Judge details:
  

Joško Meštrov Uroda

  • Court
  • Municipal court of Zaprešić (Municipal court)
  • Attached CV
  • Rođen sam 21. veljače 1971. godine u Šibeniku, gdje sam završio osmogodišnju i srednju matematičko-informatičku školu. U rujnu 1989. godine upisao sam prvi semestar na dodiplomskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Prethodno sam na odgovarajućem testiranju ispunio pretpostavke za ostvarivanje studentskog kredita za nadarene. Dana 12. listopada 1993. godine obranio sam diplomski rad na temu "Ugovori trgovačkog prava" sa odličnim uspjehom. Dana 15. siječnja 1994. godine zasnovao sam radni odnos u svojstvu sudačkog pripravnika u Općinskom sudu u Šibeniku, a po ispunjenim zakonskim uvjetima u razdoblju od 19. do 21. listopada 1995. godine položio pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa RH. Dana 13. svibnja 1996. godine zasnovao sam radni odnos u Općinskom sudu u Rijeci u svojstvu sudskog savjetnika. Dana 11. srpnja 1996. godine imenovan sam sucem istog suda, u čijem parničnom odjelu sam obnašao sudačku dužnost do 31. svibnja 2004. godine. Odlukom sjednice građanskog odjela Općinskog suda u Rijeci od 13. studenoga 2000. godine, ocjenjen sam za obnašanje sudačke dužnosti ocjenom "ispunjava uvjete za napredovanje". U razdoblju od 15. studenoga 2003. godine pa do 31. svibnja 2004. godine bio sam privremeno raspoređen na rad u Općinski sud u Zaprešiću odlukom predsjednika Vrhovnog suda RH. Dana 01. lipnja 2004. godine imenovan sam sucem Općinskog suda u Zaprešiću, gdje i danas obnašam dužnost suca, radeći na parničnim, izvanparničnim, ovršnim i ostavinskim predmetima. Od 01. siječnja 2005. godine obnašam i dužnost zamjenika predsjednika navedenog suda. Član sam Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu, a 2003. godine za potrebe XVIII. tradicionalnog savjetovanja u Opatiji objavljen je moj stručni rad pod nazivom "Naknada nematerijalne štete za duševne boli zbog povrede ugleda i časti putem sredstava javnog priopćavanja". Od ožujka 2004. godine sam polaznik, a u studenom ove godine upisao sam i posljednji, četvrti semestar Poslijediplomskog znanstvenog studija iz građanskog prava pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name