1. KOJI SU POSLOVI STALNOG SUDSKOG TUMAČA
 2. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA
 3. DOKUMENTI POTREBNI ZA IMENOVANJE STALNIM SUDSKIM TUMAČEM
 4. NADLEŽNOST ZA IMENOVANJE STALNIH SUDSKIH TUMAČA
 5. POPIS LITERATURE ZA PROVJERU ZNANJA O USTROJSTVU SUDBENE VLASTI I DRŽAVNE UPRAVE, TE POZNAVANJE PRAVNOG NAZIVLJA
 6. STRUČNA OBUKA STALNIH SUDSKIH TUMAČA
 7. PEČAT STALNOG SUDSKOG TUMAČA
 8. POTVRDA KOJOM STALNI SUDSKI TUMAČ OVJERAVA PRIJEVOD
 9. PRIZNATI ISPITI O ZNANJU JEZIKA (RAZINA C2 PREMA EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU)
 10. DOKUMENTI POTREBNI ZA PONOVNO IMENOVANJE STALNIH SUDSKIH TUMAČA
 11. PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA
 12. ISPRAVAK PRAVILNIKA O SUDSKIM TUMAČIMA
 13. TEKST POTVRDE KOJOM SE OVJERAVA PRIJEVOD - NA SVIM JEZICIMA

1) KOJI SU POSLOVI STALNOG SUDSKOG TUMAČA
Stalni sudski tumači prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, izgovoreni ili pisani tekst sa jezika u javnoj upravi na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u javnoj uporabi ili sa stranog jezika na drugi strani jezik.
2) UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA
Stalnim sudskim tumačem može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 • opće uvjete propisane za prijam u državnu službu
 • uz znanje hrvatskog jezika da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom
 • ima završen sveučilišni diplomski studij
 • položen ispit o poznavanju ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja,
 • obavljenu stručnu obuku pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača

3) DOKUMENTI POTREBNI ZA IMENOVANJE STALNIM SUDSKIM TUMAČEM
 1. Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem
 2. Životopis
 3. Domovnica ( original ili ovjerena kopija originala )
 4. Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca) izdano od strane nadležnog općinskog suda.
 5. Preslika osobne iskaznice
 6. Diploma fakulteta ( ovjerena kopija originala )
 7. Svjedodžba priznatog ispita o poznavanju jezika (C2 razina prema Evropskom referentnom okviru) - za kandidate koji nisu diplomirali jezike (ovjerena kopija originala prevedena na hrvatski jezik ukoliko je svjedodžba na stranom jeziku)
 8. 300,00 kn sudske pristojbe

4) NADLEŽNOST ZA IMENOVANJE STALNIH SUDSKIH TUMAČA
Stalne sudske tumače imenuje predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda prema prebivalištu ili boravištu podnositelja zahtjeva.

5) POPIS LITERATURE ZA PROVJERU ZNANJA O USTROJSTVU SUDBENE VLASTI I DRŽAVNE UPRAVE, TE POZNAVANJE PRAVNOG NAZIVLJA

1.
 
USTROJSTVO VLASTI
 
a) Ustrojstvo državne vlasti
Pravni izvor: Ustav RH ( NN 85/10, 5/14-odluka Ustavnog suda RH)
 
Provjerava se:
- ustrojstvo državne vlasti (načela)
- najviše vrednote ustavnog poretka RH (nabrojiti)
- zakonodavna vlast (nositelj)
- izvršna vlast (nositelj)
- sudbena vlast (nositelj)
 
b) Ustrojstvo sudbene vlasti
Pravni izvor: Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 67/18 i 126/19)
 
Provjerava se:
- sudski tumač (definicija)
- ustrojstvo sudova (vrste)
- unutarnje poslovanje sudova
- sudska uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji).
 
Pravni izvor: Prekršajni zakon (NN 107/07,39/13, 153/13, 110/15, 70/17, 118/18)
 
Provjerava se:
- ustrojstvo prekršajnih sudova (vrste)
- unutarnje poslovanje prekršajnih sudova
- sudska uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji).
 
c) Ustrojstvo pravosudnih tijela
Pravni izvor: Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18)
 
Provjerava se:
- ustrojstvo državnog odvjetništva (vrste)
- unutarnje poslovanje državnih odvjetništava
- uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji)
 
Pravni izvor: Zakon o odvjetništvu ( NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11)
 
Provjerava se:
- uredi i pisarnice (vrste)
- nagrada odvjetnika (čime se određuje)
- obvezno udruživanje odvjetnika (naziv udruge)
- organi Komore (nabrojiti)
 
Pravni izvor: Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 16/07, 75/09, 120/16)
 
Provjerava se:
- javnobilježničke isprave (nabrojiti)
- javnobilježnički uredi
- javnobilježnička nagrada (čime se određuje)
- obvezno udruživanje javnih bilježnika (naziv udruge)
- organi Komore (nabrojiti)
 
d) Ustrojstvo državne uprave

Pravni izvor:
Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)

Provjerava se:
- tijela državne uprave (vrste)
- vrste ministarstava
- provedbeni propisi koje donosi ministar.
 
