Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusAktualni oglasi
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikPROGRES D.D. - , Beli ManastirStečajni upraviteljPaula Čandrlić Mesarić - Zagrebačka 6, Osijek
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe04.09.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Uz svaku kategoriju nekretnine navedena je i početna cijena.)
  
Oglas:

Trgovački sud u Osijeku  po stečajnoj sutkinji Nadi Roso, u stečajnom postupku nad dužnikom PROGRES d.d. za građevinarstvo  u stečaju Beli Manastir, Bele Bartoka 2, ured u Osijeku, Vinkovačka 29 ,OIB: 66292351185, dana 8. srpnja 2019. g.,
 
z a k l j u č i o  j e
 
 
I  Ovim zaključkom određuje se dvadesetsedma prodaja nekretnina po početnoj cijeni kako slijedi:
 

1.NEKRETNINE UPISANE U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA OPĆINSKOG SUDA U  OSIJEKU, STALNA SLUŽBA U BELOM MANASTIRU,  K.O. BELI MANASTIR:


R.B.

ZK UL.

K.Č. BR.

OPIS NEKRETNINE:

POČETNA
 CIJENA
U KUNAMA1
 
1/A.

3385
 
 
 
 
3385

3056/1
 
 
 
 
3057

KUĆA 31,ZGRADA I EKONOMSKO DVORIŠTE 29806 m2(RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D.ZAGREB)
 
NEPLODNO UL.IVANA MILUTINOVIĆA 22281 m2 (RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D. ZAGREB)
 

              851.471,85   


2.

3531

1569/2

LIVADA UL. F.K.FRANKOPANA m2 730 (RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D. ZAGREB)

                     10.817,60   


3.

3531

1778

ORANICA UL. OSJEČKA m2 554 (RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D. ZAGREB)

                    
                10.276,71   
 


4.

3506

3146/1

ORANICA U UL. BELE BARTOKA m2 2937(RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D. ZAGREB)

                44.794,68   


 

2.NEKRETNINE UPISANE  U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU, STALNA SLUŽBA  U BELOM MANASTIRU, K.O. KARANAC:

R.B.

ZK

K.Č. BR.

OPIS NEKRETNINE:

POČETNA CIJENA
U KUNAMA

UL.

1.

389

1145

ZGRADA, ORANICA I NEPLODNO CIGLANA     m2 72155 (RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D.ZAGREB)

              466.568,25   

2.

389

1157

KUĆA, DVOR I ORANICA m2 1121 (RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D. ZAGREB)

                23.214,71   

 

3.NEKRETNINE UPISANE U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU, STALNA SLUŽBA U BELOM MANASTIRU, K.O. KOZARAC:

R.B.

ZK UL.

K.Č. BR.

OPIS NEKRETNINE

POČETNA CIJENA U KUNAMA

1.

160

163/1

NOVO NASELJE m2 63777                        (PAŠNJAK m2 60165, KANAL NOVO NASELJE m2 3612), (RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D. ZAGREB

              
              461.059,87   

 

4.NEKRETNINE UPISANE U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA OPĆINSKOG SUDA  U OSIJEKU, K.O. OSIJEK:
 


1.

19333

1829

 

VRT I VOĆNJAK, ZADARSKA m2 776 UDIO ½ (VRT 386 m2, VOĆNJAK 390 m2) (RAZLUČNO PRAVO PARTNER BANKA D.D. ZAGREB)

              102.782,17    
II Uvjeti prodaje:
- Navedena imovina prodavati će se usmenom javnom dražbom,a  ročište za prodaju održati će se dana 4. rujna 2019. g. u 10,30 sati  u prostorijama Trgovačkog suda u Osijeku, Zagrebačka 2,soba broj 36/II.
- Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile  jamčevinu u iznosu od 10 % početne cijene nekretnine određene zaključkom  na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Osijeku otvorenog  kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. Zagreb, IBAN HR31  23900011  3000  0020  0, model 00 poziv na broj 278-12 - oznaka  k.č.br. i p.u. “ sa naznakom „jamčevina za javnu dražbu PROGRES d.d. u stečaju  a dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.
- Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
- Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz specijalnu punomoć.
- Sudionicima dražbe koji ne uspiju u javnoj dražbi,jamčevina će se vratiti odmah nakon javne dražbe.
- Ročište za javnu  dražbu će se održati i ako  na njemu  sudjeluje samo jedan ponuditelj.
- Prodaja se odvija po načelu  „viđeno-kupljeno“,što isključuje  sve naknadne prigovore  kupca  na materijalne i pravne nedostatke.
- Poreze, pristojbe i sve troškove u svezi  s  prodajom i prijenosom vlasništva dužan je platiti kupac, sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina, odnosno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.
- Kupac je dužan  položiti razliku između jamčevine i postignute kupoprodajne cijene  u roku 45 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu smatrat će se da je odustao od kupnje, a položena jamčevina se zadržava. Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje. Ako bude više ponuditelja sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen. U tom slučaju sud će donijeti posebno rješenje o dosudi svakom narednom kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će odrediti rok za polaganje kupovnine. Sud će u tom rješenju najprije oglasiti nevažećom dosudu kupcu koji je ponudio višu cijenu.
- Nakon što kupac položi kupovinu i rješenje o dosudi postane pravomoćno sud će zaključkom o predaji nekretnine kupcu odrediti upis prava vlasništva u korist kupca te brisanje tereta na tim nekretninama.
- Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
- Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnom upraviteljicom na tel.br. 095-205-8815 .
III  Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e - oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Osijeku.
IV  Nalaže se stečajnoj  upraviteljici  objaviti  oglas  predmetnog sadržaja u jednom od javnih glasila, te o prodaji izvijestiti Hrvatsku  gospodarsku komoru, radi uvrštenja prodaje u Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u stečajnom postupku.
 
Obrazloženje
 
         
Pravomoćnim rješenjem ovog suda od 19. ožujka 2015. godine broj 6 St-278/12 određena je prodaja nekretnina stečajnog dužnika opisanih toč. I ovog zaključka u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu odredaba OZ-a.
        
Na ročištu održanom 19. lipnja 2019. g. stečajna je upraviteljica predložila određivanje nove javne dražbe.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem odredbi  čl. 92. i čl. 93.Ovršnog zakona  a  u svezi sa čl.164.Stečajnog zakona. (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12, 45/13).
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
119.06.2019PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
227.03.2019PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
306.02.2019PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
412.12.2018PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
517.10.2018PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
612.09.2018PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
712.06.2018PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
826.04.2018PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
914.03.2018PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1014.03.2018PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1124.01.2018PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1209.11.2017PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1319.09.2017PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1429.06.2017PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1529.06.2017PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1604.05.2017PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1728.03.2017PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1801.12.2016PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1913.10.2016PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2013.10.2016PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2102.06.2016PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2202.06.2016PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2307.04.2016PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2408.12.2015PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2508.12.2015PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2626.10.2015PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2709.07.2015PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2809.07.2015PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2928.05.2015PROGRES D.D., Beli ManastirBoris LjubanovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3028.05.2015PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3128.05.2015PROGRES D.D., Beli ManastirPaula Čandrlić MesarićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3210.12.2013PROGRES D.D., Beli ManastirBoris LjubanovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3309.12.2013PROGRES D.D., Beli ManastirBoris LjubanovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3407.10.2013PROGRES D.D., Beli ManastirBoris LjubanovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3526.06.2013PROGRES D.D., Beli ManastirBoris LjubanovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
36PROGRES D.D., Beli ManastirBoris LjubanovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 36 (50/36)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status