Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikPARNAS d.o.o. - Molizanskih Hrvata 12, MakarskaStečajni upraviteljDunja Krstulović - Vinkovačka 41 , Split
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe13.07.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost1.179.768,74 HRK (162.507,06 EUR)
(Poslovni prostor )
  
Oglas:

Trgovački sud u Splitu, po stečajnom sucu Katarini Mikulić kao sucu pojedincu, u stečajnom postupku nad trgovačkim društvom PARNAS d.o.o. ˝u stečaju˝, Molizanskih Hrvata 12, Makarska, OIB: 65264042985, zastupan po stečajnoj upraviteljici Dunji Krstulović iz Splita, Vinkovačka 21, 4. lipnja 2018.
 
zaključio je

I. Određuje se četvrta prodaja u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredaba    Ovršnog zakona kojima je uređena ovrha na nekretnini stečajnog dužnika:
 
- neutvrđeni suvlasnički dio izvanknjižnog vlasništva stečajnog dužnika na čest.zgr. 983/1 (katastarske oznake 3048/5), K.O. Makarska-Makar, ZU 3570, u naravi zgrada površine 610,00 m2 i dvorište površine 1.023,00 m2 uknjiženo pravo vlasništva u korist Građevno poduzeće Makarska – u naravi poslovni prostor lociran u prizemlju stambeno poslovne zgrade, površine 259,72 m2, na adresi Molizanskih Hrvata 7 a,b,c (prije Vladimira Nazora 1b), izvanknjižno vlasništvo stečajnog dužnika.
 
Procijenjena vrijednost nekretnine je 1.843.388,67 kuna. Ukupna početna prodajna cijena nekretnine na ovom ročištu za dražbu iznosi 1.179.768,74 kuna u koju cijenu nisu uključene porezne obveze za kupca koje nastaju prilikom kupoprodaje.
 
Na naprijed opisanoj nekretnini upisano je založno pravo u korist 1. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB:  92963223473, 2. CROATIA BANKA d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB: 32247795989 i 3. DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA, Jurišićeva ul. 1, Zagreb, OIB: 94819327944 .
 
II.  Procijenjena vrijednost nekretnine utvrđena je elaboratom o procijenjenoj vrijednosti nekretnina ovlaštenog sudskog vještaka.
 
III. U početnu prodajnu cijenu nekretnine nisu uključene porezne obveze za kupca koje nastaju prilikom kupoprodaje.
 
IV. Vrijednost imovine stečajnog dužnika koja se prodaje u točki I. ovog zaključka predstavlja najnižu početnu vrijednost odnosno cijenu ispod koje se ista ne može prodati na ovoj dražbi.
 