II
 
PRAVNO NAZIVLJE

 
 
Pravni izvor: Kazneni zakon (Narodne novine 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18)
 
Provjerava se:
- kazneno djelo (način izvršenja)
- nužna obrana
- krajnja nužda
- pokušaj (vrste)
- elementi krivnje
- vrste kazni.
 
Pravni izvor: Zakon o kaznenom postupku (NN 62/03, 76/07, 142/08, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19)
 
Provjerava se:
- oblici odluka koje donosi sud
- vrste podnesaka (nabrojiti)
- mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika (nabrojiti)
- izrazi za sudionike u kaznenom postupku
- prethodni postupak (tko ga vodi, ukratko uloga suca istrage)
- optužni akt i njegovo pobijanje (naziv, pravo na odgovor)
- vrste presuda (nabrojiti)
- redoviti pravni lijek (naziv)
- izvanredni pravni lijekovi (nabrojiti).
 
Pravni izvor: Zakon o vlasništvu (NN 91/96, 79/06)
 
Provjerava se:
- vrste vlasništva (nabrojiti)
- vrste posjeda (nabrojiti)
- služnosti (nabrojiti)
- založno pravo (kako se stječe).
 
Pravni izvor: Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03)
 
Provjerava se:
- vrste nasljeđivanja
- vrste oporuka
- nasljedni redovi
 
Pravni izvor: Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19)
 
Provjerava se:
- predmet upisa u zemljišne knjige
- tko vodi zemljišne knjige
- sastav zemljišne knjige
- sadržaj zemljišno knjižnog uloška.
 
Pravni izvor: Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
 
Provjerava se:
- vrste trgovačkih društava (naziv)
- upravna tijela društva kapitala (nabrojiti)
- prestanak trgovačkih društava (način)
 
Pravni izvor: Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17)
 
Provjerava se:
- pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka (nabrojiti)
- stranke u postupku (naziv)
- oblici sudskih odluka otvaranja stečajnog postupka.
 
Pravni izvor: Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 84/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19)
 
Provjerava se:
- stranke u postupku (naziv)
- oblici sudskih odluka (nabrojiti)
- redoviti pravni lijek (naziv)
- izvanredni pravni lijekovi (nabrojiti).
 
Pravni izvor: Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
 
Provjerava se:
- stranke u ovršnom postupku (naziv)
- oblici odluka u ovršnom postupku (nabrojiti)
- ovršne isprave (nabrojiti)
- vrste osiguranja
- predmet osiguranja (nabrojiti)
- pravni lijekovi u ovršnom postupku.
 
6) STRUČNA OBUKA STALNIH SUDSKIH TUMAČA
Stalni sudski tumači se upućuju na obuku u odgovarajuću strukovnu udrugu stalnih sudskih tumača. Obuka može trajati najdulje 6 (šest) mjeseci.

Odobrenje za obavljanje strucne obuke imaju sljedeće strukovne udruge:

1) Društvo sudskih tumača i prevoditelja – Zagreb, Bijenička cesta 144, tel. 098/454-007 i 098/318-530

E-mail: irena.gizdavcic@gmail.com

Web:www.dstip.hr

2) Strukovna udruga stalnih sudskih tumača – Zagreb, Čučerska cesta 11, tel. 2983-147

E-mail: info@susst.hr

Web:www.susst.hr

3) Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača – Zagreb, Draškovićeva 25/II, tel. 01/4571 101, fax. 01/7987 456

Web: www.hsust.hr

E-mail: hrsust@gmail.com

4) Udruga stalnih sudskih tumača - Zagreb, Alberta Fortisa 16, tel. 01/3864-043, mob. 098/ 456 816,

Web:www.usst.hr

E-mail:info@usst.hr

5) Udruga sudskih tumača "TEMPUS" - Zagreb, Maksimirska 103 - mob:  098/421-848, 091/5161-664

E-mail:
tumaci.tempus@gmail.com

Web:
www.tempus-obuka.hr

6) DRUŠTVO TUMAČA I PREVODITELJA - Zagreb, Ul. Brune Bušića 25, mob. 099/6428 208

