Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of Split - Permanent attendance in DubrovnikProcedure Number
Bankruptcy debtorHTP Matija Gubec d.d. - Viktora Šipeka 31, Stubičke TopliceBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline21.05.2021.Auction date27.05.2021.
New date for bidsNew auction date
Value310.500,00 HRK (42.769,77 EUR)
(Oprema vodocrpilišta, kotlovnice I bazenska tehnika)
  
Note21.05.2021.god. 27.05.2021.god. u 15,00 h na adresi Mirka Virusa 16, Zagreb Informacija dostupne na broj 098 614 129, Svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC d.d. u stečaju, Stubičke Toplice, Viktora Šipeka 31, OIB: 63048129745, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-276/2014, temeljem odluke skupštine vjerovnika od dana 15.01.2021.god. objavljuje

 
O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, DRUGI PUT


I. Predmet prodaje 

Pokretna imovina (oprema vodocrpilišta, oprema kotlovnice i bazenska tehnika) koja se nalazi u Stubičkim Toplicama.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
 

Red. br.

Pokretnina:

Količina:

Iznos bez uključenog PDV-a:

1.

Spremnik TPK, tvornički broj 3561, godina proizvodnje 2001.god.

1

2.250,00 kn

2.

Spremnik TPK, tvornički broj 3560, godina proizvodnje 2001.god.

1

2.250,00 kn

3.

Spremnik vode PIREKO, tvornički broj 17749, godina proizvodnje 2013.god.

1

7.500,00 kn

4.

Spremnik vode PIREKO, tvornički broj nepoznat, godina proizvodnje 2013.god.

1

7.500,00 kn

5.

TPK toplovodni kotao TVK – 900, tvornički broj 608, godina proizvodnje 2007.god.

1

46.500,00 kn

6.

TPK toplovodni kotao TK 100, tvornički broj 15394, godina proizvodnje 1995.god.

1

36.750,00 kn

7.

Vodocrpna tehnika (vanjski spremnici 4 kom, bijeli, pumpe, cjevovodi, regulacija komplet)

1

108.750,00 kn

8.

BAYROL bazenska tehnika (mjerno-regulacijski uređaj, filtri)

1

82.500,00 kn

9.

Dieselov generator za struju

11

16.500,00 kn

SVEUKUPNO PROCIJENJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOST POKRETNINA

310.500,00 kn

 
U cijenu gore navedenih pokretnina nije uračunat PDV u iznosu od 25%.
Navedene pokretnine prodaju se kao cjelina.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)
 

II. Uvjeti prodaje

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-276/2014 HOTELSKO TURISTIČKO DRUŠTVO MATIJA GUBEC d.d. u stečaju, oprema vodocrpilišta, kotlovnice i bazenska tehnika– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 21.05.2021. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno.. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR69 2390 0011 1011 5630 6, otvoren kod HPB d.d., model HR00, u pozivu na broj odobrenja OIB uplatitelja te u opis plaćanja »jamčevina u predmetu St-276/2014, oprema vodocrpilišta«. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 21.05.2021.godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana otvaranja ponuda bez kamata.       
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili se na javnom otvaranju ponuda utvrdi kako ponuda nije pravovaljana, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».

8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 03.06.2021. godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

9. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
10. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 27.05.2021.godine u 15,00 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
12. Razgledavanje pokretnina održati će se 19.05.2021.god. u 12,00h na adresi Ulica Viktora Šipeka 31, Stubičke Toplice.Zbog situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nalaže se svim ponuditeljima koji imaju namjeru sudjelovati na razgledavanju pokretnina da najave svoj dolazak stečajnoj upraviteljici dva dana ranije putem telefona na broj 098 614 129. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 614 129.
File
PROCJE~1.PDF
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
129.06.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
225.05.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
313.04.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
410.03.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
509.02.2023HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
624.11.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
728.10.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
829.09.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
901.09.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1023.06.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1126.05.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1226.05.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1314.04.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1414.04.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1503.03.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1603.03.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1713.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1813.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
1913.01.2022HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2009.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2109.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2209.12.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2328.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2428.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2528.10.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2623.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2723.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2823.09.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
2901.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3001.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3101.07.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3227.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3327.05.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3402.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3502.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
3602.04.2021HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceKorana Ferdeljidetails 
37HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
38HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
39HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
40HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
41HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceIvanka Sušić details 
42HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceIvanka Sušić details 
43HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
44HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
45HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
46HTP Matija Gubec d.d. , Stubičke TopliceMarinko Paić details 
 # 46 (50/46)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status