Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikZRINSKI d.d. - Dr. Ivana Novaka 13, ČakovecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu17.12.2020.Datum dražbe23.12.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.386.281,57 HRK (190.953,14 EUR)
(Strojevi i oprema grafičku djelatnost, zalihe repromaterijala, motorno vozilo)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  ZRINSKI d.d. u stečaju, Čakovec, Dr. Ivana Novaka 13,  OIB: 38396277912,  stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  20. rujna   2019. godine i odbora vjerovnika od 21.svibnja 2020. godine
 
OBJAVLJUJE 7. PRODAJU POKRETNINA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje su sljedeće  pokretnine na kojima postoji razlučno pravo Erste & Steiermärkische Bank d.d.:
 
- inv, br, 300121 EGRAF 1200-CTP ploče, tip 464405, god. proizv. 2005, po početnoj cijeni u iznosu od  5.507,00 kn
-inv.br. 300279 Prinergy server EVO-CTP ploče, tip 634, god. proizv. 2005.,  po početnoj cijeni u iznosu od  5.481,76  kn
-Inv.br. 300120 Lotem 800IIF + DRC- CTP ploče, tip L82256, god. proizv. 2005., po početnoj cijeni u iznosu od  61.687,07 kn
 
II. Predmet prodaje su sljedeće  pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika na kojima nema razlučnog prava:
 
II.1. Dugotrajna imovina
 

Naziv pokretnine

Početna cijena  u kn

Strojevi za obavljanje tiskarske djelatnosti

1.183.472,13

Kompjuterska oprema

16.583,87

Namještaj

21.277,89

Telefoni

3.819,14

Mjerni instrumenti

8.273,60

Sveukupno :

1.233.426,63

 
II.2. Zalihe repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara , po početnoj cijeni u iznosu od 72.314,79 kn
 
II.3. Motorno vozilo:
 
-       N1, marka RENAULT 1.2 16V, god. proizv. 2008., broj šasije VF1FC1DAF40416349,  po početnoj cijeni u iznosu od  7.864,32 kn
 
III. Uvjeti prodaje:
 
1. Pokretnine na kojima postoji razlučno pravo, navedene pod toč. I. prodaju se pojedinačno po utvrđenoj početnoj cijeni  i ispod te cijene se na sedmoj ne mogu prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
2. Pokretnine pod točkom II.1. Dugotrajna imovina – „Strojevi za obavljanje tiskarske djelatnosti“ prodaju se pojedinačno. Popis strojeva i početne cijene  strojeva ispod koje se strojevi na sedmoj prodaji ne mogu prodati, nalazi se u prilogu ovog oglasa, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu i na stranici Visokog trgovačkog suda RH „web-stečaj“. Ostale pokretnine navedene pod toč. II.1. prodaju se kao tehnološke cjeline,   po  navedenim početnim cijenama i  ispod tih cijena se na sedmoj  prodaji ne mogu prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
3. Zalihe repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, navedene pod toč. II.2.  prodaju  se u kompletu, po početnoj cijeni u iznosu od  72.314,79 kn  i ispod te cijene se na sedmoj  prodaji ne mogu prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
4. Motorno vozilo navedeno pod toč. II.3.  prodaje se  po početnoj cijeni    u iznosu od 7.864,32 kn  i ispod te cijene se na sedmoj  prodaji ne može  prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
5.  Procjenu tržišne vrijednosti pokretnina izvršio je Marjan Novak ing. stroj., stalni procjenitelj za strojarstvo i procesnu opremu i poljoprivrednu mehanizaciju. Elaborat o procjeni objavljen je na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu 24.05.2019. g., poslovni broj spisa St-466/2018. 
6. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće  i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 17. prosinca 2020. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR3823900011101066751, otvoren kod Hrvatske poštanske banke  d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene pokretnina koje žele kupiti, navedenih pod toč. I., II.1., II.2., ili II.3., uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-466/2018,“, te uz upis svojeg OIB-a ili poreznog identifikacijskog broja  u pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica ZRINSKI d.d. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku ZRINSKI d.d. u stečaju  – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 17. prosinca  2020. godine, a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.
7. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB ili porezni identifikacijski broj, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku pokretnine  za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
8. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine.  Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.  
9. Sve troškove vezane uz prodaju pokretnina ( demontaža, prijevoz i sl .)  te sve poreze, pristojbe i druga davanja u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljene pokretnine preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljene pokretnine kupcu će se izdati račun.
10.  Javno otvaranje ponuda održat će se 23. prosinca 2020.  godine u 10,30 sati, u prostorijama stečajnog dužnika ZRINSKI d.d. u stečaju u Čakovcu, Dr. Ivana Novaka 13. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
11.  Ovaj oglas objavit će se na e-glasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu, na stranici Sudačka mreža web-stečaj i u Večernjem listu.
12.  Sve dodatne informacije u svezi s prodajom pokretnina,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
Datoteka
STROJEVI zrinski 7. prodaja.docx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
110.02.2021ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
227.11.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
330.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
430.09.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
524.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
624.06.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
718.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
818.03.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
921.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1021.02.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1108.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1208.01.2020ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićFINA - elektronička dražbaopširnije 
14ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31ZRINSKI d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 31 (50/31)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status