Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorMETEOR GRUPA D.O.O. - Optujska 12, VaraždinBankruptcy trusteeNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadlineAuction date29.11.2017.
New date for bidsNew auction date
Value14.049,36 HRK (1.935,23 EUR)
(Zemljište )
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Jasni Lekić, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, OIB: 09637080512, na temelju rješenja o prodaji broj St-74/12-153 od 15. srpnja 2013. godine, a u skladu s odredbom čl. 164. st. 4. Stečajnog zakona, dana 16. listopada 2017. godine donio je slijedeći
 
 
ZAKLJUČAK O PRODAJI
17. JAVNA DRAŽBA

 
 
I/ Određuje se prodaja nekretnine stečajnog dužnika u stečajnom postupku sukladno čl. 164. st. 3. Stečajnog zakona i to:
 
- Nekretnina čkbr. 3663, oranica u mjestu površine 568 m2, upisana u z.k.ul. 4246 k.o. Varaždinske Toplice, po početnoj cijeni od  14.049,36  kn.
 
Razlučni vjerovnik je Žepoh d.o.o. Zagreb, Remetinečka cesta 7.
 
II./ Nekretnina će se prodati na usmenoj javnoj dražbi. Sedamnaesto ročište za prodaju održat će se dana 29. studenog 2017. godine, u zgradi Trgovačkog suda u Varaždinu, soba 226/II, s početkom u 13,15 sati. Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
III./ Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u  Varaždinu, jednom od javnih glasila u Varaždinskoj županiji, na web stranicama Hrvatske gospodarske komore i na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.
 
IV./ Uvjeti prodaje:
1. Nekretnina iz točke I. ovog zaključka prodavati će se pojedinačno po utvrđenoj početnoj cijeni i ispod te cijene se na sedamnaestom ročištu za dražbu ne može prodati.
2. Sve poreze i pristojbe u vezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
3. Kao ponuditelji na dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije do 28. studenog 2017. godine uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene nekretnine za koju žele licitirati, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Varaždinu prema IBAN konstrukciji broj HR4023900011300002754 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), ili HR40 2390 0011 3000 0275 4 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), s pozivom na broj spisa St-74/12 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe. Kupcu nekretnine jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalima se vraća  odmah nakon zaključenja javne dražbe.
4. Jamčevinu nisu dužni položiti razlučni vjerovnici.
5. Kupac je dužan uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine, na račun sudskog depozita navedenog u točki 3. uvjeta prodaje ovog zaključka. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj dražbi. Ako bude više ponuditelja, sud će u rješenju o dosudi odrediti  da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u zadanom roku. U tom slučaju  sud će donijeti posebno rješenje o dosudi svakom slijedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine.
6. U rješenju o dosudi nekretnine sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga  rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini u korist kupca, te brisati prava i terete na nekretnini koji prestaju njezinom prodajom.
7. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
8. Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretninu koja je predmet prodaje uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom na broj 098 1863 124.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
127.10.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
214.09.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
302.07.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
422.04.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
504.03.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
627.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
727.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
802.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
902.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1028.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1128.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1228.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1328.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1428.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1526.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1626.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1717.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1817.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1915.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2015.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2106.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2206.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2323.09.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2413.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2513.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2624.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2724.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2826.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2926.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3007.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3107.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3222.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3312.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3412.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3504.10.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3624.09.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3705.07.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3819.06.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3915.05.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4025.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4111.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4227.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4320.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4418.01.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4528.12.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4629.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4715.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4819.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4919.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
5019.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
 # 50 (50/104)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status