Web:www.drustvotumacaiprevoditelja.hr/

E-mail: info@legalstudio.hr


PROGRAMI STRUČNE OBUKE STRUKOVNIH UDRUGA

Program obuke Društva sudskih tumača i prevoditelja: klikni na privitak

Program obuke Strukovne udruge stalnih sudskih tumača: klikni na privitak

Program obuke Hrvatske strukovne udruge sudskih tumača: klikni na privitak

Program obuke Udruga stalnih sudskih tumača: klikni na privitak

7) PEČAT STALNOG SUDSKOG TUMAČA

Stalni sudski tumač ima pečat kojeg je dužan nabaviti o svom trošku. Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku "stalni sudski tumač" i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te adresu tumača. Tekst pečata je na hrvatskom jeziku i na jezika za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača. Pečat je plave boje.
8) POTVRDA KOJOM STALNI SUDSKI TUMAČ OVJERAVA PRIJEVOD
Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi:
_________________ stalni sudski tumač za __________ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u _____________ broj _____ od ___________ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na ______________ jeziku.
            Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.
            valjani tekst ove potvrde na svim jezicima izradit će strukovna udruga stalnih sudskih tumača, moći će se dobiti pri nadležnim županijskim sudovima, a biti će dostupni i na ovim stranicama. (tekst ove potvrde još je u izradi)
9) PRIZNATI ISPITI O ZNANJU JEZIKA (RAZINA C2 PREMA EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU)
ENGLESKI JEZIK:
The British Council (Britanski savjet)
Ilica 12/11
Tel.:4899-500
Cambridge ESOL ispit (razina znanja CPE) (C2) ili IELTS - Academic ispit (razina znanja8,5 -9.0,C2)

NJEMAČKI JEZIK:

Goethe Institut
Ul. Grada Vukovara 64
Ispit - Zentrale oberstufenprufung - ZOP (visoka razina znanja njemačkog jezika) (C2)

TALIJANSKI JEZIK:

Talijanski institut za kulturu
Ispiti se održavaju pri školi stranik jezika "SOVA-JEZICI", Varšavska 14
Tel. 3640-988
Ispit CILS - razina znanja Livello Quattro (C2)

ili

Talijanska jezična akademija AIL iz Rima.
Ispiti se održavaju pri "Centar za strane jezike d.d.", Vodnikova 12, Zagreb
Tel.:01 4877-800
www.vodnikova.hr
Ispit Commerciale Di Lingua Italiana - DALC (C2)

FRANCUSKI JEZIK:

Alliance Francaise (Francuska alijansa Zagreb)
Ante Kovačića 4
Tel.:4818-292
Diplome Approfondi De Langue Francaise - DALF (C2)

ŠPANJOLSKI JEZIK.:

Aula Servantes (pri Filozofskom fakultetu)
Ivana Lučića 3
Tel.: 6002-435
Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE – Nivel Superioro (C2).

Pored naprijed navedenih diploma priznaju se i diplome Centra za strane jezike Zagreb, Vodnikova 12 i Sova jezičnog učilišta, Varšavska 14, i Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb, gdje se održavaju ispiti iz znanja stranog jezika za stalne sudske tumače, sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima ( NN 88/08). Potrebne informacije o navedenim ispitima mogu se dobiti na web stranicama Centra za strane jezike Zagreb, Vodnikova 12 – www.vodnikova.hr i Sova jezičnog učilišta, Varšavska 14 – www.sova.hr i Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu www.ffzg.unizg.hr/centar/

10) DOKUMENTI POTREBNI ZA PONOVNO IMENOVANJE STALNIH SUDSKIH TUMAČA
 1. Zahtjev za ponovno imenovanje stalnim sudskim tumačem
 2. Uvjerenje (ne starije od 3 mj.) da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak izdano od strane nadležnog općinskog suda.
 3. Rješenje iz prethodnog mandata (kopija)
 4. Popis prijevoda iz ranijeg mandata
 5. Preslika osobne iskaznice
 6. 300,00 kn sudske pristojbe

Zahtjev za ponovno imenovanje stalni sudski tumač dužan je podnijeti najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan!
11) PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA (NN 88/08)
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Na temelju članka 137. stavak 5. Zakona o sudovima (»Narod­ne novine« br. 150/05 i 16/07), ministrica pravosuđa donosi
PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za stalnog sudskog tumača, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad.
II. UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA
1. Uvjeti

Članak 2.

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

1) uz znanje hrvatskog jezika, da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom, a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine i tim jezikom,
2) poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,
3) ima završen sveučilišni diplomski studij.

