Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikSRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O. - K. Š. Đalskog bb, ZlatarStečajni upraviteljMirjana Zuzija - Slavka Kolara 25, Velika Gorica
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe04.02.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Zemljište u građevinskoj zoni i poljoprivredno zemljište. 1.) Zemljište u građevinskoj zoni površine 3247 m2 2.) Poljoprivredno zemljište površine 1623 m2 k.o. Martinci zk.ul- 1384 i to kčbr.1462/1 Vrijednost navedena u tekstu oglasa )
  
Napomena04.veljače 2019.godine u 10,00 sati kod ovog suda, Karlovac,Trg hrvatskih branitelja 1/II , soba broj 205. mirjana.zuzija@gmail.com
Oglas:

Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, po stečajnom sucu Vesni Fundurulić Perišin,  u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom SRETEKS export-import, d.o.o. - u stečaju, Zlatar, K. Š. Đalskog bb, OIB: 77466936003,  13. prosinca  2018.,
 
z a k l j u č i o   j e
 
I Rješenjem o prodaji St-1655/11 od 12. lipnja 2012. određena je prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika SRETEKS export-import, d.o.o. - u stečaju, Zlatar, K. Š. Đalskog bb, OIB: 77466936003,  upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Zlataru, zemljišnoknjižni odjel Zlatar uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:
- nekretnina upisana u zk.ul. 1384 k.o. 336068, Martinci Zlatarski, kč.br.1462/1– oranica u Ladislavcu u površini od 1354 čhv (4870 m2).
 
Na nekretnini opisanoj pod točkom I. upisano je razlučno pravo vjerovnika RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Krapina.
 
II UTVRĐENA VRIJEDNOST nekretnine iz točke I ovog zaključka je u iznosu od 139.228,48 kn i to za zemljište u građevinskoj zoni površine 3247 m2 u iznosu od 129.880,00 kn i poljoprivredno zemljište površine 1623 m2 u iznosu od 9.348,48 kn, te se prodaje kao cjelina.
 
III  NAČIN PRODAJE:
Nekretnina iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku dvadeset i prvom usmenom javnom dražbom.
 
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba, Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 1/II, soba broj 205, dana 4. veljače 2019. u 10,00 sati.
 
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, i pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, te na internet stranicama Visokog trgovačkog suda u Zagrebu.
 
Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na oglasnoj ploči do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
 
V UVJETI PRODAJE

1.   Prodaje se nekretnina navedena u točki I ovog zaključka.
 
2. Utvrđena vrijednost nekretnine posebno je naznačena u točki II. ovog zaključka.  
 
3. Nekretnina iz točke I ovog zaključka prodavat će se na dvadeset i prvom ročištu za dražbu po početnoj cijeni od 24.467,44 kn.
 
4. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
 
5. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije pet dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile osiguranje u iznosu od 10% od vrijednosti nekretnine naznačene u točki V. zaključka, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu (OIB: 37388188772) kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, (OIB: 87939104217), IBAN: HR9223900011300000460 model broj 165511 i dokaz o tome predočile stečajnom sucu na spis pet dana prije početka dražbe ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju, osiguranje odnosno bankarska garancija će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
 
6. Kupac je dužan uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene u roku od petnaest dana od dana dosude nekretnine. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignutoj na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl.100.st.2. i 3. OZ-a).
 
7. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili i nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke V. 6. (čl.93.st.3. OZ-a).
 
8. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa upisano u zemljišnim knjigama ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da nekretninu kupuje uz iste uvjete.
 
9. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upisati u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i tereti na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
 
10. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaju nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
 
11. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretninama sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se u zemljišnim knjigama nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.
 
12. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje svake naknadne prigovore kupca.
Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezane uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Mirjana Zuzija na broj 098 1301186.
 
Obrazloženje
 
Rješenjem ovog suda posl.br. St-1655/11 od 12. lipnja 2012. određena je prodaja nekretnina u stečajnom postupku.
 
Budući na dvadeset održanih dražbi nije bilo zainteresiranih kupaca, te na ročište za prodaju usmenom dražbom održano 27. lipnja 2018. nije pristupio razlučni vjerovnik, to je sud sukladno odredbi čl. 164. st. 6. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj  44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 – dalje SZ), odredio da se na zakazanom ročištu nekretnina proda za cijenu 10 % nižu od zadnje oglašene cijene nekretnine.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem odredbi čl. 92., 93., 94., 95., 98., 100., 100. a i 101. a Ovršnog zakona u svezi čl. 164 SZ-a.
 
Slijedom iznesenog odlučeno je kao u izreci.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
108.04.2019SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
204.02.2019SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
327.06.2018SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
427.06.2018SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
525.01.2017SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
625.01.2017SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
710.02.2016SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
810.02.2016SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
925.11.2015SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1025.11.2015SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1127.10.2015SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1227.10.2015SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1309.06.2015SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1425.03.2015SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1522.09.2014SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1608.05.2014SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1717.03.2014SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1823.01.2014SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1918.11.2013SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2014.10.2013SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2106.09.2012SRETEKS EXPORT IMPORT D.O.O., ZlatarMirjana ZuzijaProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 21 (50/21)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status