Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorMETRANS d.o.o. - Pete poljanice 12, ZagrebBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadline08.04.2022.Auction date14.04.2022.
New date for bidsNew auction date
Value108.908,20 HRK (15.001,54 EUR)
(Pašnjak)
  
Note14.04.2022.god. u 11,30 h Zagreb, Mirka Viriusa 16
Ad:

Likvidator u postupku nad Likvidacijskom masom iza METRANS d.o.o. u likvidaciji, Mirka Viriusa 16, Zagreb, OIB: 56228885023, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  R1-76/2017, objavljuje 9. oglas o prodaji nekretnine. U nastavku je oglas:
 

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU LIKVIDACIJSKOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, DEVETI PUT


I. Predmet prodaje: 
 

Opis predmeta prodaje:

Vrijednost:

Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Novi Marof, zk.ul. 5198, k.o. KLJUČ, k.č.br. 3818, PAŠNJAK ZABREŽ, ukupne površine 3614 m2.

108.908,20 kn

 
II.  Uvjeti prodaje:

1. Nekretnina iz točke I. prodaju se po početnoj utvrđenoj vrijednosti. Navedena vrijednost predstavljaja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
2. Pravo podnijeti ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Korana Ferdelji, Mirka Virusa 16 , 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas R1-76/2017, Likvidacijska masa iza METRANS – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti do zaključno08.04.2022. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
4. Ponuđač je dužan navesti  ponuđenu cijenu ( ne manju od navedene u točki I. ovog oglasa).
 
5. Jamčevina iznosi 10% utvrđene vrijednosti nekretnine i uplaćuje se na žiro-račun likvidacijske mase otvoren kod IMEX BANKA d.d. Split, IBAN: HR3124920081100032730, model: HR99, uz opis plaćanja «Jamčevina u predmetu R1-76/2017 za 9. oglas o prodaji nekretnina». Zadnji pravovaljani dan za uplate jamčevina je 08.04.2022.god.
 
6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u kratkom roku, bez kamata.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu za nižu cijenu od utvrđene kao početne smatrati će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine po bilo kojoj osnovi.
 
8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja sadržava najvišu cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjdanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više» .
 
9. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 21.04.2022.god. na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te likvidacijska masa zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina  po bilo kojoj osnovi, a na koje uvjete pristaje kupac u trenutku davanja ponude.
 
11. Sve troškove sastavljanja i sklapanja ugovora i izjava po odvjetniku likvidacijske mase iza METRANS d.o.o., ovjere po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac, a koje uvjete prihvaća slanjem ponude.
 
12. Javno otvaranje ponuda održati će se 14.04.2022.g. u 11,30 h u prostorijama likvidatora na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog novonastale situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske mole se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail likvidatora kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda objaviti će se novi oglas.
 
13. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju nekretnine ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
14. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/614129.
 
File
PROCJENA - METRANS zemljište Presečno, Novi Marof 2021-03-24 (1).pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
124.11.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
228.10.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
329.09.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
401.09.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
523.07.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
626.05.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
703.03.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
813.01.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
909.12.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1028.10.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1123.09.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1201.07.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1327.05.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1407.05.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1505.03.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1609.01.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1709.01.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1819.09.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1919.09.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2011.04.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2111.04.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2208.03.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2308.03.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2405.02.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2505.02.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
 # 25 (50/25)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status