalnom sudskom vještaku tek nakon što izgubljena ili na drugi način nestala službena iskaznica bude oglašena nevažećom.


POPISI STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Članak 37.

Županijski odnosno trgovački sudovi imenovane stalne sudske vještake upisuju u Popis stalnih sudskih vještaka po pojedinim područjima vještačenja prema obrascu broj 2 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 38.

Županijski odnosno trgovački sudovi pravne osobe, zavoda, ustanova i državnih tijela iz članka 4. ovog Pravilnika upisuju u Popis pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja prema obrascu broj 3 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 39.

Predsjednici županijskih i trgovačkih sudova dužni su Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dana izvršnosti dostaviti primjerak rješenja o imenovanju, ponovnom imenovanju, privremenoj uskrati, privremenoj zabrani i razrješenju stalnih sudskih vještaka te Ministarstvo obavijestiti o svakoj promjeni njihovih podataka.

Predsjednici sudova i državni odvjetnici Ministarstvu pravosuđa dostavljaju podatke o nagradama i naknadama troškova stalnih sudskih vještaka isplaćenim iz sredstava sudova i državnih odvjetništava u pojedinim predmetima, svakih šest mjeseci najkasnije do 15. dana idućeg mjeseca.


Članak 40.

Ministarstvo pravosuđa vodi jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih vještaka po pojedinim područjima vještačenja i pravnih osoba, zavoda, ustanova i državnih tijela za obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje cijele Republike Hrvatske.

Ministarstvo pravosuđa će po službenoj dužnosti iz popisa iz stavka 1. ovog članka brisati one sudske vještake koji nisu ponovno imenovani, koji su razriješeni, umrli ili im je izrečena privremena uskrata ili privremena zabrana obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka te pravne osobe koje su prestale s radom ili koje su prestale obavljati poslove sudskog vještačenja.

Ministarstvo pravosuđa jedinstveni elektronički popis iz stavka 1. ovog članka objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Radi dostupnosti informacija zainteresiranoj javnosti o imenovanim stalnim sudskim vještacima odnosno pravnim osobama, zavodima, ustanovama i državnim tijela kojima je odobreno obavljanje poslova vještačenja jedinstveni elektronički popis iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo pravosuđa objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

Na jedinstvenom elektroničkom popisu iz stavka 1. ovog članka ne objavljuju se podaci o osobnim identifikacijskim brojevima.


Članak 41.

Radi dostupnosti informacija zainteresiranoj javnosti o imenovanim stalnim sudskim vještacima odnosno pravnim osobama, zavodima, ustanovama i državnim tijela kojima je odobreno obavljanje poslova vještačenja, županijski i trgovački sudovi objavljuju Popis stalnih sudskih vještaka i Popis pravnih osoba, zavoda, ustanova i državnih tijela za obavljanje poslova sudskog vještačenja na svojoj mrežnoj stranici.

Na popisima iz stavka 1. ovog članka ne objavljuju se podaci o osobnim identifikacijskim brojevima.

Uvid u Popise iz stavka 1. ovog članka sud je dužan omogućiti i u uredu predsjednika suda.


Članak 42.

Državljani država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koji su u svojoj matičnoj državi imenovani za stalnog sudskog vještaka i koji u Republici Hrvatskoj žele obavljati poslove vještačenja pod nazivom iz svoje matične države upisuju se u Popis stalnih sudskih vještaka iz država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru koji vodi Ministarstvo pravosuđa te na popise Županijskog suda u Zagrebu i Trgovačkog suda u Zagrebu (obrazac broj 4).

Zahtjev za upis podnosi se Ministarstvu pravosuđa. Uz zahtjev se u izvorniku ili ovjerenoj preslici te prijevodu na hrvatski jezik prilaže odluka o imenovanju za stalnog sudskog vještaka, dokaz o državljanstvu i dokaz da je sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti.

Ministarstvo pravosuđa o zahtjevu donosi rješenje protiv kojeg je dopušteno pokrenuti upravni spor.

Ako je odlukom o imenovanju u matičnoj državi sudski vještak imenovan na određeno vrijeme, Ministarstvo pravosuđa će po službenoj dužnosti izvršiti brisanje upisanog stalnog sudskog vještaka iz Popisa iz stavka 1. ovog članka po isteku vremena na koje je imenovan, osim ako prije isteka tog vremena Ministarstvu pravosuđa ne bude dostavljena odluka o ponovnom imenovanju koju je donijelo nadležno tijelo u matičnoj državi stalnog sudskog vještaka.

