Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorMASMEDIA d.o.o. - Ulica Baruna Trenka 13, ZagrebBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline17.06.2022.Auction date23.06.2022.
New date for bidsNew auction date
Value20.732,42 HRK (2.855,78 EUR)
(Knjige)
  
Note23.06.2022.god. u 12,30 h
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom MASMEDIA d.o.o. u stečaju, Ulica Baruna Trenka 13, Zagreb, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-1160/13, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 05.04.2017.g. stečajni upravitelj  objavljuje sljedeći

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


I. Predmet prodaje:
 
Pokretna imovina (knjige/stručna literatura) koja se nalazi u Zagrebu.


RED.BR.

NASLOV

UKUPNO KOM

UKUPNA CIJENA

1

Bankar siromašnih, Muhammad Yunus

53

515.15 kn

2

Bogatstvo i siromaštvo naroda, David Landes

1

12.96 kn

3

Doba smanjenih očekivanja, Paul Krugman

20

153.90 kn

4

Državna revizija, Lajoš Žager

56

768.80 kn

5

Euro, Boris Vujčić

39

308.01 kn

6

Europa i Europljani, Henri Mendras

14

124.74 kn

8

Globalization and devel., V. Franičević

25

389.78 kn

9

Hrvatski Jadran (hrv)

124

497.35 kn

10

Hrvatski Jadran (eng)

26

104.28 kn

11

Hrvatski Jadran (njem)

10

40.11 kn

12

Hrvatski otoci, Karlo Rosandić

9

80.19 kn

13

Hrv.-Eng. poslovni rječnik, dr. Višnja Špiljak

29

456.84 kn

14

Identitet i nasilje, Amarta Sen

40

307.81 kn

15

Ilustrirani rječnik arhitekture i građevine, Z. Vulelija

37

747.67 kn

16

Je li kapitalizam moralan, A.C. Sponville

54

415.54 kn

17

Javne financije, P. Jurković

9

102.06 kn

18

Kako stvoriti uspješnu prodaju, Robert Calvin

6

82.37 kn

19

Kraj imperija, Emmanuel Todd

20

198.44 kn

20

Lažna zora, John Grey

20

170.10 kn

21

Leksikon menadžmenta, Pero Sikavica

16

226.78 kn

22

Marketing i menadžment u kulturi, J. Pavičić

7

82.21 kn

23

Marketinški planovi, M. McDonald

5

72.90 kn

25

Novi financijski poredak, Robert Shiller

5

54.67 kn

26

Njem.-Hrv. poslovni rječnik, S. Rodek

90

1,384.95 kn

27

Nautical Pilot to the Croatian Adriatic, Šutej

37

866.16 kn

28

Osnove međ. marketinga, Jozo Previšić

26

210.61 kn

29

Poslovna inform. za ekonomiste, Ž. Panian

75

835.27 kn

30

Poslovna strategija, Jeremy Kourdi

32

361.56 kn

31

Poslovni plan poduzetnika, Min. Gospodarstva

4

30.78 kn

32

Povratak u kapitalizam, M. Šajatović

9

69.26 kn

33

Pravedna trgovina za sve, J. Stiglitz

17

164.55 kn

34

Preuzimanje i spajanje poduzeća, S. Rovit

53

633.18 kn

35

Prometna politika Hrvatske, Juraj Padjen

18

189.53 kn

36

Psihologija burze, Andre Kostolany

31

187.09 kn

37

Rječnik kaznenog prava, Ž. Horvatić

3

44.95 kn

39

Rječnik trgovačkog prava, V. Gprenc

21

212.63 kn

40

Rječnik turizma, Boris Vukonić

16

194.39 kn

41

Slobodna trgovina danas, J. Bhagwati

26

200.08 kn

42

Sociologija morala, Patrick Pharo

46

372.62 kn

43

Spregnute konstrukcije, Dragutin Horvatić

213

2,329.05 kn

44

Strategija marketinga, neprof. organizacija, J. Pavičić

25

334.11 kn

45

Strategija sukoba, Thomas C. Schelling

30

326.82 kn

46

Strateški menadžment u turizmu, Luiz Moutinho

6

75.33 kn

47

Tajna kapitala, Hernando de Soto

8

85.86 kn

48

Turizam i ekologija, H. Mueller

8

76.14 kn

49

Uspješna strategija bur. poslovanja, B. Malkei

95

1,034.94 kn

50

Zagreb, snimio P. Cajzek

127

1,108.89 kn

51

Zagrebački leksikon, skup. autora

141

3,311.63 kn

52

Zagrebački turistički vodič (nj)

45

179.38 kn

SVEUKUPNO:

1827

20.732,42 kn

 
Knjige se prodaju kao cjelina te je u cijenu gore navedenih pokretnina uračunat PDV u iznosu od 5%.
 
II. Uvjeti prodaje:
 
1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-1160/2013 Stečajna masa iza MASMEDIA d.o.o. u stečaju – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnoj upraviteljici do zaključno 17.06.2022. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR11 2390 0011 1010 5462 7, otvoren kod HPB d.d., model HR00, u pozivu na broj odobrenja OIB uplatitelja te u opis plaćanja »jamčevina u predmetu St-1160/2013«. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 17.06.2022.godine.
 
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana otvaranja ponuda bez kamata.       
 
5. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili se na javnom otvaranju ponuda utvrdi kako ponuda nije pravovaljana, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
6. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 30.06.2022. godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.
 
9. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
10. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 23.06.2022.godine u 12,30 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog ograničenog broja mjesta u uredu umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
12. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 614 129.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
110.11.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
229.09.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
301.09.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
426.05.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
514.04.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
603.03.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
713.01.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
809.12.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
928.10.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1023.09.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1101.07.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1227.05.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
13MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
14MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
15MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
16MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
17MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
18MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
19MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
20MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
21MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
22MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana Ferdeljidetails 
 # 22 (50/22)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status