Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikMETEOR GRUPA D.O.O. - Optujska 12, VaraždinStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe29.11.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost8.918.084,82 HRK (1.228.420,18 EUR)
(Poslovne zgrade, gospodarsko dvorište)
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, po sucu toga suda Jasni Lekić, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, OIB: 09637080512, na temelju rješenja o prodaji broj St-74/12-519 od  14. siječnja 2016. godine, a u skladu s odredbom čl. 164. st. 3. Stečajnog zakona, dana 27. rujna 2017. godine donio je slijedeći
 
ZAKLJUČAK O PRODAJI
5. JAVNA DRAŽBA
 
 
I/ Određuje se prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama: 
 
Nekretnine čkbr. 657/10, Gospodarska ulica ukupne površine  10000 m2, poslovna zgrada sa 1266 m2, poslovna zgrada sa 1224 m2, poslovna zgrada sa 1301 m2, gospodarsko dvorište sa 6209 m2, sve upisano u z.k.ul. 3568 k.o. Bartolovečki Trnovec, etažno vlasništvo s određenim omjerima:
 
-Poduložak 1, 1. etaža 184370/557450, u naravi proizvodno-poslovni prostor u prizemlju i na  katu, koji se sastoji od: predprostor 20,20 m2, kancelarija 18,90 m2, čajna kuhinja 7,55 m2, sanitarni čvor 6,85 m2, kancelarija 7,15 m2, čajna kuhinja 12,55 m2, kancelarija 13,85 m2, stube 5,90 m2, proizvodna hala 1110,60 m2, galerija 80,50 m2, sanitarni čvor 4,35 m2, ukupne površine 1203,55 m2
 
-Poduložak  2, 2. etaža 183480/557450, u naravi proizvodno-poslovni prostor u prizemlju i na katu, koji se sastoji od: garderoba 31,65 m2, sanitarni čvor 10,05 m2, predprostor 23,35 m2, čajna kuhinja 40,70 m2, stube 5,30 m2, proizvodna hala 1078,70 m2, tuš 1,40 m2, kancelarija 42,90 m2, galerija 61,40 m2, ukupne površine 1295,45 m2
 
-Poduložak 3, 3. etaža 189600/557450, u naravi proizvodno-poslovni prostor u prizemlju, koji se sastoji od proizvodne hale površine 1264 m2, ukupne površine 1264 m2
 
Nekretnine se prodaju kao cjelina. 
Utvrđena procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 15.482.786,16 kn.
 
Početna prodajna cijena iznosi 8.918.084,82 kn.
 
Razlučni vjerovnici su Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb i H-Abduco d.o.o. Zagreb.
 
Razlučno pravo upisano pod Z-1435/12 od 14.03.2012.g., na temelju rješenja o ovrsi Trgovačkog suda u Varaždinu broj Ovr-223/2012, u korist DOKA Hrvatska d.o.o. Zagreb, prestaje u skladu s odredbom čl. 97. Stečajnog zakona.
 
II/ Nekretnine će se prodati na usmenoj javnoj dražbi. Peto ročište za prodaju održat će se dana 29. studenog 2017. godine, u zgradi Trgovačkog suda u Varaždinu, soba 226/II, s početkom u 13,00 sati. Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
III/ Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u  Varaždinu, jednom od javnih glasila u Varaždinskoj županiji, na web stranicama Hrvatske gospodarske komore i na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.
 
IV/ Uvjeti prodaje:
 
• Nekretnine iz točke I. ovog zaključka prodavati će se po početnoj prodajnoj cijeni i ispod te cijene se na petom ročištu za dražbu  ne mogu prodati.
• Sve poreze i pristojbe u vezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
• Kao ponuditelji na dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje najkasnije do 28. studenog 2017. godine uplate jamčevinu u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene nekretnine za koju žele licitirati, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Varaždinu prema IBAN konstrukciji broj HR4023900011300002754 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), ili HR40 2390 0011 3000 0275 4 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), s pozivom na broj spisa St-74/12 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe. Kupcu nekretnine jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ostalima se vraća  odmah nakon zaključenja javne dražbe.
• Jamčevinu nisu dužni položiti razlučni vjerovnici.
• Kupac je dužan uplatiti kupovninu u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine, na račun sudskog depozita navedenog u točki 3. uvjeta prodaje ovog zaključka. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj dražbi. Ako bude više ponuditelja, sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u zadanom roku. U tom slučaju  sud će donijeti posebno rješenje o dosudi svakom slijedećem kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine.
• U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga  rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama u korist kupca, te brisati prava i terete na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
• Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
• Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretnine koje su predmet prodaje uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom na broj 098 1863 124.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
127.10.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
214.09.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
302.07.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
422.04.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
504.03.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
627.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
727.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
802.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
902.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1028.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1128.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1228.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1328.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1428.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1526.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1626.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1717.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1817.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1915.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2015.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2106.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2206.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2323.09.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2413.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2513.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2624.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2724.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2826.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2926.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3007.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3107.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3222.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3312.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3412.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3504.10.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3624.09.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3705.07.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3819.06.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3915.05.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4025.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4111.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4227.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4320.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4418.01.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4528.12.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4629.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4715.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4819.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4919.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
5019.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka GolubićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 50 (50/104)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status