Stalni sudski vještaci iz stavka 1. ovoga članka koji su upisani u Popis stalnih sudskih vještaka dužni su bez odgode obavijestiti Ministarstvo pravosuđa o svakoj promjeni upisanih podataka.

Popisi stalnih sudskih vještaka iz država članica Europske unije ili država potpisnica sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa odnosno nadležnog suda bez navođenja osobnih identifikacijskih brojeva, a radi dostupnosti ovih informacija zainteresiranoj javnosti.


Članak 43.

Stalni sudski vještaci iz članka 42. stavak 1. ovog Pravilnika koji u Republici Hrvatskoj namjeravaju povremeno obavljati poslove vještačenja dužni su prije početka obavljanja tih poslova Ministarstvu pravosuđa podnijeti pisanu izjavu o namjeri obavljanja poslova sudskog vještačenja u Republici Hrvatskoj.

Izjava iz stavka 1. ovog članka podnosi se Ministarstvu pravosuđa i za svaku godinu u kojoj namjerava obavljati poslove sudskog vještačenja.


Članak 44.

Popisi iz članaka 37., 38., 40. i 42. ovog Pravilnika moraju se voditi uredno i na vrijeme.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Za vještake koji su imenovani za vještačenje u pojedinim predmetima na temelju posebnih propisa smisleno se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o nagradi i naknadama troškova.

Članak 46.

Stalni sudski vještaci dužni su izraditi pečat iz članka 31. ovog Pravilnika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 47.

Službene iskaznice izdat će se stalnim sudskim vještacima u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 48.

Jedinstveni elektronički popis stalnih sudskih vještaka po pojedinim područjima vještačenja i pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje cijele Republike Hrvatske Ministarstvo pravosuđa ustrojit će roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 49.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine« broj 88/08, 8/09, 126/11 i 120/12).

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Obrazac br. 1 (8,5x5,5 mm) – službena iskaznica


Obrazac br. 2 (297×210 mm)
(naziv i sjedište suda)
POPIS STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Red. br.

Prezime i ime

Adresa, broj
telefona i e-mail adresa

Zanimanje

Stručna
sprema

Područje vještačenja

Broj i datum
rješenja o
imenovanju

Broj i datum
rješenja o razrješenju

Primjedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Obrazac br. 3 (297×210 mm)
(naziv i sjedište suda)
POPIS PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKOG VJEŠTAČENJA

Red. br.

Naziv

Ime i prezime stalnog sudskog vještaka zaposlenog u pravnoj osobi

Adresa i broj telefona

Područje vještačenja

Rješenja o upisu u sudski registar

Broj sudskog spisa i datum upisa u sudski registar

Broj sudskog spisa i datum brisanja

Primjedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Obrazac br. 4
(297× 210 mm

(Ministarstvo pravosuđa)
POPIS STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE ILI DRŽAVA POTPISNICA SPORAZUMA O EUROPSKOM GOSPODARSKOM PROSTORU

Red. br.

Prezime i ime

Državljanstvo

Adresa, broj
telefona i e-mail adresa

Zanimanje

Stručna
sprema

Područje vještačenja

Broj i datum
odluke o imenovanju u matičnoj državi

Broj i datum rješenja o upisu u Popis

Primjedba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

(„Narodne novine“, broj 123/15 od 11.11.2015.)

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

(„Narodne novine“, broj 61/19 od 21.06.2019.)

Članak 29.

Odluku iz članka 5. ovog Pravilnika ministar pravosuđa donijet će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Predsjednici županijskih sudova imenovat će članove povjerenstava iz članka 5. ovog Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik se objavljuje u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 24. lipnja 2019.CJENIK
NAKNADA I NAGRADA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Cbr. 1. Materijalni troškovi

1. Korištenje vlastitog vozila

2,00 kn po prijeđenom km

2. Javni prijevoz3. Cestarina, tunelarina, mostarina
trajekt, parkiranje

stvarni trošak

4. Dnevnica

u visini dnevnice suca

5. Hotelski račun

stvarni trošak kao i za suca

6. Prijepis – stranica teksta

4 boda

– stranica tabela

10 bodova

7. Crtanje skica

30 do 100 bodova

8. Uredski materijal, omotnice,
preslike, papir, HPT i drugo

stvarni trošak

Cbr. 2. Zajedničke odredbe za sve sekcije
Bodova

1. Pristup na glavnu raspravu

100

2. Pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta vještaka do 50 km u jednom smjeru

150

3. Pristup na glavnu raspravu izvan sjedišta vještaka više od 50 km u jednom smjeru

200

4. Prisustvovanje na raspravi koja traje dulje od dva sata uz odgovarajuću stavku,
nakon isteka od dva sata, pridodati po svakom započetom satu

