Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMASMEDIA d.o.o. - Ulica Baruna Trenka 13, ZagrebStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu16.09.2021.Datum dražbe23.09.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost78.998,73 HRK (10.881,67 EUR)
(Knjige)
  
Napomena23.09.2021.god. u 12,30 h
Oglas:

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom MASMEDIA d.o.o. u stečaju, Ulica Baruna Trenka 13, Zagreb, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-1160/13, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 05.04.2017.g. stečajni upravitelj  objavljuje sljedeći

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


I. Predmet prodaje:
 
Pokretna imovina (knjige/stručna literatura) koja se nalazi u Zagrebu.


RED.BR.

NASLOV

UKUPNO KOM

UKUPNA CIJENA

1

Bankar siromašnih, Muhammad Yunus

53

1.962,93 kn

2

Bogatstvo i siromaštvo naroda, David Landes

1

49,37 kn

3

Doba smanjenih očekivanja, Paul Krugman

20

586,44 kn

4

Državna revizija, Lajoš Žager

56

2.929,44 kn

5

Euro, Boris Vujčić

39

1.173,64 kn

6

Europa i Europljani, Henri Mendras

14

475,31 kn

8

Globalization and devel., V. Franičević

25

1.485,22 kn

9

Hrvatski Jadran (hrv)

124

1.895,10 kn

10

Hrvatski Jadran (eng)

26

397,36 kn

11

Hrvatski Jadran (njem)

10

152,83 kn

12

Hrvatski otoci, Karlo Rosandić

9

305,56 kn

13

Hrv.-Eng. poslovni rječnik, dr. Višnja Špiljak

29

1.740,74 kn

14

Identitet i nasilje, Amarta Sen

40

1.172,88 kn

15

Ilustrirani rječnik arhitekture i građevine, Z. Vulelija

37

2.848,90 kn

16

Je li kapitalizam moralan, A.C. Sponville

54

1.583,39 kn

17

Javne financije, P. Jurković

9

388,88 kn

18

Kako stvoriti uspješnu prodaju, Robert Calvin

6

313,87 kn

19

Kraj imperija, Emmanuel Todd

20

756,15 kn

20

Lažna zora, John Grey

20

648,16 kn

21

Leksikon menadžmenta, Pero Sikavica

16

864,13 kn

22

Marketing i menadžment u kulturi, J. Pavičić

7

313,26 kn

23

Marketinški planovi, M. McDonald

5

277,76 kn

25

Novi financijski poredak, Robert Shiller

5

208,32 kn

26

Njem.-Hrv. poslovni rječnik, S. Rodek

90

5.277,23 kn

27

Nautical Pilot to the Croatian Adriatic, Šutej

37

3.300,42 kn

28

Osnove međ. marketinga, Jozo Previšić

26

802,51 kn

29

Poslovna inform. za ekonomiste, Ž. Panian

75

3.182,70 kn

30

Poslovna strategija, Jeremy Kourdi

32

1.377,69 kn

31

Poslovni plan poduzetnika, Min. Gospodarstva

4

117,29 kn

32

Povratak u kapitalizam, M. Šajatović

9

263,90 kn

33

Pravedna trgovina za sve, J. Stiglitz

17

627,00 kn

34

Preuzimanje i spajanje poduzeća, S. Rovit

53

2.412,67 kn

35

Prometna politika Hrvatske, Juraj Padjen

18

722,21 kn

36

Psihologija burze, Andre Kostolany

31

712,87 kn

37

Rječnik kaznenog prava, Ž. Horvatić

3

171,28 kn

39

Rječnik trgovačkog prava, V. Gprenc

21

810,19 kn

40

Rječnik turizma, Boris Vukonić

16

740,69 kn

41

Slobodna trgovina danas, J. Bhagwati

26

762,37 kn

42

Sociologija morala, Patrick Pharo

46

1.419,83 kn

43

Spregnute konstrukcije, Dragutin Horvatić

213

8.874,59 kn

44

Strategija marketinga, neprof. organizacija, J. Pavičić

25

1.273,08 kn

45

Strategija sukoba, Thomas C. Schelling

30

1.245,33 kn

46

Strateški menadžment u turizmu, Luiz Moutinho

6

287,03 kn

47

Tajna kapitala, Hernando de Soto

8

327,15 kn

48

Turizam i ekologija, H. Mueller

8

290,12 kn

49

Uspješna strategija bur. poslovanja, B. Malkei

95

3.943,53 kn

50

Zagreb, snimio P. Cajzek

131

4.225,30 kn

51

Zagrebački leksikon, skup. autora

141

12.618,61 kn

52

Zagrebački turistički vodič (nj)

45

683,51 kn

SVEUKUPNO:

1831

78.998,73 kn

 
Knjige se prodaju kao cjelina te je u cijenu gore navedenih pokretnina uračunat PDV u iznosu od 5%.
 
II. Uvjeti prodaje:
 
1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-1160/2013 Stečajna masa iza MASMEDIA d.o.o. u stečaju – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnoj upraviteljici do zaključno 16.09.2021. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR11 2390 0011 1010 5462 7, otvoren kod HPB d.d., model HR00, u pozivu na broj odobrenja OIB uplatitelja te u opis plaćanja »jamčevina u predmetu St-1160/2013«. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 16.09.2021.godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana otvaranja ponuda bez kamata.       
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili se na javnom otvaranju ponuda utvrdi kako ponuda nije pravovaljana, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 30.09.2021. godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.
 
9. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
10. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 23.09.2021.godine u 12,30 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
12. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 614 129.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
128.10.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
201.07.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
327.05.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
10MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
11MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
12MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 13 (50/13)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status