Judge details:
  

Višnja Fureš

  • Court
  • Municipal court of Križevci (Municipal court)
  • Attached CV
  • (in Croatian)

    Rođena sam 19.11.1955. u Zagrebu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila sam u Križevcima. Nakon završetka Gimnazije upisala sam se na Pravni fakultet u Zagrebu gdje sam diplomirala 1980. godine i zaposlila se u tijelima državne uprave. Za suca za prekršaje izabrana sam 1993. godine koju dužnost sam obavljala do 1996. godine kada sam izabrana za suca Općinskog suda u Križevcima.

Judges search

Judges name and surname
Court type
Court name