Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u RijeciBroj postupka
Stečajni dužnikJadran nekretnine d.o.o. - , RijekaStečajni upraviteljRatko Miklaušić - Ciottina 20 , Rijeka
Kategorija imovineNekretnine, Prodaja udjela u kapitalu društvaVrsta imovine
Rok za ponudu27.06.2018.Datum dražbe27.06.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine i poslovni udjeli stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

 
Stečajni upravitelj društva Jadran nekretnine d.o.o."u stečaju" Rijeka, OIB: 72160339419, temeljem Odluke skupštine vjerovnika društva od 19.04.2018.  objavljuje
 
                                                                  
O G L A S
                                 
za prodaju nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika i
                                                              
poslovnog udjela

 

I. PREDMET PRODAJE
 
1.Prodaju se nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci ( u naravi garažna mjesta u Tower centru i zemljišta oko poslovne zgrade Tower centra u Rijeci)  upisana u zk.ul.br. 2155, (k.č.1210/4) k.o. Podvežica, z.k.ul.br.1633, (k.č.1210/81, k.č.1210/82, k.č.1210/83, k.č.1210/84, k.č.1210/85,  k.č.1210/86, k.č.1210/87), k.o. Podvežica, z.k.ul.br.2123, (k.č.1210/80 ) k.o. Podvežica, z.k.ul.br. 2125, (k.č.1191/1) k.o. Podvežica i z.k. ul. 2124  ( k.č.1210/92, k.č.1210/96, k.č.1210/97, k.č.1210/98, k.č.1210/99, k.č.1210/102) k.o. Podvežica u naravi dvorišta, cesta i okoliš, gradilište  u odgovarajućem suvlasničkom dijelu.
2. Poslovni udio  od 7,34% u društvu Tower centar d.o.o. Rijeka.
3. Prodaja nekretnina stečajnog dužnika i poslovnog udjela izvršiti će se neposrednom pogodbom prikupljanjem pismenih ponuda, putem javnog bilježnika Zorana Vrsalovića iz Rijeke.
 
Procijenjena vrijednost nekretnina po sudskom vještaku je 913.329,27 kuna.
Procijenjena vrijednost poslovnog udjela po sudskom vještaku je 15.200,00 kuna.
 
II. UVJETI PRODAJE
Drugo  javno prikupljanje ponuda
4. Početna kupoprodajna cijena iznosi za nekretnine  456.664,63  kuna.
5. Početna kupoprodajna cijena za poslovni udio iznosi 7.600,00  kuna.
6. Nekretnine se ne mogu prodati  za cijenu nižu od početne kupoprodajne cijene.
7. Poslovni udio  ne može se prodati za cijenu nižu od početne kupoprodajne cijene.
8. Nekretnine i poslovni udio prodati će se ako pristigne barem jedna ponuda koja udovoljava svim elementima oglasa.
9. Pravo sudjelovanja u natjecanju  za kupnju nekretnina i poslovnog udjela imaju sve pravne i fizičke osobe sukladno propisima Republike Hrvatske, koje su najkasnije 3 dana prije otvaranja ponuda  dale osiguranje za kupnju nekretnina opisanih pod točkom 1. ovog oglasa u visini od  10 % početne kupoprodajne cijene ili iznos od 45.666,46 kuna za nekretnine i 760,00  kuna za poslovni udio. Osiguranje se uplaćuje  na račun stečajnog dužnika broj: IBAN HR 72 24020061 100826027 ,  model 99 s tim što je kupac potvrdu o prethodnoj uplati obvezan predočiti javnom bilježniku prije nego što javni bilježnik pristupi otvaranju ponuda.
 
III. SADRŽAJ PONUDE
10.-Podatke o ponuditelju (ime/naziv, adresu, kontakt telefon, broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine.
11.-Preslika osobne iskaznice i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (za  fizičke osobe)
12.-Izvod iz sudskog/obrtnog registra (za kupce pravne osobe)
-ponuđenu kupoprodajnu cijenu
13.-Potvrdu o uplati jamčevine. Uplaćena jamčevina mora biti evidentirana na poslovnom računu stečajnog dužnika, Jadran nekretnine d.o.o."u stečaju"  najmanje  tri dana prije  otvaranja ponuda.
14. Ponuda se dostavlja na ime i adresu:  Javni bilježnik: Zoran Vrsalović, 51000 Rijeka, Korzo 40. u zatvorenoj omotnici s naznakom:
PONUDA ZA KUPNJU  NEKRETNINA-JADRAN NEKRETNINE d.o.o."u stečaju" – NE OTVARATI.
PONUDA ZA KUPNJU  POSLOVNOG UDJELA-JADRAN NEKRETNINE d.o.o."u stečaju" – NE OTVARATI.
15. Rok za prikupljane ponuda je zaključno do 27.06.2018. u 9'00 bez obzira na način dostave ponude. Zakašnjele ponude neće se razmatrati.
16. Javno otvaranje ponuda održati će se  27.06.2018.godine u 12'00 pred javnim bilježnikom Zoranom Vrsalović u Rijeci, o kojoj će radnji javni bilježnik sastaviti zapisnik o posvjedočenju činjenica.
17. Kupca nekretnine  tereti plaćanje vodne i komunalne naknade za vremensko razdoblje od. 22.03.2017. do   donošenja sudske odluke o uknjižbi prava vlasništva u zemljišne knjige.
18. Stečajni upravitelj će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, kojem se nekretnine dodjeljuju  (kupcu) koji ponudi najveću cijenu i ispunjava sve druge uvjete iz ovog oglasa. Ukoliko na dražbi sudjeluje više kupaca, stečajni upravitelj će odrediti da se nekretnine i poslovni udio  dodjeljuju kupcu koji ponudi nižu cijenu, za slučaj da kupac koji je ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u roku.
19. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji.
20. Kupac je dužan platiti zakonom propisan porez.
21. Ako kupac koji je dao najvišu ponudu bez opravdanog razloga odustane od zaključenja ugovora o prodaji,  stečajni upravitelj ima pravo zadržati iznos od 7.000,00 kuna od uplaćene jamčevine, radi pokriča nastalog troška.
22. Za sve informacije obratiti se stečajnom upravitelju na broj mob. telefona: 098/9382 870.
 
 
 
 
Rijeka,30.05.2018.
                                                                                                         Stečajni upravitelj
 
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
112.10.2018Jadran nekretnine d.o.o., RijekaRatko Miklaušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
220.07.2018Jadran nekretnine d.o.o., RijekaRatko Miklaušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status