Za stalnog sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1.a) Zakona o državnim službenicima, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača, dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kad traži imenovanje za stalnog sudskog tumača. Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice EU ili strani državaljanin ako ispunjava uvjete iz stavka 1. točka 2. i 3. ovoga Pravilnika i ako uz znanje jezika matične države potpuno vlada hrvatskim jezikom ili jezikom etničke ili nacionalne zajednice ili manjine. Pravne osobe mogu obavljati poslove stalnog sudskog tumača ako u registriranoj djelatnosti imaju i djelatnost poslova prevođenja i imaju u stalnom radnom odnosu najmanje jednog sudskog tumača za odgovarajuće jezike koje imaju registrirane u djelatnosti. O početku svoga rada pravne osobe dužne su obavijestiti predsjednika nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda i dostaviti popis stalnih sudskih tumača koji su kod pravne osobe zaposlene.

Članak 3.

Postupak za imenovanje stalnih sudskih tumača pokreće se zahtjevom koji se podnosi predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva. Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o školskoj spremi i znanju jezika. Znanje jezika za koje kandidat traži imenovanje dokazuje se diplomom sveučilišnog diplomskog studija za dotični jezik ili svjedodžbom priznatog ispita o znanju jezika (razina C2 prema Europskom referentnom okviru) za koje kandidat traži imenovanje. Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na provjeru znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i državne uprave, te poznavanju pravnog nazivlja. Kandidat za stalnog sudskog tumača koji je diplomirani prav­nik ne podliježe provjeri znanja iz stavka 4. ovoga članka, kao ni osoba koja je već imenovana za stalnog sudskog tumača za neki drugi jezik. Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda uputit će kandidata na stručnu obuku u jednu od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača.

Članak 4.

Stručna obuka kandidata za stalne sudske tumače obavljat će se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača, koje u članstvu imaju najmanje tri stalna sudska tumača. Program obuke odobrava Ministarstvo pravosuđa na zahtjev udruge. Uz zahtjev udruga prilaže i program obuke. Obuka može trajati najdulje dva mjeseca.
2. Provjera

Članak 5.

Provjera znanja iz članka 3. stavak 4. ovoga Pravilnika obavlja se pred Povjerenstvom za provjeru znanja (u da­ljem tekstu: Povjerenstvo) prema programu kojega propisuje ministar pravosuđa. Povjerenstvo se osniva pri županijskom odnosno trgovačkom sudu. Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda od sudaca toga suda na vrijeme od dvije godine. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu. Visinu nagrade po kandidatu određuje ministar pravosuđa. Izdatke za rad Povjerenstva snosi kandidat za stalnog sudskog tumača.

Članak 6.

Provjera znanja kandidata pred Povjerenstvom obavlja se usmeno. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno. Zapisnik sadrži: ime, prezime i adresu kandidata, sastav Povjerenstva, datum provjere znanja, tijek i rezultat provjere. Povjerenstvo ocjenjuje rezultat provjere znanja i utvrđuje je li kandidat »zadovoljio« ili »nije zadovoljio« na provjeri znanja.

Članak 7.

Kandidat koji na provjeri znanja nije zadovoljio može se ponov­no prijaviti na provjeru znanja nakon tri mjeseca.

3. Odluka o zahtjevu

Članak 8.

Predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog su­da odlučuje o zahtjevu nakon provedenog postupka i prikupljenih podataka. O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

4. Odbijanje zahtjeva

Članak 9.

Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje kojim se zahtjev zainteresirane osobe odbija:

– ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika,
– ako prigodom provjere znanja podnositelj zahtjeva nije zadovoljio,
– ako podnositelj zahtjeva nije obavio stručnu obuku u jednoj od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja. Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda u dva primjerka.

5. Rješenje o imenovanju

Članak 10.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika, a na provjeri znanja bude ocijenjen s ocjenom »zadovoljio« i obavio stručnu obuku, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača. Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine. Rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača sadrži:

– osobne podatke stalnog sudskog tumača,
– naziv jezika za kojega je postavljen tumačem.
– podatke o stručnoj spremi i dokazima o poznavanju jezika za koji je imenovan.

Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda obavijestit će o imenovanju stalnog sudskog tumača sve općinske sudove s područja županijskog odnosno trgovačkog suda.

6. Prisega

Članak 11.


Osoba imenovana za stalnog sudskog tumača daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda. Tekst prisege glasi: »Prisežem svojom čašću da ću dužnost stalnog sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju«. Stalni sudski tumač će potpisati prisegu.

7. Ponovno imenovanje

Članak 12.


