Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Zadru - Stalna služba u ŠibenikuBroj postupka
Stečajni dužnikVAŠE AUTO d.o.o. - Žaborička bb, ŠibenikStečajni upraviteljRadojka Danek - P. Preradovića 6 , Šibenik
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe19.09.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost336.253,52 HRK (46.317,19 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika)
  
Oglas:

Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, OIB 39670464653, po stečajnom sucu Terezija Goreta, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom VAŠE AUTO d.o.o. "u stečaju" iz Šibenika, Žaborička bb, OIB: 83086232850, dana 05. srpnja 2019. godine, zaključio je:

I. U stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom VAŠE AUTO d.o.o. "u stečaju" iz Šibenika, Žaborička bb, OIB: 83086232850, određuje se deseto ročište za javnu dražbu, koje će se održati pred stečajnim sucem u sobi broj 212 Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku, Šibenik, Stjepana Radića 81


II. Na navedenom ročištu prodavat će se nekretnina i pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi i to na:
1. nekretnine:
čest.zem. broj 11367 K.O. Pićan , za cijelo vlasništvo stečajnog dužnika čest. Zem. Broj 12315 K.O. Pićan, za cijelo vlasništvo stečajnog dužnika
Početna cijena svih navedenih nekretnina iznosi 336.253,52 kuna i iste nekretnine se ne
mogu prodati ispod utvrđene cijene.

III. NAČIN PRODAJE

1.Navedene nekretnine iz točke II. 1. ovog zaključka prodavat će se kao cjelina u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom.
2. Ročište će se održati i kad na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
3. Rok  od objave ovog zaključka na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zadru do prodaje iznosi najmanje 8 dana.
4.  Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zadru, dok će se oglas o javnoj dražbi sa svim uvjetima prodaje objaviti na web stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (vvvvvv.suđačka mreža.hr stečaj ili na www.vts.hr u rubrici "web stečaj", na web stranici Hrvatske gospodarske komore, te na web stranici Trgovačkog suda u Zadru.
5. Ovlašćuje se stečajni upravitelj da isto objavi u sredstvima javnog inforimiranja na svoj trošak, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanje pri prodaji nekretnina.

IV. UVJETI PRODAJE

1. Pravo sudjelovanja na usmenoj javnoj dražbi imaju sve domaće pravne i fizičke osobe kao i inozemne osobe pod zakonskim uvjetima, a koje su prethodno uplatile jamčevinu i dostavile dokaz o uplati jamčevine te podnijele prijavu za nadmetanje. Prijava za nadmetanje mora sadržavati sve bitne podatke o natjecatelju (ime i prezime, odnosno naziv, adresu, sjedište, br. pošte, OIB za fizičke osobe, matični broj iz sudskog registra i OIB za pravne osobe i broj telefona) i točnu oznaku predmeta kupnje.
2. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", te se naknadne pritužbe isključuju.
3. Prijava za nadmetanje i dokaz o uplati jamčevine po ovom oglasu moraju pristići stečajnom upravitelju Vaše Auto d.o.o. 'u stečaju', Radojka Danek na adresu: Petra Preradovića 6, ŠIBENIK, na broj 9ST- 575/2013, sa naznakom „PONUDA - NE OTVARATI" najkasnije do 11. rujna 2019.godine, u 16,00 sati, a jamčevina iznosi 10% od početnih cijena navedenih u točki II.
4. Uplatu jamčevine će kupac izvršiti na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zadru, kod HPB d.d. Zagreb broj IBAN: HR 43 23900011 3000 00857 s pozivom na broj 05- 221-575-2013.
5. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
6. Uplatitelju čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena svota osiguranja odnosno bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe, dok uplatitelju jamčevine koji odustane od ponude jamčevina neće biti vraćena.
7. Kupac nekretnine dužan je uplatiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun dužnika otvoren kod HPB d.d. Zagreb, IBAN: HR 43 23900011 3000 00857.
8. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
9. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke VII/7.
10. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koje prestaju njihovom prodajom.
11. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu čime kupac stupa u posjed iste.
12. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa vlasništva u korist kupca upisati založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
13. U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretnini, sud će u rješenju o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.
14. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom snosi kupac, kao i troškove sastavljanja i ovjere ugovora.
15. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju ukoliko bi to bilo sa suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
16. Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretninu koja je predmet prodaje svakim radnim danom po prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem Radojka Danek iz Šibenika, iz Šibenika, Petra Preradovića 6, pozivom na broj mobitela: 091/3120-130. Kod stečajnog upravitelja može se dobiti na uvid sva dokumentacija koja se odnosi na nekretninu koja je predmet prodaje.
17.  Prijedlog za prihvat najpovoljnije ponude stečajnom sucu će dati stečajni upravitelj.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
113.12.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
219.09.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
319.09.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
404.07.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
504.07.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
602.05.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
702.05.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
815.02.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
915.02.2019VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1013.12.2018VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1113.12.2018VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1206.09.2018VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1306.09.2018VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikIvan Rude Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1406.09.2018VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1507.12.2017VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1607.12.2017VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1731.08.2017VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1831.08.2017VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1910.11.2016VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2021.09.2015VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2121.09.2015VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2227.10.2014VAŠE AUTO d.o.o. , ŠibenikRadojka Danek Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 22 (50/22)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status