Detalji ponude:
NazivFINA - elektronička dražbaStatusAktualni oglasi
SudTrgovački sud u Osijeku - Stalna služba u Slavonskom BroduBroj postupka
Stečajni dužnikM.O.M. d.o.o. - Amatovci 10, AmatovciStečajni upraviteljSanja Mišević - , Osijek
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

 
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU, po stečajnom sucu Davorinu Pavičić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom M.O.M. d.o.o., OIB: 00880116820 sa sjedištem u Amatovci 10, Amatovci, dana 12. lipnja 2018. donio je slijedeći
 
z a k l j u č a k
 
I. Po osnovi pravomoćnog rješenja o prodaji  ovoga suda od 19. veljače 2018. god. utvrđuje se vrijednost predmeta stečajne mase stečajnog dužnika u stečajnom postupku koje se izlažu prodaji i to nekretnina:
- Upisana u Zemljoknjižni odjel Rovinj zk.ul. 1013 k.o. Sošići kč.br. 2997/ 4 što u naravi predstavlja put , ukupne površine 40m2
- Upisana u Zemljoknjižni odjel Rovinj zk.ul. 1013 k.o. Sošići kč.br.2998/8 što je u naravi PAŠNJAK ukupne površine  611 m2
- Upisana u Zemljoknjižni odjel Rovinj zk.ul. 1013 k.o. Sošići kč.br.2998/9  što u naravi predstavlja PUT -ukupne površine 477 m2
- Upisana u Zemljoknjižni odjel Rovinj zk.ul. 1013 k.o. Sošići kč.br.2999/5  što u naravi predstavlja PAŠNJAK ukupne površine  464 m2
- Upisana u Zemljoknjižni odjel Rovinj zk.ul. 1013 k.o. Sošići kč.br. 2999/6 što u naravi predstavlja  PAŠNJAK ukupne površine 474 m2
- Upisana u Zemljoknjižni odjel Rovinj zk.ul. 1013 k.o. Sošići kč.br. 2999/7 što u naravi predstavlja  PAŠNJAK  ukupne površine 471 m2
 
koja je opterećena razlučnim pravom u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, AR-INŽENJERINGA D.O.O., Rovinj I Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Pazin u vrijednosti od 1.340.000,00 Kn.

Nekretnine se prodaju kao cjelina.
           
II. Prodaju će provesti Financijska agencija elektroničkom javnom dražbom. U svrhu prodaje Financijskoj agenciji dostavit će se posebna obavijest sa svim propisanim ispravama kako bi se prodaja provela.
 
III. Nekretnina iz točke I. izreke ovog zaključka ne može se prodati:
- na prvoj dražbi ispod tri četvrtine utvrđene vrijednosti nekretnina odnosno ispod iznosa od 1.005.000,00 Kn
- na drugoj dražbi ispod jedne polovine utvrđene vrijednosti nekretnina odnosno ispod iznosa od 670.000,00 Kn
- na trećoj dražbi ispod jedne četvrtine utvrđene vrijednosti nekretnina odnosno ispod iznosa od 335.000,00 Kn
- na četvrtoj dražbi nekretnine se prodaju po početnoj cijeni od 1,00 Kn.
 
Prvi razlučni vjerovnik u prednosnom redu može izjaviti da kupuje nekretninu i da stavlja u prijeboj svoju tražbinu s protutražbinom stečajnog dužnika po osnovi cijene u visini utvrđene vrijednosti nekretnine.
 
IV.  UVJETI PRODAJE:
 
 - Početna cijena predmeta prodaje - nekretnine od koje počinje postupak nadmetanja koji se izlaže prodaji utvrđena je u točci III. izreke ovoga zaključka, a sukladno odredbi čl. 247. st. 5. Stečajnog zakona (NN 71/15) i uz primjenu odredbe čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje pokretnina i nekretnina u ovršnom postupku (NN 156/14).
           
- Dražbeni korak za nekretninu koji je predmetom prodaje određuje se sukladno odredbi čl. 20. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje pokretnina i nekretnina u ovršnom postupku.
           
- Prodaja se obavlja po načelu viđeno – kupljeno, te se naknadne pritužbe isključuju. Porez na dodanu vrijednost plaća se sukladno pozitivnim propisima.
           
-  Nekretnina je slobodna od osoba i stvari.
           
- Na dražbi mogu sudjelovati ponuditelji koji prije dražbe uplate jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnine na poseban račun Financijske agencije, a u iznosu, roku i na način utvrđen u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.
           
- Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratiti će se iznos jamčevine nakon završetka elektroničke javne dražbe. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz  specijalnu punomoć za pristup sustavu elektroničke javne dražbe.
            
- Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana završetka elektroničke javne dražbe. Valjanom uplatom smatrat će se i uplata uplaćena u roku i evidentirana na računu Financijske agencije u roku od osam dana od isteka roka za uplatu.
             
- Ukoliko u tom roku kupac ne položi kupovninu, isti gubi pravo na povrat osiguranja - jamčevine, a sud će odrediti da će se predmetne nekretnine dosuditi kupcu koji je ponudio prvu nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene. Prodavateljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se jamčevina odmah nakon zaključenja dražbe.
         
- Porez na promet nekretnina i druge pristojbe i poreze  plaća kupac, a eventualni porez na dodanu vrijednost plaća se sukladno pozitivnim propisima.
 
V. Na nekretnini iz toč. I. ovog zaključka upisana su založna prava i tereti, čije će brisanje biti određeno nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno i nakon što kupac položi kupovninu i nekretnina mu budu predana.
 
VI.  Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretninu i dokumentaciju vezanu uz nekretninu u vrijeme dogovoreno sa stečajnom upraviteljicom Sanjom Mišević, uz prethodni dogovor na telefon 098/630 392
 
VII. Ovaj zaključak će se objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča suda te na web-stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Zagreb (www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr. u rubrici "web stečaj").
 
Zaključak će se objaviti i na mrežnim stranicama Financijske agencije uz objavu poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.
 
Obrazloženje
 
           
Pravomoćnim rješenjem o prodaji ovoga suda od 19. veljače 2018. god. određena je prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama u vlasništvu stečajnog dužnika
           
Nakon održanog ročišta, vrijednost nekretnina radi prodaje u stečajnom postupku, utvrđena je u iznosu od 1.340.000,00 Kn što predstavlja kunsku protuvrijednost iznosa od 180.000,00 Eura prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan vještačenja, a koji iznos je utvrđen kao vrijednost nekretnine temeljem Elaborata procjene vrijednosti nekretnine Stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo i procjenu vrijednosti nekretnina, od 12- veljače 2018. god.

Početna cijena nekretnine od koje počinje postupak nadmetanja određena je na temelju odredbe čl. 247. st. 5. Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/2017) i uz primjenu odredbe čl. 21. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje pokretnina i nekretnina u ovršnom postupku (NN 156/14).
           
Stoga je na temelju odredbe čl. 247. Stečajnog zakona  i  uz primjenu odredbi čl. 92. do 100. Ovršnog zakona  (NN  112/12 , 25/13  i 93/14) odlučeno kao u izreci zaključka.
     
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
...

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status