Stalni sudski tumač nakon proteka vremena na koje je imenovan za sudskog tumača može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine. Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan. Uz zahtjev za ponovno imenovanje, stalni sudski tumač mora dostaviti kopiju rješenja o imenovanju za stalnog sudskog tumača iz prethodnog mandata, kao i popis izvršenih prijevoda. Predsjednik suda, kada utvrdi da ne postoje zapreke iz članka 2. ovoga Pravilnika za imenovanje, donijet će rješenje o ponovnom imenovanju za razdoblje od četiri godine. Ponovno imenovani stalni sudski tumač ne daje prisegu.

Članak 13.

Stalni sudski tumač dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je prigodom obavljanja poslova stalnog sudskog tumača saznao. Stalnom sudskom tumaču odnosno pravnoj osobi koja obavlja poslove stalnog sudskog tumača zabranjeno je isticanje svojstva stalnog sudskog tumača na javnim i privatnim površinama ili reklamiranje, osim uobičajene oznake na adresi sjedišta stalnog sudskog tumača.

8. Razrješenje

Članak 14.


Imenovanog stalnog sudskog tumača predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda razriješit će:

– ako to sam zatraži,
– ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali uvjeti na temelju kojih je imenovan,
– ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela progla­šen nesposobnim za obavljanje djelatnosti ili struke za koju se je školovao odnosno kojom se bavi kao zanimanjem,
– ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,
– ako je osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu i ako je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača, dok traju pravne posljedice osude ili mu je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog tumača,
– ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove prevođenja,
– ako uslijed promjene boravišta napusti područje županijskog odnosno trgovačkog suda za koje je imenovan,
– ako povrijedi odredbe članka 13. ovoga Pravilnika.

Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja. Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Članak 15.

Danom konačnosti rješenja o razrješenju stalni sudski tumač briše se iz Popisa stalnih sudskih tumača. Bilješka o brisanju upisuje se u odjeljak »primjedba«. O brisanju se izvješćuju svi sudovi. Danom brisanja iz Popisa stalni sudski tumač dužan je zaključi­ti Dnevnik prijevoda i ovjera i predati ga, zajedno sa svojim pečatom, predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji ga je imenovao za stalnog sudskog tumača.

Članak 16.

U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih tumača primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

9. Popis stalnih sudskih tumača

Članak 17.

Popis stalnih sudskih tumača unosi se u jedinstveni elektronički Popis stalnih sudskih tumača za područje cijele Hrvatske. Za unošenje podataka na popis nadležan je županijski odnosno trgovački sud koji je imenovao tumača. Popisi se moraju voditi uredno i na vrijeme. Ako stalni sudski tumač umre, bude razriješen ili ne bude ponovno imenovan briše se iz Popisa stalnih sudskih tumača, o čemu se obavještavaju svi sudovi na području nadležnosti županijskog odnosno trgovačkog suda i Ministarstvo pravosuđa.

10. Evidencija o radu stalnog sudskog tumača

Članak 18.


Stalni sudski tumač dužan je voditi evidenciju o svom radu. Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u obliku knjige pod nazivom »Dnevnik prijevoda i ovjera«. Knjiga mora biti prošivena jamstvenikom i ovjerena od strane predsjednika županijskog ili trgo­vačkog suda. »Dnevnik prijevoda i ovjera« vodi se na propisanim tiskanicama formata A4, uvezenih u knjigu s tvrdim koricama. Na korice se stavlja oznaka »Dnevnik prijevoda i ovjera«. U Dnevnik prijevoda i ovjera upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj,
– datum primitka isprave za prevođenje odnosno datum obavljenog usmenog prevođenja,
– broj i datum akta suda, drugog državnog tijela ili pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje, odnosno ime i prezime, adresa i broj osobne iskaznice podnositelja isprave,
– predmet prijevoda,
– iznos naplaćene nagrade i drugih izdataka za prijevod,
– potvrda podnositelja isprave da je prijevod obavljen i datum obavljenog prijevoda,
– primjedba.

Dnevnik prijevoda i ovjera zaključuje se na kraju kalendarske godine, a ispod posljednjeg upisa tekuće godine povlači se crta.

11. Potvrda

Članak 19.


Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi: »Ja __________ stalni sudski tumač za _______ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog – Trgovačkog suda u ________ broj ______ od __________ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na _________ jeziku. Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena. Potvrda iz stavka 1. ovog članka prevodi se na sve jezike. Valjani tekst prijevoda daje strukovna udruga stalnih sudskih tumača, a imenovani stalni sudski tumač dobiva je u uredu predsjednika nad­ležnog županijskog odnosno trgovačkog suda zajedno s rješenjem o imenovanju. Ako prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova ili araka, stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojem, a listovi odnos­no arci prošiveni i na kraju ovjereni pečatom i potpisom stalnog sudskog tumača. Uz ovjereni prijevod uvezuje se i preslika ili original izvornog teksta. Naslovna, svaka sljedeća i posljednja stranica pisanih prijevoda s tekstom ovjere jednoobraznog su izgleda, prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Na naslovnoj stranici se navodi naslov prevedenog teksta. Ispod potvrde se označuje mjesto i datum prevođenja, stavlja broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera, te vla­storučni potpis i otisak pečata sudskog tumača.

