Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikMATICA d.o.o - Vladimira Nazora bb, Podgajci PodravskiStečajni upraviteljRenata Horvatin - Ivana Zajca 8, Našice
Kategorija imovineNekretnine, PokretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe09.10.2017.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Nekretnine: 194.857,37 kn. Pokretnine: 84.168,37 kn (u cijenu uključen PDV) )
  
Oglas:

Trgovački sud u Osijeku, po stečajnom sucu Jadranki Herman, u stečajnom postupku nad dužnikomMATICA d.o.o. za proizvodnju, preradu i promet, u stečaju, Podgajci Podravski, Vladimira Nazora bb, MBS 030009110, OIB 39745689408,  dana 12. rujna 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
z a k l j u č i o     j e
 
 
1. Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika MATICA d.o.o. za proizvodnju, preradu i promet, u stečaju, Podgajci Podravski,  uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama :
– upisanih u zk.ul. 498 k.o. Podravski Podgajci, etažno vlasništvo, kčbr. 200/1 u naravi Podravski Podgajci, hala, put, gospodarska zgrada, gospodarska zgrada, skladište, dvorište i oranica, ukupne površine 5926 m2 i to:
1. ETAŽA: 3817/10000
1. POSLOVNI PROSTOR 1, u zgradi 1 i zgradi 2 koji se sastoji u zgradi 1 od: ulaznog podesta, ulaza sa stubištem, ostave, hodnika, dvije garderobe, blagovaonice, kotlovnice, prostora za pripreme sirupa, prostora punjenja i pakiranja, laboratorija i dva skladišta u prizemlju, hodnika, tri ureda i sanitarnog čvora u potkrovlju, zajedno sa skladištem u zgradi 2, nabrojenim u elaboratu, ukupne površine 426,78 m2, u etažnom elaboratu označen plavom bojom.
 
Na navedenim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Paromlinska 2, Zagreb.
 
2. Određuje se prodaja u stečajnom postupku pokretnina u vlasništvu stečajnog dužnika, koje su trajno vezane uz nekretninu opisanu u točci I,  uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi:
- linije za pakiranje bezalkoholnih pića i sirupa koju čine:
a) postrojenje za sirupe – šifra 0007,
b) oprema za pripremu sirupa – šifra 0017 
c) linija za proizvodnju sirupa – šifra 0048.
 
Na navedenim pokretninama razlučno pravo  zasnovano je u korist vjerovnika Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Paromlinska 2, Zagreb.
 
3. Utvrđena vrijednost:
a) nekretnina navedenih pod točkom 1. ovog zaključka iznosi  194.857,37 kn.
b) pokretnina navedenih pod točkom 2. ovog zaključka iznosi 84.168,37 kn (u cijenu uključen PDV).
  
4. Nekretnine iz točke 1. i pokretnine iz točke 2. ovog zaključka prodavat će se, kao cjelina, u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom (devetnaesta javna dražba).
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Osijeku, soba broj 21/I dana 9. listopada  2017.  godine u 10,30 sati.
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
5. Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Osijeku, i u jednom od javnih glasila.
 
6. Uvjeti prodaje:
a) Nekretnine iz točke 1. i pokretnine iz točke 2. ovog zaključka prodavat će se na devetnaestom  ročištu  za dražbu po početnim cijenama koje su jednake utvrđenim vrijednostima i to: za nekretnine početna cijena iznosi 194.857,37 kn a  za pokretnine početna cijena iznosi 84.168,37  kn i ispod tih cijena ne mogu se prodavati na ročištu (devetnaestom ročištu za javnu dražbu).
b) Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
c) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije             dana  održavanja  ročišta  za  dražbu  uplatile osiguranje  u iznosu od  10 % utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke 1. i pokretnina iz točke 2. ovog zaključka na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj HR31 2390 0011 3000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-390-2012  kod HPB i  dokaz o tome predoče  stečajnom sucu prije početka dražbe.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
d) Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
e) Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine ili se namiruje prije tražbina svih ostalih vjerovnika koji imaju pravo na namirenje  iz iste kupovnine,  nije  dužan  položiti  kupovninu  ako  ona iznosi koliko i njegova tražbina ili manje, ako iznosi više tada je dužan položiti razliku.
f) Nekretnine i pokretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnine i pokretnine će se dosuditi i  kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke  5. i).
g) U rješenju o dosudi  sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim   knjigama   u   njegovu  korist   upiše  pravo  vlasništva  na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
h) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu, čime kupac stupa u posjed iste.
i)  Prodaja se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Razgledati nekretnine i pokretnine, te  dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Renatom Horvatin odvjetnicom iz Našica  na mobitel broj 0913732727. Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici „web stečaj“.
 
 
Obrazloženje
 
 
Rješenjem ovog suda broj St-390/12-10 od 5. veljače 2013. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom MATICA d.o.o. za proizvodnju, preradu i promet, u stečaju, Podgajci Podravski, Vladimira Nazora bb, a stečajnu masu čine nekretnine i pokretnine koje su predmet ove prodaje, a na kojima  je upisano razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
 
Stečajni upravitelj podnio je ovom sudu prijedlog da se nekretnine opisane u točki 1. i pokretnine opisane u točki 2. ovog zaključka prodaju, kao cjelina,  uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi, sve sukladno članku 164. stav 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj  44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 u vezi s člankom 441. Stečajnog zakona Narodne novine 71/15).
 
Nakon neuspjele osamnaeste javne dražbe, na kojoj nije bilo zainteresiranih ponuditelja,  početne cijene za devetnaestu javnu dražbu umanjene su  za 10 % u odnosu na početne cijene s prethodne  javne dražbe.
 
O uvjetima i načinu prodaje odlučeno je temeljem Odredbe čl. 92., 93., 94., 95., 98., 100., 100 a., 101. i 101. a) OZ-a (Narodne novine broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10 i 112/12), a u svezi s čl. 164. SZ-a.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
130.11.2017MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiRenata HorvatinProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
205.07.2017MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiRenata HorvatinProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
324.05.2017MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiRenata HorvatinProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
415.02.2017MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
507.12.2016MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
618.10.2016MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
712.07.2016MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
817.11.2015MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
916.09.2015MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1019.05.2015MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1112.03.2015MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1221.01.2015MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja Mišević Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1318.11.2014MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja MarkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1430.10.2014MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja MarkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1501.10.2014MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja MarkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1601.07.2014MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja MarkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1702.04.2014MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja MarkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1804.03.2014MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja MarkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1913.02.2014MATICA d.o.o, Podgajci PodravskiSanja MarkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 19 (50/19)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status