Judge details:
  

Siniša Radanović

  • Court
  • Municipal court of Zaprešić (Municipal court)
  • Attached CV
  • Rođen sam 05. rujna 1962. godine u Vukovaru od oca Miljenka i majke Vesne rođene Radeljić. Osnovnu i Srednju upravnu školu završio sam u Vukovaru, a Pravni Fakultet na Sveučilištu u Osijeku. Od 01. prosinca 1993. godine radio sam u Općinskom sudu u Vukovaru, sa privremenim sjedištem u Zagrebu, prvo na poslovima zemljišnoknjižnog referenta, a potom kao sudački vježbenik. Povratkom u Vukovar, po mirnoj reintegraciji Hrvatskog podunavlja u državno pravni sistem Republike Hrvatske, u mjesecu ožujku 1998. godine položio sam pravosudni ispit, te sam godinu dana radio kao sudski savjetnik. Dana 20. travnja 1999. godine imenovan za suca Općinskog suda u Vukovaru, gdje sam radio na građanskim predmetima i bio zamjenik predsjednika suda, sve do imenovanja za predsjednika Općinskog suda u Zaprešiću dana 17. studenog 2003. godine. Dana 22. travnja 2004. godine imenovan sam za suca Općinskog suda u Zaprešiću, gdje radim i danas, te osim poslova sudske uprave koje obavljam kao predsjednik suda radim na građanskim predmetima statusne naravi i zemljišnoknjižnim predmetima.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name