12. Dužnosti

Članak 20.


Stalni sudski tumač ima pečat kojega je dužan nabaviti o svom trošku. Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku »stalni sudski tumač« i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te prebivalište tumača. Tekst pečata je na hrvatskom jeziku, te jeziku za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača. Pečat je plave boje. Stalni sudski tumač dužan je otisak svog pečata i vlastoručni potpis pohraniti u županijskom odnosno trgovačkom sudu kod kojega je imenovan za stalnog sudskog tumača. Stalni sudski tumač dužan je na zgradu u kojoj obavlja djelat­nost o svom trošku postaviti tablu s tekstom: (upisati ime i prezime), Stalni sudski tumač za (jezik za koji je imenovan), te ispod toga naziv ulice i broj kuće. Stalni sudski tumač dužan je izdati račun o obavljenoj usluzi prijevoda. Stalni sudski tumač dužan je nadležnom županijskom odnosno trgovačkom sudu javiti svaku promjenu svojih osobnih podataka. Članak 21. Stalni sudski tumač dužan je poslove za čije je obavljanje ovlašten obavljati savjesno i u skladu s propisima.

Članak 21.

Stalni sudski tumač dužan je poslove za čije je obavljanje ovlašten obavljati savjesno i u skladu s propisima.
III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA
1. Naknade troškova

Članak 22.


Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je imao u svezi prevođenja.
Naknade obuhvaćaju:

– putne troškove,
– dnevnice,
– troškove za smještaj (noćenje).

Putni troškovi

Članak 23.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za troškove prijevoza. Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do mjesta gdje će stalni sudski tumač obaviti prevođenje, kao i za povratak u prebivalište od­nosno boravište. Ovi troškovi obračunavaju se u visini prijevoznih troškova javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta. Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov.

Članak 24.

Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom. Prijevozni troškovi obračunavaju se na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava (računa), kojima se dokazuju prijevozni troškovi i drugi izdaci navedeni u putnom nalogu.

Troškovi za dnevnice i smještaj

Članak 25.

Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta između 8 – 12 sati stalnom sudskom tumaču pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme provedeno između 12 – 24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak. Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu u istom mjestu, a koji se priznaju i sucu.

2. Nagrada za rad tumača

Članak 26.

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje). Visina nagrade iznosi:

1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a;
2. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pis­mom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku bez PDV-a;
3. Za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto bez PDV-a;
4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
5. Za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Članak 27.

Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 150,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat. U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

Članak 28.


Stalni sudski tumač ima pravo na naknadu troškova koje je imao u gotovom novcu u svezi s prevođenjem. Stalni je sudski tumač dužan o svakom primitku novca za nagra­du i druge izdatke u svezi s tumačenjem izdati račun odnosno račun i za druge izdatke.

Članak 29.

Visinu nagrade i naknade drugih troškova za prevođenje pred sudom odmjerava sud po čijem zahtjevu je prevođenje obavljeno sukladno odredbama ovoga Pravilnika.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.

Rad stalnih sudskih tumača nadzire županijski odnosno trgovački sud koji je imenovao stalnog sudskog tumača i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 31.

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na tumače koje sud imenuje za pojedini slučaj, kao i na tumače znakova gluhonijemih, gluhih, nijemih ili drugih osoba s kojima se, zbog tjelesnih ili drugih mana, ne može na drugi način sporazumjeti.

Članak 32.

Predsjednici županijskih i trgovačkih sudova dužni su Ministarstvu pravosuđa dostavljati primjerak rješenja o imenovanju, odnosno razrješenju stalnog sudskog tumača.

Članak 33.

Stalnim sudskim tumačima postavljenim po odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 35/98 i 132/05) prestaje svojstvo tumača danom isteka vremena na koje su imenovani, ako prema odredbama ovoga Pravilnika ne budu ponovno imenovani za stalnog sudskog tumača za odgovarajući jezik.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 132/05).

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 710-05/07-01/20 Urbroj: 514-06-02/1-08-13 Zagreb, 12. lipnja 2008.
Ministrica
Ana Lovrin, v. r.
ŽUPANIJSKI (TRGOVAČKI) SUD
POPIS STALNIH SUDSKIH TUMAČA

Red. br.
 

