Judge details:
  

Maja Sarić

  • Court
  • Municipal court of Zaprešić (Municipal court)
  • Attached CV
  • Rođena sam dana 22. srpnja 1971. godine, u Koprivnici. Osnovnu školu završila sam u Zagrebu kao i srednju školu «Centar za kulturu i umjetnost» u Zagrebu, Križanićeva 4. Školske godine 1990/91 upisala sam Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem sam diplomirala 1996. godine. U periodu od 01. prosinca 1996. godine pa do kraja 1997. godine, zaposlila sam se u svojstvu pripravnika u privatnom trgovačkom društvu u kojem sam pretežno radila na kadrovskim poslovima te sastavljanju raznih odluka iz područja radnog prava. U veljači 1998. godine zasnovala sam radni odnos u svojstvu sudačke vježbenice u Općinskom sudu u Zagrebu, sada Općinski građanski sud. Nakon obavljene propisane sudske prakse i položenom pravosudnom ispitu u prosincu 1999. godine, u imenovanom sudu, zasnovala sam radni odnos u svojstvu sudskog savjetnika na izvanparničnom – ovršnom odjelu. Radila sam na ovršnim predmetima temeljem vjerodostojne isprave, uključujući i ovrhe na nekretninama temeljem navedenih isprava te postupke osiguranja po odredbama važećeg Ovršnog zakona. Radni odnos u imenovanom sudu, prestao mi je u travnju 2004. godine, u svojstvu višeg sudskog savjetnika radi imenovanja za suca Općinskog suda u Zaprešiću i u skladu s tim preuzimanja sudačke funkcije. U Općinskom sudu u Zaprešiću radim kao sudac građanskog prava, dakle parnicu – opći civil uz izvanparnične postupke ovrhe, osiguranja, osiguranja dokaza, ostavina te diobe, uređenja međa, razvrgnuća, priznanja strane sudske odluke, obiteljskih sporova – roditeljska skrb i sl.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name