Judge details:
  

mr.sc. Igor Materljan

  • Court
  • Municipal court of Pazin (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođen je 14. siječnja 1977. u Rijeci.
    Obrazovanje. Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Labinu, a Pravni fakultet u Rijeci upisao je 1. listopada 1995. kojega je završio 27. prosinca 2000. Pravosudni ispit položio je 20. rujna 2003., a 18. prosinca 2007. magistrirao je na poslijediplomskom studiju Pravo europskih integracija na Pravnom fakultetu u Rijeci. Od 2000. do danas sudjelovao je na više seminara i radionica Pravosudne akademije.

    Radno iskustvo. U prosincu 2000. započeo sa volontiranjem na Općinskom sudu u Labinu, a od 7. siječnja 2002. zaposlen je kao sudački vježbenik na Općinskom sudu u Pazinu. Dana 5. veljače 2004. postao je sudski savjetnik, a 1. rujna 2006. imenovan je za suca Općinskog suda u Pazinu. Dana 18. siječnja 2008. imenovan je za člana Sudačkog vijeća Županijskog suda u Puli. Od 2000. pa nadalje redovito je angažiran u provođenju predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name