Ime i
prezime, boravište, adresa
i broj
telefona tumača
 

Zanimanje
 

Jezik za koji je tumač imenovan
 

Broj i datum rješenja o imenovanju
 

Datum davanja prisege
 

Pečat tumača
 

Vlastoručni potpis
 

Broj i
datum rješenja o razrješenju
 

Primjedba
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
12) ISPRAVAK PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA (NN 3/06)
Nakon izvršenja uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o stalnim sudskim tumačima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 88 od 28. srpnja 2008. godine, te se daje
ISPRAVAK PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA
Uz Pravilnik objavljuje se Prilog iz članka 19. stavka 5. Pravilnika pod nazivom »Jednoobrazni izgled pismenog prijevoda stalnog sudskog tumača – Naslovna stranica«.
JEDNOOBRAZNI IZGLED PISMENOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČAKlasa: 710-05/07-01/20
Urbroj: 514-03-03-08-14
Zagreb, 3. listopada 2008
Ministrica
Ana Lovrin, v. r.
13) TEKST POTVRDE KOJOM SE OVJERAVA PRIJEVOD - NA SVIM JEZICIMA
Hrvatski tekst:

__________ stalni sudski tumač za __________jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog  - Trgovačkog suda u __________broj_______od________potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na _____________jeziku.
Arapski:

أنا المترجم القانوني :............................... الدائم للغة: ............................. المعين بقرار من رئيس محكمة المحافظة في ...................... رقم : ......................... بتاريخ:..................... أأكد بأن الترجمة الواردة أعلاه تطابق تماما النص الاصلي والمكتوب باللغة ...................
Bugarski:

________ съдебен преводач за   ________език поставен с решение на Председателя на Областния – Търговския съд в ______  № ____  от______потвърждавам, че настоящия превод изцяло отговаря на оригинала на _____________език.
Češki:
_____ ustanovený soudní tlumočník pro ______  jazyk, jmenovaný presidentem výboru soudu - obchodního soudu rozhodnutím č. ______ ze dne _______ stvrzuji, že předložený překlad zcela odpovídá přiloženému originálu v ____ jazyce.
Danski:
Undertegnede,_____________, statsautoriseret oversætter for dansk sprog, udnævnt ved afgørelse i Amtsretten i ______________, nr. _________ af ___________, bekræfter herved at denne oversættelse er en nøjagtig og fuldstændig gengivelse af originalen pǻ kroatisk sprog.

Engleski:
I, _____court interpreter for English, as appointed by the President of the County Court – Commercial Court in ___ Decree No. ____of  ___do hereby certify that the above translation is a faithful and complete translation of the original document written in the _____ language.
Estonski:
_____________ alaline _________ keele vandetõlk, ametisse nimetatud _______ Kaubanduskohtu presidendi määrusega nr. ______ välja antud ______ kinnitan, et käesolev tõlge vastab täielikult originaalile _________  keeles.
Francuski:
_________, interprète judiciaire pour la langue _______ constitué/e par décision no. ______  en date du _____ prise par le Président du comitat tribunal-de commerce de _______, certifie la présente traduction conforme à l'original  ____________ Grčki:
______δικαστικός μεταφραστής για την ελληνική γλώσσα, κατόπιν  απόφασης του Νομαρχιακού-Εμπορικού δικαστηρίου στο_______με αριθμό____από _________πιστοποιώ ότι η ανωτέρω μετάφραση είναι πιστή μετάφραση του πρωτοτύπου στην κροατική γλώσσα Hebrejski:
_________________מתורגמנן/נית תחת שבועה לשפה___________________ מנוי/ה ומאושר/ת
על פי צו נשיא בית-המשפט המחוזי-מסחרי ב____________מס'_________מיום_________
מאשר/ת בזה שהתרגום הנ"ל זהה למסמך המקורי הכתוב בשפה______________Latinski:
_____________________ linguae______________________interpres iudicialis perpetuus, decreto Praesidis Iudicii Comitatus/Iudicii Commercialis in__________sub numero _______ die_____________ nominatus, versionem superscriptam  omnino cum litteris principalibus lingua_______________________scriptis concordare confirmo.    
Latvijski:
_________ pastāvīgs tiesu tulks vācu valodā, iecelts ar valsts tiesas - tirdzniecības tiesas prezidenta _____ (datums) izdotu lēmumu Nr______ apliecinu, ka šis tulkojums pilnībā atbilst iesniegtajam oriģinālam horvātu valodā__________Litvanski:
_______ nuolatinė(-is) _______ kalbos teismo vertėja(-s), kurią(-į) paskyrė ____ Komitato teismo / Komercinio teismo prezidentas _____ nutarimu Nr_____ tvirtina, jog šis vertimas visiškai atitinka lietuvių kalba pateiktą dokumento originalą.Mađarski:
__________________ állandó _________ nyelvű bírósági tolmács, akit a __________________ Megyei  Bíróság – Cégbíróság elnöke ____________-n kelt ____________ számú határozatával nevezett ki, tanusítom, hogy a fenti fordítás mindenben megegyezik a _________ nyelvű  eredeti szöveggel. Makedonski:
_____ стален судски толкувач за  _____________ јазик, именуван со решение на претседателот на Жупанискиот – Трговскиот суд во  ____________  број ___________ од ____________________  потврдувам дека горниот превод потполно одговара на изворникот составен на  _________ јазик.
Nizozemski:
Ik,_________ , beëdigd gerechtstolk v.d. Nederlandse taal,benoemd door akte van de Voorzitter van het Provinciaal-gerechtschof / de Rechtbank van Koophandel te Zagreb, nr. ________ d.d. ________ verklaar hierbij, dat de bovengenoemde vertaling gelijk is aan het origineel in het Kroatisch.