70

5. Izrada pisanog nalaza i mišljenja

150 do 4.000

6. Interdisciplinarno vještačenje

150

7. Vrijednost radnog sata

35

8. Očevid

po satu

Napomena: Ako se očevid obavlja izvan redovitog radnog vremena vrijednost sata uvećava se za:
– rad noću -40%
– rad subotom -25%
– rad nedjeljom -35%
– rad blagdanom -50%
Cbr. 3. Financijsko-računovodstvena sekcija
– obračun se vrši prema Cbr. 2.
Cbr. 4. Građevinska sekcija bodova
1. Izrada nacrta u mjerilu 50 do 300
2. Izrada troškovnika s dokaznicama mjera po satu 35
Cbr. 5. Sekcija Medicina
Klinička medicina bodova
1. Pregled osoba i medicinske dokumentacije 140
2. Provedba dodatnih pretraga 80
Sudska medicina bodova
1. Davanje nalaza i mišljenja 160
2. Obdukcija prema odluci ministra zdravlja o visini troškova provođenja obdukcije
Cbr. 6. Sekcija za promet i vozila bodova
1. Procjena štete na vozilu 170 do 300
2. Procjena vrijednosti vozila 100
3. Utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila 100 do 250
Cbr. 7. Sekcija toksikologije bodova
1. Davanje nalaza i mišljenja 160
2. Uvid u izvornu dokumentaciju izvan suda po satu
Cbr. 8. Sekcija veterinarstva bodova
1. Pregled životinje i veterinarske dokumentacije 160
2. Provedba dodatnih pretraga 80
Cbr. 9. Geodetska sekcija
– obračun se vrši prema Cbr. 2.
Cbr. 10. Sve ostale sekcije
– obračun se vrši prema Cbr. 2.

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA

Temeljem čl. 2. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14) za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1) da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru

2) da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci i to:
- najmanje 8 godina - ako je završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij;
- najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija,

3) da je uspješno završila stručnu obuku,

4) ima sklopljenu policu osiguranja od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka

Za sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijem u državnu službu sukladno Zakon o državnim službenicima.

DOKUMENTI POTREBNI ZA IMENOVANJE SUDSKIM VJEŠTAKOM

1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim vještakom određene struke
2. Životopis
3. Domovnica (original, ovjerena preslika ili e-domovnica)
4. Diploma o završenom odgovarajućem obrazovanju (ovjerena preslika)
5. Potvrda o radnom stažu na poslovima u struci (potvrda HZZMO-a i potvrda/e poslodavca sa naznakom poslova na kojima podnositelj zahtjeva radi odnosno na kojima je radio),
6. Valjano odobrenje za samostalno obavljanje djelatnosti (licenca) ili uvjerenje o položenom stručnom odnosno specijalističkom ispitu za obavljanje djelatnosti ako je to sukladno posebnim propisima uvjet za obavljanje tih djelatnosti
6. Potvrda nadležnog suda da nije pod istragom ili da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak.
7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za osobe koje nisu u radnom odnosu
8. Preslika osobne iskaznice
9. 300,oo kn sudske pristojbe


DOKUMENTI POTREBNI ZA PONOVNO IMENOVANJE STALNIM SUDSKIM VJEŠTAKOM

1. Zahtjev za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom
2. Preslika osobne iskaznice
3. Rješenje iz prethodnog mandata (kopija)
4. Uvjerenje( ne starija od 3 mj.) da nije pod istragom ili da se ne vodi kazneni  postupak
5. Potvrda o zaposlenju ili uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ukoliko osoba nije zaposlena
6. Valjano odobrenje za samostalno obavljanje djelatnosti (licenca) ili uvjerenje o položenom stručnom odnosno specijalističkom ispitu za obavljanje djelatnosti ako je to sukladno posebnim propisima uvjet za obavljanje tih djelatnosti
8. Popis izvršenih vještačenja iz ranijeg mandata
9. Ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka
10. 300,00 kn sudske pristojbe


