Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of Split - Permanent attendance in DubrovnikProcedure Number
Bankruptcy debtorHTP Matija Gubec d.d. - Viktora Šipeka 31, Stubičke TopliceBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline03.12.2021.Auction date09.12.2021.
New date for bidsNew auction date
Value219.144,98 HRK (30.186,09 EUR)
(Oprema hotela)
  
Note03.12.2021.god. 09.12.2021.god. u 14,30 h na adresi Mirka Virusa 16, Zagreb Informacija dostupne na broj 098 614 129, Svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati
Ad:

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC d.d. u stečaju, Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 31, OIB: 63048129745, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-276/2014, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 15.01.2021.god. objavljuje

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, ŠESTI PUT


I. Predmet prodaje 

Pokretna imovina (oprema hotela) koja se nalazi u Stubičkim Toplicama.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
 

Red. br.

Pokretnina:

Količina:

Iznos bez uključenog PDV-a:

1.

Namještaj hotela

298

92.139,48 kn

2.

Oprema kuhinje

68

69.494,69 kn

3.

Oprema vešeraja – Lokacija praonica rublja

10

15.733,30 kn

4.

Informatička oprema

72

4.496,93 kn

5.

Alati i uređaji

27

8.184,64 kn

6.

Ostala oprema

30

3.571,44 kn

7.

Kuhinjski inventar

194

10.778,38 kn

8.

Imovina trećih osoba

18

614,63 kn

9.

Namještaj bazena

11

5.220,71 kn

10.

Informatička oprema i rashladna oprema bazena

8

5.220,71 kn

11.

Ostala oprema bazena

5

3.690,09 kn

SVEUKUPNO PROCIJENJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOST POKRETNINA

219.144,98 kn

 
U cijenu gore navedenih pokretnina nije uračunat PDV u iznosu od 25%.
Navedene pokretnine prodaju se kao cjelina.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)

II. Uvjeti prodaje

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-276/2014 HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC d.d. u stečaju, oprema hotela– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 03.12.2021. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR69 2390 0011 1011 5630 6, otvoren kod HPB d.d., model HR00, u pozivu na broj odobrenja OIB uplatitelja te u opis plaćanja »jamčevina u predmetu St-276/2014, oprema hotela«. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 03.12.2021.godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana otvaranja ponuda bez kamata.       
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili se na javnom otvaranju ponuda utvrdi kako ponuda nije pravovaljana, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».

8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 16.12.2021. godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

9. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
10. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 09.12.2021.godine u 14,30 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
Zbog situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
12. Razgledavanje pokretnina održati će se 01.12.2021.god. u 12,00h na adresi Ulica Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice. Zbog situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nalaže se svim ponuditeljima koji imaju namjeru sudjelovati na razgledavanju pokretnina da najave svoj dolazak stečajnoj upraviteljici dva dana ranije putem telefona na broj 098 614 129. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 614 129.
File
Procijena tržišne vrijednosti dijela osnovnih sredstava - Oprema hotela Matija Gubec lipanj 2016.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
125.05.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
213.04.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
310.03.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
409.02.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
524.11.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
628.10.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
729.09.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
801.09.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
923.06.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1026.05.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1126.05.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1214.04.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1314.04.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1403.03.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1503.03.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1613.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1713.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1813.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1909.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2009.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2128.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2228.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2328.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2423.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2523.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2623.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2701.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2801.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2901.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3027.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3127.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3227.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3302.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3402.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3502.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
36HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
37HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
38HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
39HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
40HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceIvanka Sušić details 
41HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceIvanka Sušić details 
42HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
43HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
44HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
45HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
 # 45 (50/45)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status