Te Zagreb, op ____________________
Njemački:
______________ständige/r Gerichtsdolmetscher/in für die deutsche Sprache, bestellt durch den vom Präsidenten des Komitatsgerichtes - Handelsgerichtes zu _________erlassenen Beschluß  Nr_________ vom ______  bestätigt dass die vorstehende Übersetzung vollständig der in __________  Sprache vorgelegten Urschrift entspricht. Poljski:
___________  tłumacz  przysięgły  języka  polskiego,  powołany  postanowieniem  Prezesa  Sądu  Źupańskiego  -  Sądu  Gospodarczego  w  ________  z  dnia  _______  numer  _________  poświadczam,  że  powyższe  tłumaczenie  jest  w  zupełności  zgodne  z  oryginałem  sporządzonym  w  języku  polskim.Portugalski:
__________, intérprete da lingua_____, nomeado (ženski r.: nomeada) por Decreto do Presidente do Tribunal Distrital/Tribunal Comercial em _______, número _____ de (dan, brojem bez točke_______ de (mjesec, slovima) _____ de (godina, bez točke), certifico que esta tradução corresponde ao seu original lavrado em _______.Rumunjski:
____________, traducãtor juridic permanant de limba _________________, numit prin hotãrârea preşedintelui Tribunalului Judeţean – Comercial din ___________nr____________ din_________ certific ca traducerea de sus în întregime corespunde originalului întocmit în limba _____________Ruski:
Я, _____________, присяжный переводчик русского языка, действующий на основании решения председателя Окружного суда города Загреб под номером ________ от ____________ года, свидетельствую, что вышеуказанный перевод полностью соответствует оригиналу на хорватском языке.Slovački:
______stály/a súdny/a tlmočník/tlmočníčka jazyka ____ menovaný/á prezidentom Komitátneho súdu/Obchodného súdu ______ rozhodnutím č. ___z ____potvrdzujem, že tento preklad úplne súhlasí s predloženým prvopisom v ___ jazyku.Slovenski:
_________, stalni sodni tolmač za ___________jezik, imenovan po določbi predsednika Županijskega/Trgovskega sodišča v _______št. _____od _________, potrjujem, da gornji prevod popolnoma ustreza izvirniku, sestavljenem na _______ jeziku.Španjolski:
_______________,  intérprete jurado de español, nombrada por el decreto del Presidente del Tribunal del Condado - Comercial de Zagreb, número _______ de __________ certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en _____.Švedski:
____________  från ­­­­_____ rättstolk för ________ språket, auktoriserad genom beslut av hovrättens/handelsrättens ordförande i ____  , nr. ____från  ______  bekräftar härmed att ovanstående översättning fullständigt motsvarar originalhandlingen skriven på __________.Talijanski:
_____________________, interprete giudiziario per l'italiano, nominato  dal  Presidente del Tribunale della Contea -  Tribunale Commerciale  di ____________ al decreto Nº __________    del _________  confermo che la presente traduzione  è conforme all'atto originale redatto in ___________.Ukrajinski:
_________ постійний судовий перекладач української мови, призначений рішенням президенту Жупанійського - Господарського суду в _________ номер ________ od _______ підтверджую, що попередній переклад повністю відповідає оригіналу на _________________ мові.

Pretraga tumača

Ime i prezime / naziv
Strani jezik 1
Strani jezik 2
Županija
Grad