Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u BjelovaruBroj postupka
Stečajni dužnikSONAX-VBZ d.o.o. - Vladimira Nazora 15, OgulinStečajni upraviteljIvo Žiža - Vinogradi Ludbreški 53, Ludbreg
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu26.09.2017.Datum dražbe28.09.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost36.000,00 HRK (4.958,81 EUR)
(auto dijelovi za : FIAT,ALFU,LANCIU ,BRAVU , DUCATO..)
  
Oglas:

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom SONAX-VBZ d.o.o. „ u stečaju“, Vladimira Nazora 15, Ogulin, OIB : 24308466102, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod Posl. brojem St-1114/2016, temeljem članka 229. Stečajnog zakona, stečajni upravitelj oglašava
 
                                        TREĆU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
                                                PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
I PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje su novi auto dijelovi za : FIAT,ALFU,LANCIU ,BRAVU , DUCATO i dr.,u
 procjembenom elaboratu ovlaštenog sudskog vještaka navedeni od rb. 1 do rb. 745.
Ukupna procijenjena vrijednost ( bez PDV-a ) je 36.000,00 kn.
 
II UVJETI PRODAJE
 
1. Prednost pri kupnji oglašene imovine stečajnog dužnika imat će ponuđač koji ponudi kupnju svih oglašenih pokretnina u cijelosti, ukoliko se procijeni da je ona povoljnija za stečajnu masu u odnosu na pojedinačne ponude.
2. Pravo podnošenja ponude imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, te osobe koje su do zaključno sa 26. rujna 2017. uplatile jamčevinu od 10% na račun stečajnog dužnika SONAX VBZ d.o.o. „ u stečaju“ , IBAN  HR30 2340 0091 1900 2556 5, s naznakom : jamčevina za St- 1114/2016. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja : Ivo Žiža, Vinogradi Ludbreški 53, 42 230 Ludbreg, s naznakom :PONUDA ZA St- 1114/2016. SONAX-VBZ d.o.o. „ u stečaju“ – NE OTVARAJ. Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno sa 26. rujna 2017.g.
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju ( ime i prezime / naziv, adresu, ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, izvadak iz nadležnog registra, OIB, broj telefona, IBAN ).
4. Ponuđač je dužan navesti pokretninu za koju daje ponudu sa cijenom i rokom plaćanja, a ukoliko podnosi ponudu za sve oglašene pokretnine stečajnog  dužnika dužan je istaknuti cijenu za svaku pojedinačnu pokretninu i ukupnu cijenu.
5. Razgledavanje pokretnina i uvid u procjembeni elaborat održat će se 21. rujna 2017. god. od 10 do 13 sati u Ogulinu, V, Nazora 15.
6. Otvaranje ponuda bit će 28.rujna 2017. god u 12 sati u Ludbregu, Vinogradska 1, auto kuća TONI .
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je uplatiti kupovninu u roku 8 dana od dana ispostave predračuna ( uplaćena jamčevina uračunava se u kupovninu). Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude, čime gubi pravo na povrat jamčevine, te će se predračun ispostaviti slijedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa
8. Po uplaćenom kupoprodajnom iznosu iz ponude stečajni dužnik će kupcu izdati R-1 račun o prodaji pokretnina.
9. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku , najkasnije u roku 15 ( petnaest) dana  odvesti kupljene stvari. U protivnom, protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunavati ležarinu, sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.
10. Porez i pristojbe vezane na prodaju snosi kupac.
11. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj mobitela stečajnog upravitelja  095 920 2025
12. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“, tako da prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i  pravne  nedostatke kupljenih pokretnina
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
121.05.2018SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
223.04.2018SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
326.03.2018SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
402.03.2018SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
508.02.2018SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
616.01.2018SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
713.12.2017SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
824.11.2017SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
915.11.2017SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1015.11.2017SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1108.09.2017SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1208.09.2017SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1321.08.2017SONAX-VBZ d.o.o., OgulinIvo ŽižaPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 13 (50/13)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status