PROGRAM PROVJERE ZNANJA IZ POZNAVANJA USTROJSTVA SUDBENE VLASTI, DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNOG NAZIVLJA


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
 
Na temelju članka 5.a stavka 3. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima ("Narodne novine", broj 38/14,  123/15, 29/16 - Ispravak i 61/19), donosim
 

PROGRAM PROVJERE ZNANJA IZ POZNAVANJA USTROJSTVA SUDBENE VLASTI, DRŽAVNE UPRAVE I PRAVNOG NAZIVLJA ZA STALNE SUDSKE VJEŠTAKE
 
I
 
Za područje "Ustrojstvo sudbene vlasti i državne uprave pravni izvori i predmeti provjere su:
 
1./ Ustav Republike Hrvatske ("Narodne Novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda RH)
                       
Pitanja:
- ustrojstvo državne vlasti
- najviše vrednote ustavnog poretka RH
- zakonodavna vlast
- izvršna vlast
- sudbena vlast
 
2./ Zakon o sudovima ("Narodne Novine" br. 28/13,33/15,82/15,67/18,126/19)
                       
Pitanja:
- ustrojstvo, djelokrug i nadležnost sudova
- sudska i pravosudna uprava
- prava i dužnosti sudaca
- stalni sudski vještaci
 
3./ Pravilnik o stalnim sudskim vještacima ("Narodne Novine" br. 38/14, 123/15, 29/16,61/19)

Pitanja:

- uvjeti za obavljanje poslova stalnih sudskih vještaka
- postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka
- nadležnost za imenovanje stalnih sudskih vještaka
- prava stalnih sudskih vještačenje
- razrješenje stalnih sudskih vještaka
- privremena uskrata vještačenja
- privremena zabrana vještačenja
 
4./ Zakon o državnom odvjetništvu ("Narodne Novine" br. 67/18)
                       
Pitanja:
- ustrojstvo i nadležnost državnog odvjetništva
- državnoodvjetnička i pravosudna uprava
- prava i dužnosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
 
5./ Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne Novine" br. 66/19)
                       
Pitanja:
- tijela državne uprave
- poslovi državne uprave
 
II.
 
Za područje Pravno nazivlje – pravni izvori i predmeti provjere su:
 
1./ Kazneni zakon ("Narodne Novine" br.: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19)
                                               
Pitanja:
- kazneno djelo
- vrste kazni
 
2./ Zakon o kaznenom postupku (NN broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19)
 
Pitanja:
- sudionici u kaznenom postupku
- vrste podnesaka
- provedba vještačenja, prava i dužnosti vještaka
- vrste odluka
 
3./ Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 
Pitanja:
- posjed
- vlasništvo
- založno pravo
- ostala stvarna prava
 
4./ Zakon o obveznim odnosima (NN broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 
Pitanja:
- sklapanje ugovora
- pojam i vrsta štete
- kamate
- zastara
 
5./ Zakon o nasljeđivanju (NN broj: 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15, 14/19)
 
Pitanja.
- pravni temelji nasljeđivanja
- nasljedni redovi
- vrste oporuka
 
6./ Zakon o zemljišnim knjigama (NN broj: 63/19)
 
Pitanja
- vrste i predmet upisa u zemljišne knjige
- sastav zemljišne knjige
- sadržaj zemljišnoknjižnog uloška
 
7./ Zakon o trgovačkim društvima (NN broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
 
Pitanja:
- vrste trgovačkih društava
 
8./ Stečajni zakon (NN broj: 71/15, 104/17)
 
Pitanja:
- stranke u stečajnom postupku
- tijela stečajnog postupka
 
9./ Zakon o parničnom postupku (NN broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19)
 
Pitanja:
- stranke u parničnom postupku
- vrste podnesaka
- provedba vještačenja, prava i dužnosti vještaka
- vrste odluka
 
10. Ovršni zakon (NN broj: 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
 
Pitanja:
- stranke u ovršnom postupku
- predmet i sredstvo ovrhe
- vrste odluka
 
11. Zakon o općem upravnom postupku (NN broj: 47/09)
 
Pitanja:
- upravna stvar
- stranke u upravnom postupku
- vještačenje
- vrste odluka
 
12. Zakon o upravnim sporovima (NN broj: 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
 
Pitanja:
- predmet upravnog spora
- stranke u upravnom sporu
- vrste odluka

Pretraga vještaka

Ime i prezime / Tvrtka / adresa
Grana djelatnosti
Podgrana djelatnosti
Županija
Grad