Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorMED I MLIJEKO d.o.o. - Ulica kralja Tomislava 22, KriževciBankruptcy trusteeNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadline31.12.2020.Auction date11.01.2021.
New date for bidsNew auction date
Value73.815,50 HRK (10.167,70 EUR)
(Parkirno mjesto, kuća i dvorište )
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  MED I MLIJEKO d.o.o. u stečaju, Križevci, Ulica kralja Tomislava 22, OIB: 12539307723,  stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od 14. prosinca 2018. i 11. srpnja 2019. godine. godine
 
OBJAVLJUJE 11. PRODAJU NEKRETNINA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje su:
 
1. Nekretnina upisana u zk.ul. 6378 k.o. Križevci, čkbr. 1588/1, Etažno vlasništvo, E-42, suvlasnički dio s neodređenim omjerom, Parkirno mjesto br. 4, površine 12,5 m2, po početnoj cijeni u iznosu od 2.720,00 kn
2. Nekretnina upisana u zk.ul. 1336 k.o. Desno Željezno, čkbr. 1932, Kuća br. 55, gospodarske zgrade i dvorište, ukupne površine  788 m2, po početnoj cijeni u iznosu od 71.095,50 kn
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnine se prodaju  pojedinačno,  po utvrđenoj početnoj cijeni  i ispod te cijene se na jedanaestoj  prodaji ne mogu prodati.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 30. prosinca  2020. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj: HR9723860021119026123, otvoren kod Podravske banke d.d.., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine koju žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-3/18,“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica, Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki, 42202 Trnovec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku MED I MLIJEKO d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 31. prosinca 2020. godine.
3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku nekretnine za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je zaključno do 26. siječnja 2020. godine uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude, jer u protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
5. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom u cijelosti snosi kupac.
6. Javno otvaranje ponuda održat će se 11. siječnja 2021. godine  u 9,30 sati, na adresi stečajne upraviteljice u Štefancu Bartolovečkom, Štefanec Marof 27. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
7.  Sve dodatne informacije u svezi s prodajom nekretnine mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon broj 098/1863124.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
123.06.2021MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
218.05.2021MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
315.04.2021MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
425.02.2021MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
501.12.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
623.10.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
725.09.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
828.05.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
928.05.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
1026.03.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
1126.02.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
1231.01.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
1303.01.2020MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
1402.12.2019MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
1507.11.2019MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
1607.11.2019MED I MLIJEKO d.o.o. , KriževciNevenka Golubićdetails 
 # 16 (50/16)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status