Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikLAVA d.o.o. - Bele Bartoka 28, Beli ManastirStečajni upraviteljJulka Bandić - Ilirska ulica br 11, Osijek
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe29.11.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost90.230,51 HRK (12.428,79 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

Trgovački sud u Osijeku, po sucu pojedincu Jadranki Herman kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku  nad dužnikom LAVA d.o.o. za  trgovinu i preradu, u stečaju,  Beli Manastir, Bele Bartoka 28, MBS 030067482, OIB 57604339501, dana 31. listopada 2018.       
 
 
z a k l j u č i o     j e

 
 
I Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika LAVA d.o.o. za  trgovinu i preradu, u stečaju,  Beli Manastir, Bele Bartoka 28, MBS 030067482, OIB 57604339501, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to :
 
- kč.br. 2805/1 u naravi kuća i dvor, površine 2742 m2, upisano u zk.ul. 2488 k.o. Beli Manastir.                                                 
 
Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
 
II Utvrđena vrijednost nekretnina  iz točke I  ovog zaključka iznosi:
- 90.230,51  kn.
 
III Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku       usmenom javnom dražbom.
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Osijeku, soba broj 22/I dana 29. studenog 2018.  godine u 10,00 sati.
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Osijeku, i u jednom od javnih glasila.
 
V Uvjeti prodaje:
a) nekretnine iz točke I ovog zaključka prodaju se na  ročištu za dražbu, po početnoj cijeni koja je jednaka utvrđenoj vrijednosti nekretnina iz točke II ovog zaključka i ispod te cijene ne mogu se prodavati na  ročištu.
b) Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
c) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplate osiguranje u iznosu od po 10 %  od utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke II ovog zaključka   na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj HR31 2390 0011 3000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-101-2015 kod HPB i  dokaz o tome predoče  stečajnom sucu prije početka dražbe.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu  specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
d) Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
e) Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine ili se namiruje   prije   tražbina  svih  ostalih vjerovnika  koji  imaju  pravo  na namirenje  iz iste kupovnine,  nije  dužan  položiti  kupovninu  ako  ona iznosi koliko i njegova tražbina ili manje, ako iznosi više tada je dužan položiti razliku.
f) Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnine će se dosuditi i  kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i           nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke  V d).
g) U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim   knjigama   u   njegovu  korist   upiše  pravo  vlasništva  na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
h) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
i) Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane   osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Julka Bandić odvjetnica iz Osijeka, na mobitel broj 0912015067. Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“.
               
 
Obrazloženje
 

 
Rješenjem ovog suda broj St-101/15-10 od 21. listopada 2015. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom LAVA d.o.o. za  trgovinu i preradu, u stečaju,  Beli Manastir, a stečajnu masu čine i nekretnine koje su predmet ove prodaje, a koje su opterećene razlučnim pravom.
 
Stečajni upravitelj podnio je ovom sudu prijedlog da se nekretnine  opisane u točki I ovog zaključka prodaju uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, sve sukladno članaka  164. stav 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj  44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 u vezi s člankom 441. Stečajnog zakona Narodne novine 71/15).
 
Razlučni vjerovnici nisu pokrenuli postupak ovrhe na navedenim nekretninama radi prisilnog namirenja svojih tražbina.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem Odredbe članaka 92., 93., 94., 95., 98., 100., 100 a., 101. i 101. a) Ovršnog zakona (Narodne novine broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) u vezi s člankom 164. Stečajnog zakona.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
122.05.2019LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
211.04.2019LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
314.03.2019LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
414.02.2019LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
510.01.2019LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
630.10.2018LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
720.09.2018LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
814.06.2018LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
911.04.2018LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1028.02.2018LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1106.02.2018LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1220.12.2017LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1309.11.2017LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1409.10.2017LAVA d.o.o., Beli ManastirJulka Bandić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 14 (50/14)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status