Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikJEZGRA d.o.o. - Kralja Tomislava 48, CerićStečajni upraviteljKata Rašić - S.S. Kranjčevića 31 , Vinkovci
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe08.03.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(oranice u Ulici Ante Starčevića a)zk. ul. 1032 k.o. Cerić, kčbr. 666/2 b)zk.ul. 655 k.o. Cerić, kčbr. 665 c)zk.ul. 496 k.o. Cerić, kčbr. 664 Vrijednost navedena u tekstu oglasa )
  
Oglas:

Trgovački sud u Osijeku, po stečajnom sucu Jadranki Herman, u stečajnom postupku nad dužnikom JEZGRA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, u stečaju, Cerić, Kralja Tomislava 48, MBS 030085175, OIB 55303512502, dana 9. veljače 2018.              
 
 
z a k l j u č i o     j e
 
 
I Određuje se prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika JEZGRA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, u stečaju, Cerić, Kralja Tomislava 48, i to :
 
1. upisanih u zk.ul. 1032 k.o. Cerić i to kčbr. 666/2 u naravi oranica  u Ulici Ante Starčevića,  površine 1691 m2.
Na navedenoj nekretnini upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika: RH Ministarstvo financija kao pravni slijednik Fonda za razvoj i zapošljavanje Zagreb.
 
2. upisanih u zk.ul. 655 k.o. Cerić i to kčbr. 665  u naravi oranica u Ulici Ante Starčevića, površine 1253 m2.
Na navedenoj nekretnini upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika: 
RH Ministarstvo financija kao pravni slijednik Fonda za razvoj i zapošljavanje Zagreb.
 
3.  upisanih u zk.ul. 496 k.o. Cerić i to kčbr. 664 u naravi oranica Livade, površine 897 m2.
Na navedenoj nekretnini nije upisano razlučno pravo.
 
II Utvrđena vrijednost nekretnina iz točke I  ovog zaključka iznosi:
- I  1.)       4.259,20  kn.
- I  2.)     55.934,40  kn.
- I  3.)       3.708,40  kn.
 
III Nekretnina iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku       usmenom javnom dražbom (osamnaesta  javna dražba).
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Osijeku, soba broj 22/I dana  8. ožujka  2018.  godine u 09,00 sati.   
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Osijeku, i u jednom od javnih glasila.
 
V Uvjeti prodaje:
a) Nekretnine iz točke I  ovog zaključka prodavat će se pojedinačno na osamnaestom ročištu za dražbu po početnim cijenama koje su jednake utvrđenim vrijednostima nekretnina  iz točke  II ovog zaključka  i ispod tih cijena ne mogu se prodavati na  ročištu.
b) Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
c) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile osiguranje u iznosu od  10 %  utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke II ovog zaključka na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj HR31 2390 0011 3000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-411-12 kod HPB i  dokaz o tome predoče  stečajnom sucu prije početka dražbe.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu  specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
d) Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
e) Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine ili se namiruje   prije   tražbina  svih  ostalih vjerovnika  koji  imaju  pravo  na namirenje  iz iste kupovnine,  nije  dužan  položiti  kupovninu  ako  ona iznosi koliko i njegova tražbina ili manje, ako iznosi više tada je dužan položiti razliku.
f) Nekretnina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnina će se dosuditi i  kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i           nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke  5. d).
g) U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim   knjigama   u   njegovu  korist   upiše  pravo  vlasništva  na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
h) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu, čime kupac stupa u posjed iste.
i) Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Razgledati nekretninu i dokumentaciju vezanu uz istu, zainteresirane   osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Kata Rašić na mobitel broj 098690729. Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“.
                                      
 
Obrazloženje
 
 
Rješenjem ovog suda broj St-411/12-7 od 27. veljače 2013. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Jezgra d.o.o. u stečaju Cerić a stečajnu masu čine i nekretnine koje su predmet ove prodaje, a koje su opterećene razlučnim pravima.
 
Stečajna upraviteljica podnijela je ovom sudu prijedlog da se nekretnine  opisane u točki I ovog zaključka prodaju u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, sve sukladno članaka  164. stav 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj  44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 u vezi s člankom 441. Stečajnog zakona Narodne novine 71/15).
 
Nakon održane sedamnaeste javne dražbe, početna cijena po kojoj je određena prodaja nekretnina stečajnoj dužnika na osamnaestoj javnoj dražbi, umanjena je za 20 % u odnosu na početnu cijenu s prethodne javne dražbe.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem Odredbe članka 84., 88., 90., 93., 94., 95., 98.,  101. i 102.) Ovršnog zakona (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10, 112/12, 25/13 i 93/14), a u svezi s člankom 164. Stečajnog zakona.

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
105.03.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
205.03.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
305.03.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
405.02.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
505.02.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
605.02.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
713.12.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
813.12.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
913.12.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1013.11.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1113.11.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1213.11.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1320.09.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1420.09.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1520.09.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1614.06.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1714.06.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1814.06.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1915.05.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2008.03.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2108.03.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2223.01.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2323.01.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2423.11.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2525.10.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2625.10.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2725.10.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2826.09.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2926.09.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3026.09.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3106.07.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3210.05.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3310.05.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3410.05.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3521.03.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3621.03.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3721.03.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3807.02.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3907.02.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4007.02.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4119.10.2016JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4219.10.2016JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4319.10.2016JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4428.04.2016JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4528.04.2016JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4628.04.2016JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4717.12.2015JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4817.12.2015JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4922.12.2014JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
5016.04.2014JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 50 (50/58)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status