V. Način i uvjeti prodaje:
1. Prodaja se obavlja u stečajnom postupku nad uvodno navedenim stečajnim dužnikom.
2. Prodaja će se obaviti sukladno pravilima Ovršnog zakona, po načelu „viđeno-kupljeno“ . Time se isključuju svi naknadni prigovori kupaca radi materijalnih i pravnih nedostataka imovine (stvari) stečajnog dužnika koja se prodaje na ovoj dražbi. Posebno se isključuju prigovori kupaca radi materijalnih i pravnih nedostataka imovine (stvari) odnosno nekretnine iz točke I a.) ovog zaključka, a koje bi kupac mogao istaknuti pozivom na odredbe posebnih propisa koji reguliraju postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama (nekretninama).
3. Prodaja će se obaviti usmenom javnom dražbom - javnim nadmetanjem po načelu "tko da više" uz prethodno prikupljanje pisanih prijava za dražbu. Najniža početna cijena određena je točkom I. ovog zaključka.
4. Ročište za javno otvaranje prispjelih pisanih ponuda i usmenu javnu dražbu stvari (imovine) navedene pod točkom I. ovog zaključka zakazano je za dan 13. srpnja 2018. s početkom u 09:30 sati u Trgovačkom sudu u Splitu, Sukoišanska 6, kabinet br. 116/I.
5. Pravo podnošenja pisanih prijava za dražbu i sudjelovanje na javnoj dražbi imaju sve domaće i inozemne pravne i fizičke osobe pod uvjetima iz ovog zaključka. Ponuda mora sadržavati sve podatke o ponuditelju (ime, prezime, adresu, OIB, cijenu i potpis za fizičke osobe, odnosno, za pravne osobe izvadak iz upisnika u koji je ponuditelj upisan, tvrtku i naziv, sjedište, MBS i OIB, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom) te naznakom rednog broja,opisom imovine (stvari) koja se kupuju i visinom cijene koja se nudi. Ponudi treba priložiti i dokaz o plaćenoj jamčevini.
Ukoliko navedene osobe zastupa punomoćnik, isti mora priložiti javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć za zastupanje.
6. Podnositelji pisanih prijava za dražbu dužni su zaključno s danom 9. srpnja 2018., poslati pismenu prijavu za dražbu - nadmetanje i uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za imovinu (stvar) koja se kupuje, a navedeno pod točkom I. ovog zaključka.
7. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Trgovačkog suda u Splitu,Split, Sukoišanska 6 br. računa: HR1623900011300000664, koji se vodi kod Hrvatske poštanske banke d.d. sa svrhom uplate: „jamčevina u predmetu: 4.St-285/2003.“
8. Pisane prijave za dražbu sa dokazom o plaćenoj jamčevini, dostavljaju se na adresu: Trgovački sud u Splitu, 21000 Split, Sukoišanska 6, s naznakom „Ponuda na oglas u predmetu: 4.St-285/2003.- ne otvarati“.
9. Podnositelj prijave koji ne uplati traženu jamčevinu nema pravo sudjelovati na gore zakazanom ročištu za javnu dražbu.
10. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od tri dana od održanog ročišta za javnu dražbu.
11. Najpovoljniji prijavitelj čija prijava na dražbi bude prihvaćena, dužan je u roku od trideset
(30 dana) računajući od održane javne dražbe u cijelosti uplatiti kupovnu cijenu, kupovninu, umanjenu za iznos prethodno plaćene jamčevine, te platiti porez na dodanu vrijednost (PDV) ukoliko izdražbovana nekretnina podliježe obvezi plaćanja PDV-a, prireze i sve druge javne dadžbine, ovjere,pristojbe i slično.
Iznimno, za nekretnine koje podliježu obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina, kupac je dužan platiti isti na način i u roku, sukladno Zakonu o porezu na promet nekretnina.
12. Prijavitelj koji povuče prijavu prije početka javnog nadmetanja ili se ne želi nadmetati, ili koji ne uplati kupoprodajnu cijenu, kupovninu i ostalo što treba platiti iz točke 11. stavak 1. u ostavljenom roku, smatrat će se kako je odustao od kupnje te tada gubi pravo na povrat jamčevine.
13. Prodaja se vrši primjenom pravila Ovršnog zakona na odgovarajući način unutar stečajnog postupka. Prodavatelj pridržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu ponudu.
14. Dražba se može obaviti ako na istoj sudjeluje i samo jedan ponuditelj.
15. Sve prethodne obavijesti kao i dogovor u vezi pregleda imovine (stvari) koje se prodaju po ovom zaključku i koje kupci žele kupiti, mogu se dobiti u radnom vremenu od 08:00 do 16:00 na broj stečajne upraviteljice Dunje Krstulović 091/5888-133 i na internetskim stranicama VTS (www.sudačka–mreza.hr/stecaj-ponude) i HGK (www.hgk.hr očevidnik nekretnina).
16. Ovaj zaključak će biti objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu, kao i u glasilu Makarska kronika, dok će potpuni tekst zaključka biti dostavljen Hrvatskoj gospodarskoj komori, te Visokom trgovačkom sudu RH u ostavljenom roku.
                                                      
Obrazloženje
 
Rješenjem ovog suda br. VII-ST-285/03 od 28. kolovoza 2007. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom trgovačkim društvom Parnas d.o.o. Makarska. Istim rješenjem za stečajnu upraviteljicu imenovana je Dunja Krstulović, dipl. oec. iz Splita, Vinkovačka 41.
 
Imenovana stečajna upraviteljica je predložila da se nekretnina pobliže označena u toč. I.a) izreke ovog zaključka prodaje u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama.
 
Rješenjem ovog suda 4.St-285/2003 od 27. srpnja 2016., temeljem  odredbi čl. 158 i čl. 164. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06,116/10, 25/12 i 133/12, dalje SZ),  određena je prodaja nekretnine  stečajnog  dužnika PARNAS d.o.o. ˝u stečaju˝, Molizanskih Hrvata 12, Makarska, OIB: 65264042985, označene  u toč. I. ovog zaključka, u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona.
 
Naprijed navedeno rješenje  o prodaji postalo je  pravomoćno pa je stoga,  sukladno odredbama članaka 97., 98., 99., 100., 101. i 149. stavak 1  Ovršnog zakona  (Narodne novine broj 112/12)  u svezi s članka 164.  i165.  SZ, trebalo donijeti ovaj zaključak. Zaključkom ovog suda posl. broj: 4 St-285/203 od 7. svibnja 2018. bilo određeno treće ročište  za prodaju imovine stečajnog dužnika označenu u točki I. izreke ovog zaključka na kojem ročištu nije pristupio niti jedan ponuditelj radi čega je trebalo odrediti četvrto ročište za prodaju.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
128.08.2018PARNAS d.o.o. , MakarskaDunja Krstulović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
228.05.2018PARNAS d.o.o. , MakarskaDunja Krstulović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
326.04.2018PARNAS d.o.o. , MakarskaDunja Krstulović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
409.03.2018PARNAS d.o.o. , MakarskaDunja Krstulović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
509.02.2018PARNAS d.o.o. , MakarskaDunja Krstulović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
620.09.2017PARNAS d.o.o. , MakarskaDunja Krstulović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status